ĐH Mở TP. HCM: Bàn giao công trình sửa chữa nhà tình bạn tại Gò Vấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam phường 7, quận G&ograve; Vấp&nbsp;v&agrave; Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ quận&nbsp;tổ chức Lễ b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa chống dột nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho gia đ&igrave;nh anh&nbsp;Mai Văn Gi&agrave;u -&nbsp;l&agrave; thanh ni&ecirc;n thuộc Chi hội Khu phố 6, phường 7, quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gia đ&igrave;nh anh Gi&agrave;u&nbsp;cư ngụ tại địa chỉ 214/1/2 đường số 6, phường 7, quận G&ograve; Vấp, thuộc 1 trong những hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 7. Nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 28 m&eacute;t vu&ocirc;ng, gồm 1 trệt v&agrave; 1 g&aacute;c lửng, được x&acirc;y dựng từ năm 1994 đ&atilde; xuống cấp trầm trọng; s&agrave;n nh&agrave; bị thấp hơn so với mặt đường 50cm n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n bị nước tr&agrave;n v&agrave;o g&acirc;y ngập nh&agrave;; m&aacute;i t&ocirc;n hư cũ, nh&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; vệ sinh g&acirc;y bất tiện cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh căn nh&agrave; trước khi được sửa chữa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 1 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng, căn nh&agrave; đ&atilde; được ho&agrave;n thiện với c&aacute;c phần việc cụ thể như n&acirc;ng nền, x&acirc;y n&acirc;ng m&aacute;i, x&acirc;y nh&agrave; vệ sinh, hầm cầu, lắp đặt lại g&aacute;c lửng, sơn lại to&agrave;n bộ nh&agrave;, lắp đặt c&aacute;c vật dụng sinh hoạt hằng ng&agrave;y cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/2.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh căn nh&agrave; sau khi được sửa chữa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Căn nh&agrave; được sửa chữa với tổng kinh ph&iacute; 64.000.000 đồng từ Quỹ v&igrave; người ngh&egrave;o phường 7, nguồn kinh ph&iacute; vận động được của chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ quận G&ograve; Vấp v&agrave; chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Mở TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/3.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi lễ b&agrave;n giao c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đơn vị, mạnh thường qu&acirc;n v&agrave; l&atilde;nh đạo địa phương.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/4.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh l&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m l&aacute;ng giềng xung quanh.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/5.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&iacute; - Ủy vi&ecirc;n BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; Thư Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP.HCM c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trao tặng biểu trưng b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh. (Thứ 3 từ phải sang tr&aacute;i)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đại diện c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh như Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp, Đo&agrave;n Si&ecirc;u thị Coopmart Phan Văn Trị, C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại -&nbsp;Dịch vụ - X&acirc;y dựng Thanh Lịch v&agrave; chi bộ Khu phố đ&atilde; trao c&aacute;c phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/6.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện c&aacute;c đơn vị mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; tặng phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh.</em></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/8.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh l&aacute;ng giềng đ&atilde; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/7.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi Lễ b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh diễn ra trong sự ấm c&uacute;ng v&agrave; th&acirc;n mật giữa hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c đơn vị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được căn nh&agrave; n&agrave;y, gia đ&igrave;nh anh Mai Văn Gi&agrave;u rất vui mừng, x&uacute;c động v&agrave; cảm ơn ch&iacute;nh quyền địa phương, đơn vị t&agrave;i trợ đ&atilde; gi&uacute;p cho gia đ&igrave;nh c&oacute; chỗ che mưa che nắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự kỳ vọng, tấm l&ograve;ng c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị đ&atilde; d&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh, hy vọng gia đ&igrave;nh sẽ từng bước ổn định cuộc sống, vươn l&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;