Câu chuyện về những bếp ăn nghĩa tình chống dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">C&oacute; những nơi kh&ocirc;ng phải tuyến đầu nhưng bằng chảo dầu, bằng nồi cơm,... cũng đ&atilde; c&ugrave;ng chung tay chống dịch. Cả Th&agrave;nh phố đang c&ugrave;ng nhau chống dịch v&agrave; kh&ocirc;ng để một ai phải ở lại ph&iacute;a sau.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh gửi đến bạn đọc th&ocirc;ng tin về những bếp ăn nghĩa t&igrave;nh đ&atilde; chung tay c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố chống dịch.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34477/B%E1%BA%BFp.jpg" style="height:988px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Infographic: Đức Quy</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;