Những chiến sĩ thông tin - chống dịch bằng những dòng tin chính xác, kịp thời

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng quản ngại kh&oacute; khăn, đi v&agrave;o những &quot;điểm n&oacute;ng&quot; để t&igrave;m hiểu, phản &aacute;nh kh&aacute;ch quan, đa dạng c&aacute;c th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh. Họ ch&iacute;nh l&agrave; những chiến sĩ th&ocirc;ng tin - những người c&ugrave;ng chống dịch bằng những d&ograve;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; kịp thời.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Những h&igrave;nh ảnh, bản tin, thước phim mỗi ng&agrave;y của &quot;những chiến sĩ th&ocirc;ng tin&quot; đang l&agrave; t&agrave;i liệu qu&yacute; gi&aacute; cho người d&acirc;n, g&oacute;p phần v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34478/B%C3%A1o%20ch%C3%AD.jpg" style="height:988px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Infographic: Đức Quy</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;