Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và giao ban dư luận xã hội quý II năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Ng&agrave;y 23/4, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; giao ban dư luận x&atilde; hội qu&yacute; II năm 2021 với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; thường trực, phụ tr&aacute;ch tuy&ecirc;n gi&aacute;o quận huyện đo&agrave;n hoặc tương đương, đo&agrave;n cơ sở trực thuộc th&agrave;nh đo&agrave;n.</strong></p> <p>Đến tham dự hội nghị, c&aacute;c đại biểu được nghe b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề về triển khai nội dung Luật thanh ni&ecirc;n sữa đổi năm 2020, được ph&aacute;t t&agrave;i liệu &ldquo;Sổ tay t&igrave;m hiểu Luật Thanh ni&ecirc;n năm 2020&rdquo;. C&aacute;c đại biểu được nghe b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền bầu cử đại biểu quốc hội v&agrave; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021 &ndash; 2026;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Dương Trọng Phúc - UV.BCH Thành Đoàn, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng giới thiệu về sách &quot;tìm hiểu về luật thanh niên năm 2020&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34273/A2CG.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n&nbsp; L&yacute; Tự Trọng giới thiệu về s&aacute;ch &quot;t&igrave;m hiểu về luật thanh ni&ecirc;n năm 2020)</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chuyên đề &quot;Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34273/%C4%90BQH.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(</span></span>Chuy&ecirc;n đề &quot;Tuy&ecirc;n truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV v&agrave; bầu cử Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026))</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n, UV.BTV &ndash; Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổng kết nội dung c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o qu&yacute; I v&agrave; triển khai c&aacute;c nội dung qu&yacute; II. Trong dịp n&agrave;y, c&aacute;c đồng ch&iacute; thường trực Đo&agrave;n c&aacute;c đơn vị đ&atilde; cập nhật nhanh những vấn đề m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang quan t&acirc;m đến Ban Thường vụ th&agrave;nh đo&agrave;n</p> <p style="text-align:right"><strong>KIM PHỤNG</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;