Những món quà tình nghĩa trong đêm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Th&agrave;nh phố trong những ng&agrave;y qua đang nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong việc khống chế dịch bệnh v&agrave; chăm lo tốt nhất cho người d&acirc;n, c&ugrave;ng chung tay&nbsp;để kh&ocirc;ng một ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau. Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; những tấm l&ograve;ng sẻ chia từ tuổi trẻ v&agrave; người d&acirc;n c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh, những tấn n&ocirc;ng sản, nhu yếu phẩm đ&atilde; l&agrave; sức mạnh tiếp th&ecirc;m để gi&uacute;p Th&agrave;nh phố khỏe hơn l&uacute;c n&agrave;y.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&acirc;n trọng cảm ơn những m&oacute;n qu&agrave; - những tấm l&ograve;ng nghĩa t&igrave;nh từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trong cả nước.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34489/Trong%20%C4%91%C3%AAm.jpg" style="height:988px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Infographic: Đức Quy</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;