Đại học Kinh tế - Luật: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 203 năm ngày sinh Karl Marx

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - Luật đ&atilde; tổ chức&nbsp;d&acirc;ng hoa v&agrave; toạ đ&agrave;m kỷ niệm 203 năm ng&agrave;y sinh Karl</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">&nbsp;Marx (05/5/1818 - 05/5/2021) để c&ugrave;ng nhớ về nh&agrave; tư tưởng thi&ecirc;n t&agrave;i, nh&agrave; c&aacute;ch mạng vĩ đại, l&atilde;nh tụ kiệt xuất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới n&oacute;i chung v&agrave; Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/DSC05588.JPG" style="height:340px; width:604px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Trường d&acirc;ng hoa tại Vườn tượng danh nh&acirc;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hoa tại Vườn tượng danh nh&acirc;n diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m trước tượng Karl</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">&nbsp;Marx&nbsp;thể hiện tinh thần biết ơn người thầy Vĩ đại của nh&acirc;n loại với những th&agrave;nh tựu c&ograve;n lưu truyền đến h&ocirc;m nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Sau khi d&acirc;ng hoa, tập thể thầy, c&ocirc; v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự toạ đ&agrave;m kỷ niệm 203 năm ng&agrave;y sinh Karl</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">&nbsp;Marx (05/5/1818 - 05/5/2021). Chủ tr&igrave; buổi tọa đ&agrave;m l&agrave;&nbsp;PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nh&agrave; trường, buổi tọa đ&agrave;m thu h&uacute;t sự&nbsp;tham gia của&nbsp;hơn 100 thầy&nbsp;c&ocirc; trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, trung t&acirc;m, c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n của trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/7.jpg" style="height:403px; width:604px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu tại Tọa đ&agrave;m</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Tại tọa đ&agrave;m, ThS H&agrave; Thanh Minh - Giảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh, Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức H&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề về những đ&oacute;ng g&oacute;p vĩ đại của Karl&nbsp;Marx&nbsp;đối với nh&acirc;n loại n&oacute;i chung v&agrave; với c&aacute;ch mạng Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng, đồng thời&nbsp;lồng gh&eacute;p c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Chuy&ecirc;n đề&nbsp;đ&atilde;&nbsp;g&oacute;p phần gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được tm hiểu nhiều hơn về th&acirc;n&nbsp;thế, sự nghiệp v&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p vĩ đại của Karl&nbsp;Marx cho nh&acirc;n loại.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/8.jpg" style="height:339px; width:604px" /></p> <p style="text-align:center"><em>PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nh&agrave; trường, ThS H&agrave; Thanh Minh - Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh, TS Ph&ugrave;ngThế T&aacute;m - Giảng vi&ecirc;n Khoa Kinh tế c&ugrave;ng chủ tr&igrave; tọa đ&agrave;m chia sẻ</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Tại tọa đ&agrave;m, sinh vi&ecirc;n được trao đổi v&agrave; chia sẻ phương ph&aacute;p học tập c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin trong điều kiện thực tế hiện nay v&agrave; những thực chứng trong học thuyết của &ocirc;ng từ khi h&igrave;nh th&agrave;nh đến nay. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được học hỏi s&acirc;u rộng trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/6.jpg" style="height:340px; width:604px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-size:14px"><em>Qu&yacute; đại biểu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n tham dự chương tr&igrave;nh chụp h&igrave;nh lưu niệm</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-size:14px"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;