Huyện Đoàn Nhà Bè hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng văn hoá giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/8, thực hiện Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2020, Huyện Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Huyện Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Cửa h&agrave;ng HEAD Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng gắn với An sinh x&atilde; hội - Lần 2 năm 2020&rdquo; tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n ấp 1 x&atilde; Long Thới, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/b37309f8a20a5e54071b.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/3d86950d3effc2a19bee.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/b897db1c70ee8cb0d5ff.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Huyện đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2020, đề nghị c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, tham gia đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng bằng những việc l&agrave;m thiết thực, hữu &iacute;ch b&ecirc;n cạnh đ&oacute; đảm bảo tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Sau lễ ph&aacute;t động, Ban tổ chức đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde; &ndash; thị trấn với c&aacute;c nội dung như: t</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ổ chức diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng kết hợp tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống dịch bệnh covid-19 tr&ecirc;n tuyến đường Nguyễn Văn Tạo; t</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ổ chức s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu về Luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thiếu nhi tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n ấp 1 x&atilde; Long Thới; tổ chức thăm tặng qu&agrave; tại 08 hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; người th&acirc;n bị ảnh hưởng v&igrave; tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Long Thới v&agrave; Hiệp Phước; y</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ổ chức tuy&ecirc;n truyền Luật giao th&ocirc;ng đường bộ cho thiếu nhi v&agrave; kết hợp diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 tại x&atilde; Phước Kiển; t</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">h&agrave;nh lập đội h&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống dịch bệnh covid-19 gắn với tuy&ecirc;n truyền Luật giao th&ocirc;ng đường bộ tại nh&agrave; trong c&aacute;c khu nh&agrave; trọ, khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n 07 x&atilde; &ndash; thị trấn...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/a0fbc58e6b7c9722ce6d.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/3e6c3e2bacd9508709c8.jpg" style="height:355px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/97976bfa0a08f656af19.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/9d1400b82545d91b8054.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c hoạt động đ&atilde; diễn ra tr&ecirc;n tinh thần hiệu quả, thiết thực, thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; chung tay x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng v&agrave; đảm bảo tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">TT.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;