Ngày hội hướng nghiệp dạy nghề lần 9 năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/4, tại Trung t&acirc;m Văn ho&aacute; Ho&agrave; B&igrave;nh &ndash; Quận 10, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Hội Gi&aacute;o dục Nghề nghiệp Th&agrave;nh phố tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Hướng nghiệp - Dạy nghề&rdquo; lần 9 - Năm 2021 với chủ đề &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng &ndash; Vững t&acirc;m lập nghiệp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Nghi thức khai mạc “Ngày hội Hướng nghiệp, Dạy nghề” lần 9 năm 2021 với chủ đề “Đánh thức tiềm năng – Vững tâm lập nghiệp”" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34236/khaimac.jpg" style="height:381px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nghi thức khai mạc &ldquo;Ng&agrave;y hội Hướng nghiệp, Dạy nghề&rdquo; lần 9 năm 2021 với chủ đề &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng &ndash; Vững t&acirc;m lập nghiệp&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c nội dung trong ng&agrave;y hội cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin về nghề học, trường học v&agrave; thị trường lao động trong thời gian tới, gi&uacute;p cho phụ huynh, học sinh định hướng trong chọn trường, chọn nghề ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n. Trong hoạt động giao lưu &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng - Vững t&acirc;m lập nghiệp&rdquo;, học sinh v&agrave; phụ huynh được giao lưu, trao đổi trực tiếp với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực gi&aacute;o dục nghề nghiệp, hướng nghiệp, nhận biết tổng quan về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Nguyễn Văn Sang – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34236/Phats%20bieeur.jpg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nguyễn Văn Sang &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc</span></span></em></div> <div> <div class="TableOfContens_table-of-contents__SBv0f" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease 0s; color: rgb(0, 0, 0); font-family: VOH-Roboto; font-size: 10px;"> <div class="news-detail-content_detail-content__goYFs" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: var(--black-800); font-size: 1.6rem !important;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn Sang &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố cho biết, tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của những năm trước, Ng&agrave;y hội năm nay thu h&uacute;t 21 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp v&agrave; Trường nghề tham gia cung cấp th&ocirc;ng tin, tư vấn tuyển sinh ng&agrave;nh học, nghề học đến học sinh v&agrave; phụ huynh. Ng&agrave;y hội thu h&uacute;t hơn 2.000 học sinh đến từ c&aacute;c trường trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội diễn ra với một số nội dung như Chương tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ đưa học sinh tham quan tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng, đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, đồng thời sau đ&oacute; đưa c&aacute;c em đến trải nghiệm thực tế tại c&aacute;c doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh thuộc những ng&agrave;nh nghề đ&atilde; tham quan đ&agrave;o tạo; chương tr&igrave;nh talk show nghề của bạn th&ocirc;ng qua đ&oacute; giới thiệu những ng&agrave;nh nghề c&oacute; nhu cầu tuyển dụng lớn để định hướng học nghề.Tổ chức hội thảo tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, phụ huynh, tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c định hướng nghề nghiệp cho thầy c&ocirc; v&agrave; trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n tổng phụ tr&aacute;ch đội l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c hướng nghiệp tại c&aacute;c trường phổ th&ocirc;ng...</span></span>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Các bạn học sinh tìm hiểu ngành nghề tại Trung cấp Vạn Tường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34236/timhieru.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn học sinh t&igrave;m hiểu ng&agrave;nh nghề ở gian h&agrave;ng Trung cấp Vạn Tường</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="news-detail-content_detail-related__2JdYh news-detail-content_last__2Q1DV" style="margin: 20px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border-left: 1px solid var(--gray--600); color: rgb(0, 0, 0); font-family: VOH-Roboto; font-size: 10px;"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="adv-components no-content" id="705" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; word-break: break-word; max-width: 100%; font-family: VOH-Roboto; font-size: 16px;">&nbsp;</div> <div class="adv-components no-content" id="950" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; word-break: break-word; max-width: 100%; font-family: VOH-Roboto; font-size: 16px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; word-break: break-word; max-width: 100%;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;