Vòng bán kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020 - Bảng C

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave;o l&uacute;c 14h00 ng&agrave;y 12/12, tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o 90 năm - Tự h&agrave;o c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; - Bảng C. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc tranh t&agrave;i của 07 th&iacute; sinh bảng C - C&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực Trường học.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi c&oacute;: đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Đo&agrave;n - Trưởng ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n ; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự trọng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0079.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang thay mặt Ban Tổ chức tặng hoa cho Hội đồng Gi&aacute;m khảo</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">V&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 - Bảng C diễn ra với 04 phần thi: &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức&rdquo;, &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở ham học hỏi&rdquo;, &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở bản lĩnh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến với phần thi n&agrave;y, 07 th&iacute; sinh sẽ lần lượt xuất hiện với phần tự giới thiệu bản th&acirc;n qua c&aacute;c video clip năng động s&aacute;ng tạo. Th&iacute; sinh đầu ti&ecirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Linh - B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Cao đẳng kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c th&iacute; sinh tiếp theo gồm: đồng ch&iacute; Hứa Ho&agrave;ng Long - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&ugrave;ng - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa X&atilde; hội học - C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội - Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; T&ocirc;n Nữ Diệu Như - B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Kinh tế, Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; L&yacute; Lệ Phương - B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Sư phạm Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Th&aacute;i T&acirc;n - Đo&agrave;n khoa Kỹ thuật X&acirc;y dựng, Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Giả Huỳnh Phương Thảo - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng, Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau khi c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; xuất hiện đầy đủ, Hội đồng Gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t v&agrave; cho điểm c&aacute;c th&iacute; sinh th&ocirc;ng qua video clip giới thiệu bản th&acirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0086.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0090.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0116.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t v&agrave; cho điểm</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi thứ hai &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phần thi tiếp theo l&agrave; &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức&rdquo;. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ c&ugrave;ng trả lời 10 c&acirc;u hỏi trong 15 gi&acirc;y. Th&iacute; sinh c&oacute; đ&aacute;p đ&uacute;ng v&agrave; nhanh nhất được 10 điểm, c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng tiếp theo được 05 điểm. C&aacute;c th&iacute; sinh trả lời sai kh&ocirc;ng c&oacute; điểm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong phần thi n&agrave;y, th&iacute; sinh Nguyễn Văn L&ugrave;ng g&acirc;y ấn tượng khi li&ecirc;n tục l&agrave; người c&oacute; đ&aacute;p &aacute;n đầu ti&ecirc;n v&agrave; c&oacute; nhiều c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0123.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi thứ ba &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở ham học hỏi&rdquo;&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh lần lượt chọn trong 18 c&acirc;u hỏi thuộc 03 nh&oacute;m (nh&oacute;m 10 điểm, nh&oacute;m 15 điểm, nh&oacute;m 20 điểm) v&agrave; tiến h&agrave;nh trả lời c&acirc;u hỏi trong 10 gi&acirc;y. Mỗi th&iacute; sinh c&oacute; 02 lượt trả lời c&acirc;u hỏi v&agrave; 01 lần đặt &ldquo;Ng&ocirc;i sao hy vọng&rdquo; trước khi chọn c&acirc;u hỏi. Th&iacute; sinh c&oacute; quyền trả lời c&acirc;u hỏi c&oacute; &ldquo;Ng&ocirc;i sao hy vọng&rdquo; hoặc chuyển c&acirc;u hỏi đ&oacute; cho th&iacute; sinh kh&aacute;c.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0139.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở bản lĩnh&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&acirc;y l&agrave; phần thi thể hiện tư duy nhạy b&eacute;n v&agrave; khả năng tr&igrave;nh b&agrave;y của c&aacute;c th&iacute; sinh. C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ chọn 01 trong 07 chủ đề v&agrave; c&oacute; tối đa 04 ph&uacute;t để suy nghĩ v&agrave; đưa ra quan điểm của m&igrave;nh về chủ đề đ&oacute;. Sau khi tr&igrave;nh b&agrave;y xong, gi&aacute;m khảo sẽ đặt 01 c&acirc;u hỏi cho th&iacute; sinh trả lời trong 02 ph&uacute;t. Số điểm tối đa cho phần thi n&agrave;y l&agrave; 100 điểm, trong đ&oacute;: phần trả lời n&ecirc;u quan điểm l&agrave; 80 điểm; trả lời c&acirc;u hỏi của Hội đồng Gi&aacute;m khảo l&agrave; 20 điểm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0176.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh d</em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh d</em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0189.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t&nbsp;&nbsp;phần thi</em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>02 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết th&uacute;c 04 phần thi, 02 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&ugrave;ng (231 điểm) v&agrave; đồng ch&iacute; T&ocirc;n Nữ Diệu Như (230 điểm) đ&atilde; xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV, năm 2020.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0233.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>02 th&iacute; sinh v&agrave;o Chung kết</em></span></span></p> <div style="text-align: right;"><strong>QUỲNH HƯƠNG</strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;