Sôi nổi Ngày hội “Đội viên, học sinh không xả rác” quận Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;05/10/2020, thực hiện Kế hoạch C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận Thủ Đức năm học 2020 &ndash; 2021, đồng thời hưởng ứng Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. HCM v&agrave; Nghị quyết số 20 của Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức về việc thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Quận Đo&agrave;n, Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste v&agrave; nh&atilde;n h&agrave;ng Milo tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; năm học 2020 &ndash; 2021 nhằm n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen cho đội vi&ecirc;n, học sinh giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i, biết bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/3.jpg" style="height:500px; width:659px" /><br /> <br /> Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Anh Việt -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội quận Thủ Đức cho biết việc bỏ r&aacute;c thải kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường nước, kh&ocirc;ng kh&iacute;, m&agrave; c&ograve;n g&acirc;y mất mỹ quan đ&ocirc; thị, l&agrave;m cho hệ thống cống r&atilde;nh bị tắc nghẽn, kh&ocirc;ng thể lọc v&agrave; xử l&yacute; được nguồn nước thải, dẫn đến việc &quot;ngập lụt trong thời gian hiện nay&quot;. Hơn nữa, việc xả r&aacute;c bừa b&atilde;i c&ograve;n l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n mầm mống dịch bệnh v&agrave; bệnh tật.<br /> <br /> Theo đồng ch&iacute;, hoạt động &quot;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&quot; l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong Chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận Thủ Đức năm học 2020 &ndash; 2021, nhằm n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen cho đội vi&ecirc;n, học sinh, giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, biết bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/2.jpg" style="height:400px; width:756px" /><br /> <br /> Để hưởng ứng&nbsp;hoạt động &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; của Hội đồng Đội Quận, đồng loạt 40 Li&ecirc;n đội của quận Thủ Đức đ&atilde; c&ugrave;ng thực hiện đăng k&yacute; &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; năm học 2020 &ndash; 2021 th&ocirc;ng qua bảng biểu trưng l&agrave;m từ vật dụng t&aacute;i chế.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/1.jpg" style="height:500px; width:694px" /><br /> <br /> Trong năm học vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giữa Quận Đo&agrave;n v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste c&oacute; nhiều đổi mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; được tổ chức triển khai c&oacute; hiệu quả c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Tiếp nối với những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;, đại diện Quận Đo&agrave;n Thủ Đức đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tiếp tục k&yacute; kết chương tr&igrave;nh phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/4.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/6.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/7.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/8.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> Sau chương&nbsp;tr&igrave;nh&nbsp;khai mạc, c&aacute;c hoạt động của Ng&agrave;y hội &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; đ&atilde; đồng loạt được tổ chức s&ocirc;i nổi như: Ph&aacute;t động Hội thi &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh xanh t&aacute;i sinh vỏ hộp sữa&rdquo;; S&acirc;n chơi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo;; Triển l&atilde;m ảnh &ldquo;T&aacute;c hại của r&aacute;c thải với m&ocirc;i trường quanh em&rdquo;; Gian h&agrave;ng &ldquo;S&aacute;ng tạo xanh &ndash; Cuộc sống xanh&rdquo;; G&oacute;c truyền th&ocirc;ng &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo;; Thực hiện &ldquo;G&oacute;c thu gom Vỏ hộp sữa giấy&rdquo;; Phần thi vẽ tranh tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Chung tay ph&ograve;ng chống r&aacute;c thải&rdquo;.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/5.jpg" style="height:500px; width:708px" /><br /> <br /> Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Quận cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; khen thưởng 04 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia hoạt động Thu gom vỏ hộp sữa giấy.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/9.jpg" style="height:500px; width:995px" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;