Giáo sư Trần Văn Giàu: người truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><strong>Gi&aacute;o sư, Nh&agrave; gi&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n, Anh h&ugrave;ng Lao động TRẦN VĂN GI&Agrave;U từng giữ những trọng tr&aacute;ch quan trọng của đất nước trong những thời khắc lịch sử đặc biệt: Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Xứ ủy Nam Kỳ, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Ủy ban Kh&aacute;ng chiến Nam Bộ. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34579/GS%20TVG%20-%203.png" style="height:300px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Gi&aacute;o sư c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc; được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước tặng thưởng Hu&acirc;n chương Hồ Ch&iacute; Minh, Giải thưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Hu&acirc;n chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. N&oacute;i đến Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u c&ograve;n phải kể đến đ&oacute; l&agrave; một nh&agrave; gi&aacute;o, một nh&agrave; khoa học nổi tiếng với hơn 150 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn cho nền khoa học nước nh&agrave;, nhất l&agrave; trong lĩnh vực triết học, sử học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Với thế hệ trẻ, Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u c&oacute; th&ocirc;ng điệp: &ldquo;<em>Sống ham l&agrave;m việc, c&oacute; l&yacute; tưởng, bay bổng v&agrave; kh&ocirc;ng t&agrave; t&agrave;&rdquo;.</em> Năm 2021 l&agrave; năm kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u (11/9/1911 &ndash; 11/9/2021), Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin chia sẻ cảm nhận của c&aacute;c bạn trẻ về di sản của Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u để lại h&ocirc;m nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Người trao truyền &quot;ước mơ si&ecirc;u nh&acirc;n&quot; cho thế hệ trẻ</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">T&ocirc;i lu&ocirc;n khắc ghi lời căn dặn của Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u: &ldquo;<em>Phải kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, phấn đấu, lu&ocirc;n quan t&acirc;m, theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước, quốc tế v&agrave; h&atilde;y vững v&agrave;ng đối ph&oacute; trước tất cả mọi t&igrave;nh huống xảy ra</em>&rdquo;. Gi&aacute;o sư lu&ocirc;n mong mỏi thanh ni&ecirc;n phải xung phong l&agrave;m gương mẫu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức. Thanh ni&ecirc;n phải th&agrave;nh một lực lượng to lớn v&agrave; vững chắc của đất nước để sẵn s&agrave;ng ti&ecirc;n phong những l&uacute;c Tổ quốc cần. Cũng v&igrave; lẽ đ&oacute;, ng&agrave;y h&ocirc;m nay, c&aacute;c thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp; lu&ocirc;n ra sức phấn đấu học tập, ph&aacute;t huy phẩm chất, năng lực đạo đức c&aacute; nh&acirc;n để xứng đ&aacute;ng với lời căn dặn của Gi&aacute;o sư ng&agrave;y trước: <em>&ldquo;Tuổi trẻ phải biết ước mơ, m&agrave; phải l&agrave; ước mơ si&ecirc;u nh&acirc;n...&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Theo từ điển, si&ecirc;u nh&acirc;n c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;<em>người c&oacute; khả năng v&agrave;o loại rất đặc biệt, vượt l&ecirc;n hẳn những giới hạn khả năng của con người</em>&rdquo;. Nếu như ng&agrave;y trước &ldquo;Si&ecirc;u nh&acirc;n&rdquo; l&agrave; những anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, những người y&ecirc;u nước c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc, th&igrave; ng&agrave;y h&ocirc;m nay &ldquo;Si&ecirc;u nh&acirc;n&rdquo; phải chăng l&agrave; những người phi thường vượt qua giới hạn của bản th&acirc;n để l&agrave;m những việc lớn lao c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&ldquo;Si&ecirc;u nh&acirc;n&rdquo; ng&agrave;y nay ch&uacute;ng ta được thấy đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những