Tuổi trẻ quận 3 cùng nhau xây dựng “Chung cư xanh – Nếp sống đẹp”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 26/12/2021, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 3 tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Chung cư xanh &ndash; Nếp sống đẹp&rdquo; tại chung cư Screc với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n.</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội nhằm đẩy mạnh việc tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, cụ thể l&agrave; th&oacute;i quen trồng c&acirc;y xanh tại gia đ&igrave;nh, sử dụng t&uacute;i đi chợ th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường v&agrave; xử l&Iacute; r&aacute;c thải điện tử đ&uacute;ng c&aacute;ch.</p> <p style="text-align:justify">Để ph&aacute;t động x&acirc;y dựng &ldquo;Chung cư xanh &ndash; Nếp sống đẹp&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, anh Trần Nguy&ecirc;n Phong (B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận) đ&atilde; k&ecirc;u gọi người d&acirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp tục triển khai c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả nhằm hạn chế sử dụng đồ d&ugrave;ng bằng nhựa, đồng thời tăng th&ecirc;m diện t&iacute;ch mảng xanh cho c&aacute;c khu d&acirc;n cư v&agrave; nơi l&agrave;m việc.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529625_1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529350_2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Ng&agrave;y hội &ldquo;Chung cư xanh &ndash; Nếp sống đẹp&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Tham gia ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được tham gia c&aacute;c hoạt động th&uacute; vị như tuy&ecirc;n truyền x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, cuộc thi thiết kế vườn ươm c&acirc;y xanh với chủ đề: &ldquo;Ươm mầm xanh cho đất &ndash; Trao nguồn sống tương lai&rdquo;, cuộc thi trang tr&iacute; t&uacute;i giấy với th&ocirc;ng điệp bảo vệ m&ocirc;i trường, c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi tr&ograve; chơi, đối vui về bảo vệ m&ocirc;i trường, khu vực thu gom r&aacute;c thải điện tử, kh&ocirc;ng gian &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n một quyển s&aacute;ch l&agrave;m bạn&rdquo;&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, những quyển sổ tay &ldquo;Sống xanh&rdquo; &yacute; nghĩa v&agrave; t&uacute;i đi chợ th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường cũng đ&atilde; được Ban tổ chức chương tr&igrave;nh gửi tặng đến Ủy ban Hội 12 Phường v&agrave; c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529398_14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529417_19.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p style="text-align:justify">Anh Trần Nguy&ecirc;n Phong nhấn mạnh, ng&agrave;y hội được tổ chức nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; hướng tới thay đổi h&agrave;nh vi cho thanh thiếu ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n n&oacute;i chung trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường. Đ&acirc;y l&agrave; dịp th&uacute;c đẩy h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n rộng lối sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường đến mọi tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n trong cộng đồng d&acirc;n cư, g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; tăng trưởng xanh.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;