"Hạt giống đỏ" trưởng thành từ phong trào Đoàn, Hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua,&nbsp;Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho quần ch&uacute;ng L&ecirc; Thị Thu&yacute; Quỳnh đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33736/Hình 4-min.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố mặt trận đảo Thổ Chu, tỉnh Ki&ecirc;n Giang; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Hưng - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Chi bộ khoa Ho&aacute; học; đồng ch&iacute; Huỳnh Phẩm Dũng Ph&aacute;t - B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 1; đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đo&agrave;n Trường, Chỉ huy trưởng Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020; đồng ch&iacute; Nguyễn Kh&aacute;nh T&ugrave;ng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Huỳnh Phẩm Dũng Phát - Bí thư Chi bộ Sinh viên 1 đọc Quyết định kết nạp quần chúng Lê Thị Thuý Quỳnh vào Đảng Cộng sản Việt Nam" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33736/Hình 1.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Thu&yacute; Quỳnh l&agrave; hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n kho&aacute; 43 khoa Vật l&yacute;, Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Từ khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Thu&yacute; Quỳnh đ&atilde; nổi bật với kết quả học tập đ&aacute;ng nể v&agrave; năng nổ trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n của Trường. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp tục ph&aacute;t huy thế mạnh bản th&acirc;n tại giảng đường Đại học, Thu&yacute; Quỳnh hiện đang l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ STEM - trực thuộc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường. Thu&yacute; Quỳnh từng giữ nhiều vai tr&ograve; trong c&aacute;c Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh như Đội trưởng Đội h&igrave;nh Khoa học ứng dụng, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chiến dịch, Chỉ huy ph&oacute; Chiến dịch. Trong m&ugrave;a chiến dịch lần thứ 27 năm 2020, Thu&yacute; Quỳnh đại diện cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Nh&agrave; Trường tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tại mặt trận đảo Thổ Chu - Ki&ecirc;n Giang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33736/Hình 2.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Hưng - </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Chi bộ khoa Ho&aacute; học&nbsp;m</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ong muốn đồng ch&iacute; Th&uacute;y Quỳnh&nbsp;tiếp tục phấn đấu, kh&ocirc;ng được tự m&atilde;n, chỉ được xem đ&acirc;y l&agrave; một cột mốc, kh&ocirc;ng được xem l&agrave; đ&iacute;ch đến, để sau 01 năm r&egrave;n luyện ở giai đoạn dự bị, đồng ch&iacute; trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức, qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu cần chuy&ecirc;n nghiệp hơn, bản lĩnh hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33736/Hình 3-min.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;