ĐHSP: Ấm lòng “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người d&acirc;n huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p hơn 3 tấn lương thực hỗ trợ sinh vi&ecirc;n Trường Đại học&nbsp;Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đang ở trọ tại </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> v&agrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn v&igrave; dịch COVID-19.</span></span></strong></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34519/Hinh anh 2.jpg" style="width:100%" /></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Để g&oacute;p phần hỗ trợ&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/giup-sinh-vien-thich-ung-voi-dich-covid-19-1418832.html" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">sinh vi&ecirc;n</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;Trường Đại học&nbsp;Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &quot;mắc kẹt&quot; lại Th&agrave;nh phố vượt qua kh&oacute; khăn v&igrave; dịch COVID-19, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường, Ban Thư k&yacute; Hội&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/ket-noi/" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">Sinh vi&ecirc;n Việt Nam</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;Trường, Trung t&acirc;m Hỗ trợ sinh vi&ecirc;n v&agrave; ph&aacute;t triển khởi nghiệp&nbsp;đ&atilde; tiến h&agrave;nh vận động thầy c&ocirc;, nh&agrave; hảo t&acirc;m để trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ sinh vi&ecirc;n vượt qua kh&oacute; khăn.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Th&ocirc;ng qua b&agrave;i đăng tr&ecirc;n&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/the-gioi-mang/" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">mạng x&atilde; hội</span></a><span style="color:#000000">, anh Nguyễn Văn Ph&ograve;ng v&agrave; Nguyễn Quang Phi, th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ Cầu l&ocirc;ng x&atilde; T&acirc;n Lập, huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị đ&atilde; vận động b&agrave; con quy&ecirc;n g&oacute;p nhu yếu phẩm để gửi v&agrave;o </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 ng&agrave;y ph&aacute;t động, nh&oacute;m đ&atilde; nhận được sự ủng hộ từ c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde;, b&agrave; con địa phương với số tiền gần 30 triệu đồng. Số tiền n&agrave;y được d&ugrave;ng để mua gạo, c&aacute; kh&ocirc;, rau củ quả, gia vị,&hellip; sau đ&oacute; sơ chế v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i để gửi v&agrave;o </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Nh&oacute;m của anh Ph&ograve;ng gặp kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/chuyen-xe-cho-yeu-thuong-den-noi-phong-toa-va-khu-cach-ly-1418185.html" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">đơn vị vận chuyển</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;sao cho nhanh ch&oacute;ng v&igrave; h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, lương thực rất dễ hư hỏng. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ sau gần 3 ng&agrave;y vận chuyển, chuyến xe với hơn 3 tấn lương thực đ&atilde; đến với Trường Đại học Sư phạm </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"> h&ocirc;m 21.7. Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; nghĩa t&igrave;nh của b&agrave; con chung tay đ&oacute;ng g&oacute;p, đồng h&agrave;nh với hơn 1.000 sinh vi&ecirc;n của Trường Đại học&nbsp;Sư phạm </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"> đang ở trọ tại Th&agrave;nh phố.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34519/DSC07452-min.jpg" style="width:100%" /></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34519/DSC07496-min.jpg" style="width:100%" /></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Dẫu trong ho&agrave;n cảnh gian kh&oacute; v&igrave; dịch bệnh phức tạp, truyền thống tương th&acirc;n tương &aacute;i, t&igrave;nh người lại tỏa s&aacute;ng hơn bao giờ hết để kh&ocirc;ng một ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau v&igrave; dịch bệnh. Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ vững tin, quyết t&acirc;m chiến thắng đợt dịch COVID-19 lần n&agrave;y&rdquo;, anh Phi n&oacute;i.