nh&agrave; khoa học, nh&agrave; hoạch định v&agrave; thực thi ch&iacute;nh s&aacute;ch c&ocirc;ng đang tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo tương t&aacute;c cao ph&iacute;a Đ&ocirc;ng,&nbsp;thực hiện chương tr&igrave;nh Chuyển đổi số của th&agrave;nh phố; l&agrave; những t&agrave;i năng trẻ ở c&aacute;c lĩnh vực đang từng ng&agrave;y đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Ng&agrave;y h&ocirc;m nay, ch&uacute;ng ta&nbsp;tự h&agrave;o khi được chứng kiến những con người &ldquo;si&ecirc;u nh&acirc;n&rdquo; đang bảo vệ sức khỏe, sự b&igrave;nh y&ecirc;n&nbsp;của Nh&acirc;n d&acirc;n trước đại dịch Covid-19. Những nh&agrave; khoa học, y b&aacute;c sĩ ở tuyến đầu đang nỗ lực đảm bảo sức khỏe cho tất cả người d&acirc;n; c&aacute;c chiến sĩ lực lượng vũ trang đang ng&agrave;y đ&ecirc;m canh g&aacute;c, mang lại bữa cơm no đủ cho người d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; hơn hết, tinh thần trẻ của c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đang x&ocirc;ng pha ở những nơi cần sức trẻ dấn th&acirc;n, xung k&iacute;ch, h&agrave;nh động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&ldquo;<em>H&atilde;y tham gia v&agrave; g&oacute;p sức m&igrave;nh v&agrave;o hết thảy những việc g&igrave; đem lại &iacute;ch nước lợi nh&agrave;</em>!&rdquo;. Lời căn dặn của Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u v&agrave; tấm gương s&aacute;ng về đạo đức c&aacute;ch mạng của Gi&aacute;o sư lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute; phấn đấu, r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, dấn th&acirc;n v&igrave; một tương lai tươi đẹp của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước với một l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, y&ecirc;u x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; tr&acirc;n qu&yacute; những đạo l&yacute; tốt đẹp của d&acirc;n tộc Việt Nam. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể phấn đấu trở th&agrave;nh nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao của th&agrave;nh phố, đất nước m&agrave; trước hết l&agrave; việc trang bị cho m&igrave;nh tri thức, kỹ năng, c&oacute; kh&aacute;t vọng&nbsp;v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o&nbsp;cống hiến.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;<strong>ĐẶNG NGUYỄN KIỀU VY</strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:10px"><em>Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Tiếng n&oacute;i Thanh ni&ecirc;n, </em><em>Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn -&nbsp;ĐHQG-HCM</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Nh&agrave; h&ugrave;ng biện lớn g&oacute;p phần x&acirc;y dựng khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Theo k&yacute; ức của c&aacute;c nh&acirc;n chứng lịch sử v&agrave; qua s&aacute;ch b&aacute;o, thế hệ trẻ h&ocirc;m nay biết Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u&nbsp;c&oacute; t&agrave;i diễn thuyết c&ugrave;ng kiến thức s&acirc;u rộng cũng như kinh nghiệm hoạt động ở Ph&aacute;p, Li&ecirc;n X&ocirc;, &ocirc;ng nhiều lần tham gia c&aacute;c buổi diễn thuyết trước h&agrave;ng ng&agrave;n người ở S&agrave;i G&ograve;n để đ&aacute;nh thức l&ograve;ng y&ecirc;u nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Do những hoạt động y&ecirc;u nước, chống chế độ thực d&acirc;n t&agrave;n bạo, &ocirc;ng nhiều lần bị bắt giam, đ&agrave;y ải qua c&aacute;c nh&agrave; t&ugrave; Kh&aacute;m Lớn (S&agrave;i G&ograve;n), C&ocirc;n Đảo, T&agrave;&nbsp;L&agrave;i. Tuy trong điều kiện ho&agrave;n cảnh giam cầm đ&agrave;y ải, Gi&aacute;o sư đ&atilde; biến nh&agrave; t&ugrave; th&agrave;nh trường học, giảng dạy cho c&aacute;c lớp huấn luyện của Đảng trong t&ugrave;. Bằng l&yacute; luận sắc b&eacute;n v&agrave; nhiệt huyết c&aacute;ch mạng, Trần Văn Gi&agrave;u đ&atilde; thuyết phục, l&ocirc;i k&eacute;o được nhiều người tin v&agrave;o Đảng, tin v&agrave;o sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;ch