Thành phố không thiếu các nhu yếu phẩm!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn/res/news/2021/07/07-07-2021-thanh-pho-khong-thieu-cac-nhu-yeu-pham-7DD358EA-details.jpg?vs=07072021105022" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:600px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /><em>D&ugrave;ng điện thoại th&ocirc;ng minh qu&eacute;t m&atilde; QR để t&igrave;m danh s&aacute;ch điểm b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu.</em></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p>(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong v&agrave;i ng&agrave;y qua, đ&atilde; r&acirc;m ran những tin đồn cho rằng TPHCM sẽ &ldquo;đ&oacute;ng cửa&rdquo;, &ldquo;thực hiện giới nghi&ecirc;m&rdquo;, &ldquo;gi&atilde;n c&aacute;ch to&agrave;n th&agrave;nh phố&rdquo;&hellip; Những th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ n&agrave;y lan truyền bằng nhiều con đường đ&atilde; l&agrave;m một bộ phận người d&acirc;n hoang mang. Trong đ&oacute;, nhiều người lo lắng th&agrave;nh phố sẽ thiếu c&aacute;c nhu yếu phẩm, nhất l&agrave; lương thực, thực phẩm&hellip; V&igrave; vậy, một số người đ&atilde; đổ x&ocirc; đến c&aacute;c si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng tiện lợi, c&aacute;c điểm b&aacute;n tạp h&oacute;a&hellip; để mua c&aacute;c loại thực phẩm, nhất l&agrave; gạo, m&igrave; g&oacute;i, dầu ăn, thịt, c&aacute;, trứng, rau củ quả, thực phẩm kh&ocirc;, nước rửa tay, khẩu trang..., dẫn đến hiện tượng thiếu h&agrave;ng tạm thời ở một số si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng.</p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Đến cuối ng&agrave;y 7/7, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố mới c&oacute; quyết định sẽ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ trên toàn th&agrave;nh phố từ 0g ngày 9/7 v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i 15 ngày. Trong thời gian n&agrave;y, người d&acirc;n vẫn c&oacute; thể ra khỏi nh&agrave; trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện c&ocirc;ng vụ&hellip;</p> <p>T&acirc;m l&yacute; lo lắng của người d&acirc;n nh&igrave;n chung l&agrave; dễ hiểu v&agrave; c&oacute; thể chia sẻ. Trong bối cảnh dịch bệnh l&acirc;y lan nhanh, c&aacute;c chợ đầu mối tạm dừng hoạt động, việc th&ocirc;ng thương giữa TPHCM v&agrave; c&aacute;c địa phương &iacute;t nhiều c&oacute; những trở ngại&hellip; C&aacute;c chợ truyền thống cũng hạn chế hoạt động, c&ograve;n c&aacute;c chợ tự ph&aacute;t th&igrave; bị ngưng ho&agrave;n to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc giao h&agrave;ng của c&aacute;c si&ecirc;u thị cũng bị ảnh hưởng nhất định do một số nh&acirc;n vi&ecirc;n sống trong khu vực bị phong tỏa tạm thời, do thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch&hellip;, dẫn đến việc giao h&agrave;ng c&oacute; chậm. Tr&ecirc;n thực tế, một số loại h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; sự tăng gi&aacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; được l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố dự b&aacute;o trước v&agrave; chỉ đạo c&aacute;c cơ quan, đơn vị chức năng c&oacute; c&aacute;c phương &aacute;n xử l&yacute; ph&ugrave; hợp. Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm ứng ph&oacute; từ năm 2020 khi thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo Chỉ thị 16. Khi đ&oacute;, th&agrave;nh phố cũng c&oacute; hiện tượng gom h&agrave;ng dự trữ, nhất l&agrave; c&aacute;c loại h&agrave;ng h&oacute;a thiết yếu, nhưng việc xử l&yacute; diễn ra kh&aacute; nhanh ch&oacute;ng, kh&ocirc;ng chỉ thể hiện r&otilde; ở lượng h&agrave;ng h&oacute;a dồi d&agrave;o trong c&aacute;c si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng m&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng cũng được thực hiện kịp thời. Nhờ đ&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh đ&atilde; được sớm ổn định. Ngay lần đầu ti&ecirc;n phải &aacute;p dụng biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội m&agrave; th&agrave;nh phố đ&atilde; kh&ocirc;ng để xảy ra hiện tượng thiếu h&agrave;ng, đầu cơ, tăng gi&aacute; bất hợp l&yacute; th&igrave; lần n&agrave;y chắc chắn kh&ocirc;ng thể c&oacute; t&igrave;nh huống để người d&acirc;n kh&ocirc;ng đủ c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="&quot;Mỗi chúng ta hãy bình tĩnh&quot;, lời kêu gọi trong áp phích của Thành đoàn TPHCM về việc cung cấp các hàng hóa thiết yếu của TPHCM." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/07072021698FED53/07-07-2021Diem_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:600px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>&quot;Mỗi ch&uacute;ng ta h&atilde;y b&igrave;nh tĩnh&quot;, lời k&ecirc;u gọi trong &aacute;p ph&iacute;ch của Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM về việc cung cấp c&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a thiết yếu của TPHCM.</em></div> <p>Việc lo lắng thiếu hụt c&aacute;c nhu yếu phẩm khiến một số người vội mua t&iacute;ch trữ l&agrave; việc l&agrave;m thực sự kh&ocirc;ng cần thiết, thậm ch&iacute; c&oacute; những t&aacute;c động ti&ecirc;u cực phức tạp. Trước hết, tập trung đ&ocirc;ng người c&ugrave;ng l&uacute;c ở c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng kh&oacute; c&oacute; thể bảo đảm gi&atilde;n c&aacute;ch v&agrave; v&igrave; vậy sẽ c&oacute; nguy cơ cao l&acirc;y nhiễm. Thời gian qua, th&agrave;nh phố đ&atilde; x&aacute;c định nhiều ca nhiễm trong cộng đồng kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng, tức l&agrave; ai cũng c&oacute; thể trở th&agrave;nh F0 v&agrave; khi đ&oacute; sự l&acirc;y lan kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc đồng thời mua một số mặt h&agrave;ng cụ thể khiến loại h&agrave;ng h&oacute;a đ&oacute; sẽ thiếu cục bộ, l&agrave;m l&acirc;y lan t&acirc;m l&yacute; cho rằng thực sự đang thiếu h&agrave;ng m&agrave; kh&ocirc;ng biết rằng đ&oacute; chỉ l&agrave; hiện tượng nhất thời, chỉ thiếu h&agrave;ng tr&ecirc;n kệ chứ kh&ocirc;ng phải loại h&agrave;ng h&oacute;a đ&oacute; kh&ocirc;ng đủ cung cấp. T&acirc;m l&yacute; n&agrave;y rất đ&aacute;ng ngại bởi n&oacute; dễ lan truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội nếu xuất hiện h&igrave;nh ảnh những kệ h&agrave;ng trống trơn.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, việc trữ h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; thể l&agrave;m một số sản phẩm bị ảnh hưởng chất lượng hoặc ph&aacute;t sinh c&aacute;c yếu tố kh&ocirc;ng an to&agrave;n về vệ sinh thực phẩm, nhất l&agrave; c&aacute;c loại h&agrave;ng h&oacute;a tươi sống.</p> <p>Mới đ&acirc;y, l&atilde;nh đạo Sở C&ocirc;ng thương TPHCM cho biết, d&ugrave; c&oacute; &aacute;p dụng chỉ thị n&agrave;o, quy định ra sao th&igrave; th&agrave;nh phố sẽ lu&ocirc;n ưu ti&ecirc;n việc cung cấp h&agrave;ng h&oacute;a, thực phẩm; c&aacute;c si&ecirc;u thị, chợ vẫn mở cửa, tăng c&ocirc;ng suất hoạt động để tăng mức phục vụ cho nhu cầu của người d&acirc;n. D&ugrave; c&aacute;c chợ đầu mối tạm ngưng hoạt động (H&oacute;c M&ocirc;n, B&igrave;nh Điền, Thủ Đức) th&igrave; h&agrave;ng h&oacute;a cũng vẫn sẽ về TPHCM, chỉ thay c&aacute;ch bu&ocirc;n b&aacute;n từ tập trung ở chợ đầu mối như b&igrave;nh thường sang bu&ocirc;n b&aacute;n ph&acirc;n t&aacute;n, giao h&agrave;ng tận nơi, tận chợ truyền thống cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Lượng nguồn cung h&agrave;ng h&oacute;a cho th&agrave;nh phố về cơ bản sẽ kh&ocirc;ng thay đổi khi 3 chợ n&agrave;y tạm ngưng hoạt động.