Quận 9: Anh bảo vệ dân phố và 10 năm dạy học tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, vẫn c&oacute; nhiều điều tử tế đến từ những con người b&igrave;nh dị l&agrave;m ch&uacute;ng ta cảm thấy ấm &aacute;p lạ thường. Đ&oacute; cũng l&agrave; cảm x&uacute;c của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i khi đến với lớp học phổ cập t&igrave;nh thương của anh Trần L&acirc;m Thắng - bảo vệ d&acirc;n phố khu phố Long Bửu, phường Long B&igrave;nh.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src=" No file chosen http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33962/1.jpg" style="width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33962/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Anh Trần L&acirc;m Thắng - gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận 9 năm 2020 - đ&atilde; hơn 10 năm duy tr&igrave; lớp học phổ cập t&igrave;nh thương v&agrave;o những buổi tối tại trụ sở khu phố Long Bửu. Kể về &quot;cơ duy&ecirc;n&quot; trở th&agrave;nh &quot;&ocirc;ng gi&aacute;o&quot;, anh trải l&ograve;ng rằng c&acirc;u chuyện cũng rất t&igrave;nh cờ. Khu phố Long Bửu l&agrave; khu vực c&ograve;n nhiều hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn v&agrave; đ&ocirc;ng con nhỏ. L&uacute;c trước khi anh mới l&agrave;m bảo vệ d&acirc;n phố tại đ&acirc;y, cứ mỗi lần bọn trẻ đ&aacute;nh nhau th&igrave; người d&acirc;n lại gọi anh xuống giải quyết. Một lần nọ, để giảng ho&agrave; cho một nh&oacute;m trẻ 15 - 16 tuổi đang chuẩn bị &quot;hỗn chiến&quot;, anh y&ecirc;u cầu cả nh&oacute;m phải viết bản kiểm điểm v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng vi phạm. L&uacute;c n&agrave;y anh mới bất ngờ biết rằng, c&aacute;c em đều kh&ocirc;ng thể viết bản kiểm điểm v&igrave; kh&ocirc;ng biết chữ, kh&ocirc;ng được đi học.</p> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u chuyện đ&atilde; l&agrave;m anh suy nghĩ rất nhiều. Hầu hết c&aacute;c em nhỏ ở khu phố anh l&agrave;m bảo vệ đều l&agrave; con em của những hộ lao động ngh&egrave;o. Nhiều em bỏ học từ sớm hay chưa từng đến trường do cuộc sống qu&aacute; kh&oacute; khăn. Ban ng&agrave;y, c&oacute; em phụ cha mẹ b&aacute;n b&aacute;o, b&aacute;n v&eacute; số; ban đ&ecirc;m l&agrave;m l&ograve; gạch để kiếm th&ecirc;m thu nhập cho gia đ&igrave;nh. Từ điều n&agrave;y, anh Thắng đ&atilde; nảy ra s&aacute;ng kiến th&agrave;nh lập một lớp học phổ cập t&igrave;nh thương để dạy chữ cho c&aacute;c trẻ em ngh&egrave;o trong khu phố. Nghĩ l&agrave; l&agrave;m, anh liền đề xuất Đo&agrave;n phường th&agrave;nh lập lớp học, v&agrave; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn để g&otilde; cửa từng nh&agrave; vận động cho c&aacute;c em đến lớp buổi tối.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 10 năm qua, lớp học khu phố Long Bửu lu&ocirc;n s&aacute;ng đ&egrave;n mỗi tối, v&agrave; h&igrave;nh ảnh anh bảo vệ d&acirc;n phố tất bật lo cho c&aacute;c lớp học đ&atilde; trở th&agrave;nh việc quen thuộc th&acirc;n thương của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Nhiều bạn sinh vi&ecirc;n v&igrave; cảm phục tấm l&ograve;ng của anh đ&atilde; t&igrave;nh nguyện hỗ trợ dạy học, từ đ&oacute; gi&uacute;p lớp học mở rộng quy m&ocirc; hơn rất nhiều, tạo điều kiện để c&aacute;c trẻ ngh&egrave;o được tiếp cận th&ecirc;m kiến thức, để c&aacute;c em c&oacute; một tương lai tương s&aacute;ng hơn.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng ng&agrave;y, anh Trần L&acirc;m Thắng l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n tại một c&ocirc;ng ty ở Bi&ecirc;n Ho&agrave;, rồi cứ tối đến lại trở th&agrave;nh người bảo vệ d&acirc;n phố ki&ecirc;m thầy gi&aacute;o lớp học. Vất vả l&agrave; vậy nhưng anh n&oacute;i, mỗi khi l&ecirc;n lớp, thấy c&aacute;c em học sinh t&iacute;u t&iacute;t, say sưa với con chữ, bao mệt mỏi như tan biến. Đối với anh, chẳng phải tiền bạc hay vật chất, m&agrave; t&igrave;nh cảm th&acirc;n thương v&agrave; l&ograve;ng ham học của học tr&ograve; mới ch&iacute;nh l&agrave; thứ khiến anh thấy m&igrave;nh gi&agrave;u c&oacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33962/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, đại diện Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n - Hội Đồng Đội Quận 9 đ&atilde; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng anh, hy vọng anh sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc &yacute; nghĩa của m&igrave;nh để c&aacute;c trẻ ngh&egrave;o được chăm lo, gi&aacute;o dục, g&oacute;p phần l&agrave;m cho x&atilde; hội th&ecirc;m nh&acirc;n văn, tốt đẹp v&agrave; nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align: right;">MINH TUẤN</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;