CLB Lý luận trẻ Q7: Sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề&nbsp;về &quot;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,&nbsp;</span>đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch&rdquo; v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o th&ocirc;ng tin thời sự qu&yacute; 3 năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33790/6cfe414484b97be722a8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự tham gia v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Bắc - Giảng vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde;&nbsp;</span>trao đổi&nbsp;những vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn trong c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những kh&oacute; khăn đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; những giải ph&aacute;p nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với c&aacute;c hoạt động chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch; c&aacute;c giải ph&aacute;p kết nối, định hướng th&ocirc;ng tin đến với từng đối tượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,tahoma">Buổi sinh hoạt&nbsp;l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, s&aacute;ng tạo n&ecirc;u cao vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">HỒ LINH</span></span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;