</p> <p>C&ograve;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại th&agrave;nh phố (Saigon Co.op) cũng khẳng định đ&atilde; bổ sung 7.000 mặt h&agrave;ng thiết yếu v&agrave; c&oacute; 12 nh&oacute;m mặt h&agrave;ng bảo đảm cung cấp cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố từ 1 đến 3 th&aacute;ng với gi&aacute; kh&ocirc;ng đổi. Một số mặt h&agrave;ng kh&aacute;c bảo đảm được cung cấp &iacute;t nhất 6 th&aacute;ng nữa. Hệ thống Saigon Co.op cũng sẽ tăng cường phục vụ người d&acirc;n từ 6 giờ s&aacute;ng cho đến khi hết kh&aacute;ch, c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến 24 giờ mỗi ng&agrave;y. Ngo&agrave;i việc trực tiếp mua h&agrave;ng tại c&aacute;c si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng của Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể lựa chọn đặt h&agrave;ng trực tuyến qua địa chỉ www.cooponline.vn.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Người dân mua hàng tại siêu thị của Saigon Co.op. (Ảnh minh họa: co-opmart.com.vn)" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/07072021698FED53/07-07-2021Diem_3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:464px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Người d&acirc;n mua h&agrave;ng tại si&ecirc;u thị của Saigon Co.op. (Ảnh minh họa: co-opmart.com.vn)</em></div> <p>Th&agrave;nh phố cũng vừa c&ocirc;ng bố c&aacute;c điểm b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay&hellip;) ở c&aacute;c quận huyện. To&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; 2.833 điểm, trong đ&oacute; c&oacute; 111 chợ, 106 si&ecirc;u thị, 2.616 cửa h&agrave;ng tiện lợi. Hầu hết c&aacute;c địa phương đều c&oacute; đủ 3 loại h&igrave;nh n&agrave;y, trừ một số quận tạm thời ngưng hoạt động c&aacute;c chợ truyền thống, chợ tự ph&aacute;t hoặc tr&ecirc;n địa b&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; si&ecirc;u thị. Chẳng hạn, ở Quận 1 c&oacute; 135 điểm b&aacute;n, gồm 1 chợ, 4 si&ecirc;u thị v&agrave; 130 cửa h&agrave;ng tiện lợi; Quận 3 c&oacute; 74 điểm, với 4 si&ecirc;u thị v&agrave; 70 cửa h&agrave;ng; th&agrave;nh phố Thủ Đức c&oacute; 488 điểm, với 23 chợ, 21 si&ecirc;u thị v&agrave; 444 cửa h&agrave;ng&hellip;</p> <p>Trong việc ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 hiện nay, ổn định t&acirc;m l&yacute; l&agrave; vấn đề đ&aacute;ng quan t&acirc;m. Khi người d&acirc;n tin tưởng, đồng l&ograve;ng v&agrave; thực hiện đầy đủ c&aacute;c quy định, khuyến c&aacute;o của c&aacute;c cơ quan chức năng th&igrave; kết quả được thể hiện t&iacute;ch cực. Điều n&agrave;y thể hiện r&otilde; qua c&aacute;c đợt ph&ograve;ng chống dịch trước đ&acirc;y. Khi t&acirc;m l&yacute; lo lắng qu&aacute; mức, hoang mang hoặc chủ quan th&igrave; kết quả kh&oacute; bảo đảm. Trong c&aacute;c hoạt động thực tiễn, mỗi người cần đặt sự an to&agrave;n của bản th&acirc;n v&agrave; cộng đồng l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, kh&ocirc;ng v&igrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin chưa r&otilde; r&agrave;ng m&agrave; lơ l&agrave; hoặc hốt hoảng.</p> <p>Dĩ nhi&ecirc;n, c&aacute;c cơ quan chức năng cần b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; đưa ra c&aacute;c quyết định hợp l&yacute;, kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c. Chẳng hạn, trong việc bảo đảm cung cấp cho người d&acirc;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu, b&ecirc;n cạnh việc cung cấp đủ h&agrave;ng h&oacute;a, b&igrave;nh ổn gi&aacute; c&ograve;n phải ch&uacute; trọng chất lượng v&agrave; kịp thời xử l&yacute; c&aacute;c hiện tượng ti&ecirc;u cực c&oacute; thể xảy ra.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Tr&uacute;c Giang (Theo website Th&agrave;nh ủy)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;