Khánh thành sân chơi thiếu nhi từ vật liệu tái chế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Chiều 10/12/2021, </strong><strong>Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n </strong><strong>TP.HCM </strong><strong>phối hợp c&ugrave;ng với Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng Thanh Ni&ecirc;n</strong><strong> c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh đ&atilde; </strong><strong>Kh&aacute;nh th&agrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi từ vật liệu t&aacute;i chế</strong><strong>.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Được biết c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi từ vật liệu t&aacute;i chế được kh&aacute;nh th&agrave;nh tại Khu lưu tr&uacute; 1, x&atilde; Thới Tam Th&ocirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n. C&ocirc;ng tr&igrave;nh do chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng với Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng Thanh Ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh: Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, &nbsp;C&ocirc;ng ty CP x&acirc;y dựng Dũng Nguy&ecirc;n v&agrave; sự hỗ trợ của x&atilde; Đo&agrave;n Thới Tam Th&ocirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh s&acirc;n chơi.</em></p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh nhằm mục đ&iacute;ch hưởng ứng đợt ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua 90 ng&agrave;y quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị năm 2021 v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội c&aacute;c Chi đo&agrave;n, hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi từ vật liệu t&aacute;i chế được khởi c&ocirc;ng thực hiện từ ng&agrave;y 8/12/2021 đến ng&agrave;y 10/12/2021 v&agrave; hoàn thành với t&ocirc;̉ng trị giá gần 18 triệu đồng gồm trang bị mới dụng cụ vui chơi t&aacute;i chế cho c&aacute;c em bao gồm: con đường b&aacute;nh xe, bập b&ecirc;nh, x&iacute;ch đu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c em thiếu nhi tham gia lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh.</em></p> <p style="text-align:justify">Việc đưa v&agrave;o sử dụng &ldquo;S&acirc;n chơi thiếu nhi t&ugrave;a vật liệu t&aacute;i chế&rdquo; l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m địa điểm vui chơi, nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n ngay ch&iacute;nh tại nơi c&aacute;c em đang sinh sống sau những giờ học.&nbsp;Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện cả về thể chất v&agrave; tinh thần.&nbsp;Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện cả về thể chất v&agrave; tinh thần.&nbsp;Đồng thời tạo động lực để c&aacute;c em thi đua, phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện đạo đức trở th&agrave;nh con ngoan tr&ograve; giỏi v&agrave; l&agrave; mầm non ưu t&uacute; của đất nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;