CLB Lý luận trẻ Q5: Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;75 năm - sắt son t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc&rdquo; l&agrave; chủ đề buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề&nbsp;C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n&nbsp;5 diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 23-9-2020.&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/41edf47f1cffe3a1baee.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px; height:506px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y Nam Bộ kh&aacute;ng chiến (23-9-1945 -&nbsp;23-9-2020), C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; tham quan triển l&atilde;m ảnh tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Lam Sơn với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i danh hiệu vẻ vang Th&agrave;nh đồng Tổ quốc&rdquo; giới thiệu chặng đường đấu tranh lịch sử, kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng của nh&acirc;n d&acirc;n Nam bộ v&agrave; những th&agrave;nh tựu ti&ecirc;u biểu về kinh tế, văn ho&aacute;, x&atilde; hội của TP. Hồ Ch&iacute; Minh; tham quan Bảo t&agrave;ng Lực lượng vũ trang miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - nơi lưu giữ hơn 17.500 hiện vật, tư liệu...gốc của qu&acirc;n, d&acirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến, x&acirc;y dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn,&nbsp;c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ&nbsp;đ&atilde; được &ocirc;n truyền thống cũng như hiểu được &yacute; nghĩa v&agrave; tầm quan trọng của Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn cũng đ&atilde; trao đổi, thảo luận c&aacute;c giải ph&aacute;p để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trong việc tiếp nối c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống c&aacute;ch mạng, h&agrave;o kh&iacute; Nam Kỳ Khởi nghĩa h&ocirc;m nay để đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của những người cộng sản trẻ trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt, định hướng c&aacute;c vấn đề dư luận x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m hiện nay,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/fb2ddf7637f6c8a891e7.jpg" style="height:506px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/d72f4630afb050ee09a1.jpg" style="height:506px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/702629d4c1543e0a6745.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:506px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THẢO HUYỀN</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;