mạng, g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc ở S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Nam Bộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m 1945, Gi&aacute;o sư c&ocirc;ng t&aacute;c tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, được nhiều tờ b&aacute;o mời &ocirc;ng đăng đ&agrave;n b&igrave;nh luận về thời cuộc. Những b&agrave;i b&igrave;nh luận, diễn thuyết của Gi&aacute;o sư đ&atilde; ảnh hưởng rất lớn. Qua b&aacute;o ch&iacute;, Gi&aacute;o sư đ&atilde; c&oacute; những đề nghị thiết thực với Ch&iacute;nh phủ nhằm g&oacute;p phần v&agrave;o sự đo&agrave;n kết, chống sự đả ph&aacute; của Việt Quốc, Việt C&aacute;ch. Trong những lần đăng đ&agrave;n diễn thuyết ở H&agrave; Nội, Gi&aacute;o sư kh&ocirc;ng những đấu tranh, ph&ecirc; ph&aacute;n nghi&ecirc;m khắc những kẻ giả danh c&aacute;ch mạng m&agrave; &ocirc;ng c&ograve;n nhiều lần diễn thuyết k&ecirc;u gọi Nh&acirc;n d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; phụ nữ t&iacute;ch cực tham gia Tổng tuyển cử. Tất cả hướng về x&acirc;y dựng, củng cố khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Để c&oacute; một nh&agrave; h&ugrave;ng biện t&agrave;i năng&nbsp;như thế l&agrave; cả qu&aacute; tr&igrave;nh Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u từ người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước đến &ldquo;người c&aacute;ch mạng chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;. Qu&aacute; tr&igrave;nh đến với con đường c&aacute;ch mạng, gi&aacute;c ngộ l&yacute; tưởng cộng sản của Gi&aacute;o sư l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh nhận thức được ch&acirc;n l&yacute; lịch sử. Kh&aacute;c với sự gi&aacute;c ngộ xuất ph&aacute;t từ giai cấp. Gi&aacute;o sư đến với chủ nghĩa cộng sản th&ocirc;ng qua qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp x&uacute;c trực tiếp với đời sống x&atilde; hội của một d&acirc;n tộc thuộc địa, qua sự tiếp nhận tri thức phương T&acirc;y c&oacute; chọn lọc, qua thực tiễn dấn th&acirc;n của một người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước buổi ban đầu v&agrave; qua những &ldquo;giấc mơ si&ecirc;u nh&acirc;n&rdquo; đ&atilde; được Phan Bội Ch&acirc;u, Phan Ch&acirc;u Trinh, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường truyền đạt v&agrave;&nbsp;con đường c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của Nguyễn &Aacute;i Quốc. Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; vốn kiến thức m&agrave; Gi&aacute;o sư t&iacute;ch lũy trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập tại trường&nbsp;Đại học Toulouse (Ph&aacute;p) v&agrave; đặc biệt l&agrave; khi học tập ở&nbsp;trường Đại học Đ&ocirc;ng Phương (Li&ecirc;n X&ocirc;) về những nguy&ecirc;n l&yacute; cơ bản của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, về phong tr&agrave;o đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc tr&ecirc;n thế giới,&hellip; &nbsp;Kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u được gọi l&agrave; &ldquo;Gi&aacute;o sư đỏ&rdquo;. Những điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n chất th&eacute;p rất r&otilde; n&eacute;t, rất mạnh mẽ trong c&aacute;c b&agrave;i diễn thuyết của Gi&aacute;o sư, với tinh thần <em>&ldquo;ch&acirc;n l&yacute; l&agrave; cụ thể, c&aacute;ch mạng l&agrave; s&aacute;ng tạo&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh của Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u&nbsp;cũng l&agrave; dịp để thế hệ&nbsp;trẻ tưởng nhớ về những đ&oacute;ng g&oacute;p của &ocirc;ng cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; nước nh&agrave;, nhắc cho ta nhớ về một người Gi&aacute;o sư lỗi lạc của d&acirc;n tộc. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p thế hệ&nbsp;trẻ th&ecirc;m động lực học tập, cố gắng phấn đấu noi theo bước ch&acirc;n &ocirc;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i, những th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, những người trẻ lu&ocirc;n học &ocirc;ng ở c&aacute;ch n&oacute;i v&agrave; viết ngắn gọn, mạnh mẽ, đi v&agrave;o l&ograve;ng người bởi sự sắc sảo của t&iacute;nh chiến đấu, t&iacute;nh ch&iacute;nh luận, thẳn thắn v&agrave; kh&aacute;ch quan. Gi&aacute;o sư nổi tiếng l&agrave; một nh&agrave; h&ugrave;ng biện, n&oacute;i kh&ocirc;ng cầm giấy, ng&ocirc;n phong giản dị, truyền tải được th&ocirc;ng điệp v&agrave; điều n&agrave;y l&agrave; điều đ&aacute;ng để thế hệ trẻ học tập. Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn đang vận dụng điều n&agrave;y trong hội thi &ldquo;T&ocirc;i - Nh&agrave; l&yacute; luận trẻ&rdquo;, c&aacute;c buổi sinh hoạt của c&acirc;u lạc bộ.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI</strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:10px"><em>Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n</em></span></p> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 1px 1px 6px; border-style: solid; border-color: rgb(139, 0, 22); border-image: initial;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#B22222"><strong>Người đặt nền m&oacute;ng cho nhiều ng&agrave;nh Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34579/Sach.png" style="height:168px; width:300px" /></p> <p><span style="color:#696969"><span style="font-size:12px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u đ&atilde; viết c&aacute;c t&aacute;c phẩm: Triết học phổ th&ocirc;ng; Biện chứng ph&aacute;p; Vũ trụ quan; Duy vật lịch sử; Sự ph&aacute;t triển của tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX đến C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m; Gi&aacute; trị truyền thống của D&acirc;n tộc Việt Nam; Sự khủng hoảng của chế độ nh&agrave; Nguyễn trước 1858; Lịch sử chống x&acirc;m lăng; Giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt Nam;&nbsp;Lịch sử cận đại Việt Nam;&nbsp;Miền Nam giữ vững th&agrave;nh đồng; Địa chỉ văn h&oacute;a Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,... </span></span></p> <p><span style="color:#696969"><span style="font-size:12px">Về c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu của Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u, hiện nay, đ&atilde; được ph&acirc;n chia th&agrave;nh 5 hạng mục: <em>1 - C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về lịch sử (68 c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu); 2 - C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về văn học (28 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu); 3 - C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về triết học - tư tưởng (29 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu); 4 - C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về văn h&oacute;a - x&atilde; hội (8 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu); 5 - C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về danh nh&acirc;n (25 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu).&nbsp;</em></span></span></p> <p><span style="color:#696969"><span style="font-size:12px">Năm 2012, Nh&agrave; xuất bản Trẻ đ&atilde; ra mắt quyển s&aacute;ch &ldquo;Trần Văn Gi&agrave;u - Dấu ấn trăm năm&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh được bi&ecirc;n soạn rất c&ocirc;ng phu với sự g&oacute;p mặt của nhiều gi&aacute;o sư, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu&nbsp;nhằm khắc họa ch&acirc;n dung Gi&aacute;o sư Trần Văn Gi&agrave;u ở cả ba kh&iacute;a cạnh: nh&agrave; c&aacute;ch mạng -&nbsp;nh&agrave; gi&aacute;o -&nbsp;nh&agrave; khoa học,...&nbsp;</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TI&Ecirc;U DAO&nbsp;</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Thân mời các anh, chị cùng theo dõi triển lãm thực tế ảo Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 và sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đường link: https://dearsamehouse.com/trienlam để cùng theo dõi những nỗ lực trong thời gian vừa qua của đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;