Tủ lạnh cộng đồng, sẻ chia yêu thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Từ ng&agrave;y 27/6/2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam - Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp C&ocirc;ng ty Cổ phần Casper Việt Nam đang triển khai đưa v&agrave;o hoạt động những &ldquo;Tủ lạnh cộng đồng&rdquo; để hỗ trợ thực phẩm cho người d&acirc;n bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/cat%20bang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n (ở giữa) c&ugrave;ng đại diện Quận Đo&agrave;n 6, đại diện Casper&nbsp;cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh ở Trưởng Tiểu học B&igrave;nh Ti&ecirc;n, Quận 6</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/Trao%20thu%20cam%20on%20dv%20dong%20hanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>Tặng thư c&aacute;m ơn cho đơn vị đồng h&agrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động nối d&agrave;i của chuỗi c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ TP.Hồ Ch&iacute; Minh nhằm chung tay ph&ograve;ng, chống dịch bệnh v&agrave; hỗ trợ người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng do dịch Covidd-19, với th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh &quot;Tủ lạnh Thạch Sanh Casper bao rộng, t&igrave;nh người Việt Nam bao lớn&quot;; đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung thực hiện h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong tham gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/Gian%20hang.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Tủ lạnh cộng đồng&nbsp;được đặt b&ecirc;n cạnh gian h&agrave;ng 0 đồng ở Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 4</span></em></p> <div><span style="font-size:16px; text-align:justify">Theo đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 27/6, ba chiếc &quot;tủ lạnh cộng đồng&quot; đựng thực phẩm bảo quản lạnh đ&atilde; đi v&agrave;o sử dụng ở ba điểm: Khu vực Quận 6, đặt tại trường Tiểu học B&igrave;nh Ti&ecirc;n (260 Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6); khu vực Quận 3, đặt tại địa điểm (885 Ho&agrave;ng Sa, Phường 9, Quận 3); v&agrave; khu vực Quận 4, đặt tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận 4 (405 Ho&agrave;ng Diệu, Phường 2, Quận 4).</span></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/Tu%20lanh.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Tủ lạnh lu&ocirc;n đầy ắp&nbsp;thực phẩm để cung cấp cho người d&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những chiếc tủ lạnh n&agrave;y đặt cạnh c&aacute;c &quot;gian h&agrave;ng 0 đồng&quot;, &quot;ATM gạo&quot;, &quot;phi&ecirc;n chợ nghĩa t&igrave;nh&quot;... gi&uacute;p người d&acirc;n ở c&aacute;c khu phong tỏa, người d&acirc;n kh&oacute; khăn, yếu thế c&oacute; thể cải thiện bữa ăn hằng ng&agrave;y, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/tu%20lanh%205.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/nguoi%20dan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Với sự hỗ trợ của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện hướng dẫn người d&acirc;n nhận thực phẩm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong thời gian tới, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh&nbsp; sẽ tiếp tục phối hợp c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai 10 tủ lạnh tại 10 địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 27/6 đến ng&agrave;y 06/7/2021. Hoạt động được duy tr&igrave; li&ecirc;n tục trong 10 ng&agrave;y tại 10 điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận: Quận 3, Quận&nbsp;4, Quận 5, Quận 6, Quận&nbsp;10, Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; Quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở mỗi điểm đặt tủ đều c&oacute; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ, hướng dẫn người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng chống dịch. Khi đến nhận qu&agrave;, tất cả người d&acirc;n cũng đều phải thực hiện nguy&ecirc;n tắc &quot;5K&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c quận đo&agrave;n nơi c&oacute; điểm&quot;Tủ lạnh cộng đồng&quot; chủ động nguồn điện, duy tr&igrave; tủ 24/24 trong thời gian 10 ng&agrave;y; bảo quản tủ trong thời gian thực hiện chương tr&igrave;nh, được hỗ trợ thực phẩm tương đương 2.000.000 đồng/ ng&agrave;y v&agrave; tiền điện 1.000.000 đồng (10 ng&agrave;y); phối hợp địa phương th&ocirc;ng tin cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n đến nhận c&aacute;c thực phẩm lạnh k&egrave;m gạo v&agrave; c&aacute;c nhu yếu phẩm kh&aacute;c; hướng dẫn ph&acirc;n luồng, đảm bảo an ninh trật tự v&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch; đo th&acirc;n nhiệt, hướng dẫn người d&acirc;n rửa tay v&agrave; đảm bảo c&aacute;c quy định ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Ảnh: Cơ sở Đo&agrave;n cung cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;