Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 7 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đạt Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia 2021.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34778/Ton%20vinh%2020%20ca%20nhan%20tinh%20nguyen%20-%201.jpg" style="height:355px; width:600px" /></p> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia 2021 vinh danh 20 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n</em></span></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px !important;"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 5/12, Trung ương Đo&agrave;n phối hợp Hội LH Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia 2021 v&agrave; vinh danh 10 tập thể v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều cống hiến cho hoạt động t&igrave;nh nguyện, đặc biệt l&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></div> <p><span style="font-size:14px">Năm 2021, Giải thưởng tiếp nhận 253 hồ sơ đề cử, ứng cử từ c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n khắp cả nước v&agrave; được tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn, chia sẻ lan tỏa tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m, b&igrave;nh chọn của cộng đồng. Hội đồng b&igrave;nh chọn quốc gia đ&atilde; bỏ phiếu, b&igrave;nh chọn v&agrave; trao giải cho 10 tập thể v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ti&ecirc;u biểu trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng năm 2021.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 3 tập thể đạt giải l&agrave;: Đo&agrave;n trường Đại học Y dược, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n (Th&agrave;nh đo&agrave;n) &ndash; đều l&agrave; những đầu t&agrave;u trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện của TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; cả nước nhiều năm qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; 4 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p nổi bật cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Đ&oacute; l&agrave; anh Nguyễn Ho&agrave;ng Anh (sinh năm 1983) &ndash; Đội trưởng Đội Tuần tra hỗ trợ giao th&ocirc;ng Hướng Nam trực thuộc Hội LH Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, người đ&atilde; t&iacute;ch cực hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lấy mẫu, truy vết F0 v&agrave; vận chuyển F0, F1 đến c&aacute;c khu c&aacute;ch ly, bệnh viện d&atilde; chiến. Hiện Ho&agrave;ng Anh đang t&igrave;nh nguyện hỗ trợ chống dịch tại huyện Trần Đề, tỉnh S&oacute;c Trăng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; anh Phan Minh Ho&agrave;ng (sinh năm 1982), Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, người đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 tại c&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến, đồng thời x&acirc;y dựng mạng lưới kh&aacute;m, tư vấn, điều trị, ph&aacute;t thuốc cho bệnh nh&acirc;n F0 tại nh&agrave; phủ khắp c&aacute;c quận, huyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh &hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Tu Mi (sinh năm 1963), Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Mi Hồng, người đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p vật chất v&agrave; k&ecirc;u gọi hội vi&ecirc;n Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh ủng hộ gần 8 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch, hỗ trợ vật phẩm cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Tủ lạnh cộng đồng&rdquo;, &ldquo;Xe gạo y&ecirc;u thương&rdquo;, hỗ trợ nhiều vật tư y tế cho c&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến, trung t&acirc;m y tế&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; Đại đức Th&iacute;ch Minh Ph&uacute; (sinh năm 1980), Trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Tường Nguy&ecirc;n, Chủ tịch Hội Từ thiện Tường Nguy&ecirc;n Thiền tự, Ph&oacute; Trưởng ban ki&ecirc;m Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Từ thiện x&atilde; hội Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, người đ&atilde; vận động, tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Bữa cơm y&ecirc;u thương&rdquo; th&ocirc;ng qua Bếp ăn từ thiện Tường Nguy&ecirc;n (bếp ăn đ&atilde; duy tr&igrave; li&ecirc;n tục 12 năm), c&ugrave;ng vận động h&agrave;ng chục ng&agrave;n suất qu&agrave; tặng khu c&aacute;ch ly, người ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; 7 tập thể được vinh danh l&agrave;: Chi hội Bảo trợ bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o Sen Việt (B&igrave;nh Định), CLB M&aacute;u n&oacute;ng khu vực Kon Tum - T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an tỉnh Ki&ecirc;n Giang, Hội Thanh ni&ecirc;n vận động hiến m&aacute;u H&agrave; Nội, Tuổi trẻ Học viện Qu&acirc;n y v&agrave; Mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng h&agrave;nh - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34778/Ton%20vinh%2020%20ca%20nhan%20tinh%20nguyen%20-%202.png" style="height:276px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh giao lưu trực tuyến với anh Nguyễn Ho&agrave;ng Anh, do đang t&igrave;nh nguyện chống dịch tại S&oacute;c Trăng, kh&ocirc;ng thể dự giải</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với 6 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng năm 2021 l&agrave;: Dương Hải Anh (sinh năm 1996), B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an huyện Mộc Ch&acirc;u, Sơn La; Dương Thị Th&uacute;y (sinh năm 1975), Gi&aacute;m đốc Doanh nghiệp tư nh&acirc;n Thanh Th&uacute;y, thị x&atilde; B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước; Nguyễn Thị Kh&aacute;nh Huyền (sinh năm 2001), Ủy vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm CLB Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện vận động hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo Trường Đại học Y dược - Đại học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; Phương Tấn Đạt (sinh năm 1990), B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, TP Cần Thơ; Đặng Minh Tr&iacute; (sinh năm 1997), đo&agrave;n vi&ecirc;n x&atilde; Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng B&igrave;nh; Phan Thị Nhung (sinh năm 1963), Chủ nhiệm CLB Tấm l&ograve;ng v&agrave;ng An Kh&ecirc;, Gia Lai.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Qua 11 năm, Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia đ&atilde; tuy&ecirc;n dương hơn 220 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương, g&oacute;p phần t&ocirc;n vinh, cổ vũ v&agrave; lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Trung ương Hội LH Thanh ni&ecirc;n Việt Nam cũng trao Bằng khen cho 50 tập thể v&agrave; 50 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng năm 2021, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hưởng ứng Ng&agrave;y Quốc tế T&igrave;nh nguyện 5/12, Trung ương Đo&agrave;n cũng ph&aacute;t động Ng&agrave;y hội T&igrave;nh nguyện quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n quốc với gần 200 hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng triển khai tr&ecirc;n cả nước, trọng t&acirc;m l&agrave; c&aacute;c hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi kinh tế, linh hoạt th&iacute;ch ứng với dịch Covid-19, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị chăm lo Tết đầm ấm cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn khắp mọi miền đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>THEO WEBSITE TH&Agrave;NH ỦY TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;