Phú Nhuận: Tuyên truyền, tập huấn và diễn tập PCCC khu dân cư năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, vừa qua, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận phối hợp c&ugrave;ng&nbsp;Đội cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave;&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 9&nbsp;tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền, tập huấn v&agrave; diễn tập ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">tại khu d&acirc;n cư khu phố 2 phường 9 (Chung cư 94 Trần Khắc Ch&acirc;n).&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33826/Anh 1 - Tuyen truyen va tap huan ky nang PCCC.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33826/Anh 2 - Luc luong tham gia tap huan.jpg" style="height:282px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y,&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Thạch Lai Ch&acirc;u -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">C&aacute;n bộ Đội cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y quận</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ph&uacute; Nhuận cung cấp nhiều th&ocirc;ng tin cần thiết về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y ở khu d&acirc;n cư, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y tại c&aacute;c&nbsp;hộ gia đ&igrave;nh, khu d&acirc;n cư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng hướng dẫn&nbsp;người d&acirc;n c&aacute;ch nhận biết c&aacute;c loại đ&aacute;m ch&aacute;y thường xảy ra, hướng dẫn c&aacute;ch ph&acirc;n biệt v&agrave; sử dụng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y ph&ugrave; hợp đối với từng trường hợp ch&aacute;y cụ thể...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thiết thực của Quận Đo&agrave;n,&nbsp;g&oacute;p phần gi&uacute;p người d&acirc;n n&acirc;ng cao nhận thức, kỹ năng, từ đ&oacute; chủ động trong c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n, ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, tự gi&aacute;c trang bị c&aacute;c thiết bị ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cần thiết trong mỗi hộ gia đ&igrave;nh, g&oacute;p phần đảm bảo an to&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;