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại, nh&oacute;m của anh Ph&ograve;ng v&agrave; anh Phi vẫn đang tiếp tục vận động hỗ trợ để c&oacute; th&ecirc;m nhiều chuyến xe nghĩa t&igrave;nh. Anh Phi n&oacute;i: &ldquo;Người d&acirc;n Quảng Trị xem người d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n như ruột thịt. Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i gặp kh&oacute; khăn v&igrave; b&atilde;o lũ, họ đ&atilde; hết l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; l&uacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&aacute;p trả lại những tấm ch&acirc;n t&igrave;nh ấy. Hiện tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i quy&ecirc;n g&oacute;p được hơn 10 triệu đồng cho&nbsp;đợt 2 v&agrave; vẫn đang tiếp nhận th&ecirc;m nhiều tấm l&ograve;ng v&agrave;ng kh&aacute;c để tiếp tục hỗ trợ sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34519/1beb31ce45a1b2ffebb0.jpg" style="width:100%" /></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">X&uacute;c động khi nhận được phần qu&agrave; hỗ trợ, Phạm Thị Phương Thảo, sinh vi&ecirc;n năm 3, ng&agrave;nh&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/giao-duc/" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">Gi&aacute;o dục</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;Tiểu học, cho biết: &ldquo; Thật sự rau củ, lương thực n&agrave;y rất cần thiết v&igrave; n&oacute; gi&uacute;p em c&oacute; được bữa ăn đủ chất, chống chọi qua m&ugrave;a dịch kh&oacute; khăn n&agrave;y. Em rất biết ơn b&agrave; con tỉnh Quảng Trị đ&atilde; hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn động lực to lớn để em an t&acirc;m học tập&rdquo;.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đo&agrave;n Trường Đại học&nbsp;Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, cho biết những sinh vi&ecirc;n ở gần sẽ đến nhận trực tiếp v&agrave; d&ugrave;ng email của trường đ&atilde; gửi trước đ&oacute; để qua được c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t. Những sinh vi&ecirc;n ở xa hoặc trong khu vực phong tỏa th&igrave; đội&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/ket-noi/" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;sẽ đến tận nơi trao qu&agrave;.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34519/DSC07506-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n V&otilde; Minh Điền, sinh vi&ecirc;n năm 4 Trường Đại học&nbsp;Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, cho biết: &ldquo;Cũng l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&ecirc;n em thấu hiểu được nỗi kh&oacute; khăn của c&aacute;c bạn, n&ecirc;n những b&oacute; rau, đồ hộp quả thật c&oacute; gi&aacute; trị lớn lao đối với sinh vi&ecirc;n ngay l&uacute;c n&agrave;y. Được tham gia hỗ trợ c&aacute;c bạn l&agrave; niềm hạnh ph&uacute;c lớn của bản th&acirc;n t&ocirc;i v&igrave; c&oacute; thể g&oacute;p một phần nhỏ n&agrave;o đ&oacute; đẩy l&ugrave;i những kh&oacute; khăn do&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nhuc-minh-vac-may-phun-khu-khuan-con-xit-la-con-dich-covid-19-1418504.html" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">dịch COVID-19</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;g&acirc;y ra&rdquo;.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; caret-color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, sau hơn 6 ng&agrave;y vận động, t&iacute;nh đến 11g30 ng&agrave;y 23/7/2021, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận được s&oacute; tiền quy&ecirc;n g&oacute;p l&agrave; 100.400.000đ, 6.5 tấn gạo, hơn 350 th&ugrave;ng m&igrave; t&ocirc;m, gần 5 tấn rau củ quả v&agrave; nhiều loại nhu yếu phẩm kh&aacute;c.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c phần hỗ trợ được c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sơ chế, ph&acirc;n chia v&agrave; gửi đến nơi ở trọ của c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hoặc nhận tại c&aacute;c cơ sở của Trường v&agrave; c&aacute;c Quận Đo&agrave;n.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&iacute;nh đến 16g00 ng&agrave;y 23/7/2021, Ban Tổ chức v&agrave; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh gửi gần 650 phần nhu yếu phẩm đến c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tại 21/22 Quận, Huyện của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> </div> </div> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34519/hinh 6.jpg" style="width:100%" /></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;