Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức c&aacute;c Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI&nbsp;v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/10dc440d3230cd6e9421.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; chủ tr&igrave; hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, năm&nbsp;cuộc với c&aacute;c&nbsp;đối tượng: c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động,&nbsp; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n</span><span style="font-size:14px">&nbsp;khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư v&agrave; lực lượng vũ trang,&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt NamTh&agrave;nh phố,&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c &yacute; kiến tập trung đ&oacute;ng g&oacute;p về&nbsp;hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội, tham gia x&acirc;y dựng Đảng, ch&iacute;nh quyền của Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, tăng cường gắn b&oacute; mật thiết giữa Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n, bốn chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2020 - 2025/2030) đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh Đột ph&aacute; ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực v&agrave; văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Huynh%20Nguyen%20Loc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Huỳnh Vĩnh Lộc - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Củ Chi</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/ho%20minh%20Tan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Tam%20map.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thanh T&acirc;m - Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 10</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Nguyen%20Duy%20Minh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Minh - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG - HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;