Quận 4: Khánh thành hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà thiếu nhi Quận

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:fix for mac chrome 80,system-ui,-apple-system,system-ui,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Quận Đo&agrave;n 4 phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực T&acirc;n Thuận tổ chức Kh&aacute;nh th&agrave;nh hệ thống điện năng lượng mặt trời tr&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; tại Nh&agrave; thiếu nhi &ndash; Quận đo&agrave;n 4</span>.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/1(6).jpg" style="height:365px; width:650px" /></span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: &quot;Fix for Mac Chrome 80&quot;, system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p tiết kiệm chi ph&iacute;, m&agrave; c&ograve;n tạo ra một m&ocirc; h&igrave;nh ứng dụng năng lượng mặt trời hiện đại, trực quan về năng lượng sạch. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần lan tỏa đến cộng đồng về &yacute; nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn điện từ năng lượng sạch, năng lượng t&aacute;i tạo, g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội bền vững. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do Tuổi trẻ Quận 4 thực hiện nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tổng trị gi&aacute; 65 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/2(7).jpg" style="height:365px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/3(6).jpg" style="height:434px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/4(7).jpg" style="height:365px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong dịp h&egrave;, Quận Đo&agrave;n 4 thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh Cải tạo tuyến hẻm thanh ni&ecirc;n 174 L&ecirc; Quốc Hưng Phường 12 quận 4 trở th&agrave;nh tuyến hẻm văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n với c&aacute;c phần việc thiết thực như đi lại hệ thống đường d&acirc;y điện d&acirc;n lập, hỗ trợ sửa chữa điện cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, thực hiện bức tường văn minh, t&ocirc;n tạo mảng xanh v&agrave; gắn b&aacute;t cờ đồng bộ tại c&aacute;c hộ d&acirc;n. C&ocirc;ng tr&igrave;nh được sự hỗ trợ thực hiện từ ph&iacute;a Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty điện lực T&acirc;n Thuận.</span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;