Biểu diễn kịch phục vụ các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, hơn 350 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham dự chương tr&igrave;nh biểu diễn vở kịch &ldquo;B&uacute;p b&ecirc; kh&ocirc;ng biết kh&oacute;c&rdquo;. Đ&acirc;y vở kịch C&ocirc;ng ty TNHH Giải tr&iacute; Hero Film thực hiện chuẩn bị cho Li&ecirc;n hoan &ldquo;H&igrave;nh tượng người chiến sĩ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; diễn ra tại H&agrave; Nội v&agrave;o th&aacute;ng 7 năm nay. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33682/IMG_0296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh lần thứ 14 năm 2020, kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y truyền thống C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020),&nbsp;thực hiện chủ đề &ldquo;Năm đẩy mạnh hoạt động văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với t&ecirc;n gọi của vở kịch &ldquo;B&uacute;p b&ecirc; kh&ocirc;ng biết kh&oacute;c&rdquo; c&oacute; lẽ nhiều kh&aacute;n giả sẽ t&ograve; m&ograve;&nbsp; về nội dung vở kịch đang muốn đề cập đến vấn đề g&igrave;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, chỉ với h&igrave;nh tượng một con b&uacute;p b&ecirc; nhưng đ&atilde; l&agrave;m nổi bật được cả c&acirc;u chuyện về những cuộc đời thiếu may mắn, lỡ sa ng&atilde;, rối đi đến cuối của vở kịch ch&iacute;nh con b&uacute;p b&ecirc; đ&atilde; l&agrave; vật gắn kết c&aacute;c mảnh đời v&agrave; l&agrave;m cho vở kịch trở n&ecirc;n c&oacute; hậu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vở kịch xoay quanh hai nh&acirc;n vật ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o Vũ Minh Tiến v&agrave; nữ phạm nh&acirc;n Mi&ecirc;n (NSƯT Ngọc Trinh đảm nhận). Trong vở kịch ma t&uacute;y ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cơn của mọi tội lỗi, ch&uacute;ng đẩy gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Sơn v&agrave; b&agrave; Hải phải sống trong cảnh c&ocirc; quạnh khi mất đi Ki&ecirc;n đứa con duy nhất của &ocirc;ng b&agrave;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng v&igrave; tệ nạn cướp giật m&agrave; Tiến đ&atilde; mất cả vợ v&agrave; đứa con vợ đang mang trong bụng. H&agrave;nh tr&igrave;nh của con b&uacute;p b&ecirc; từ chỗ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; của Tiến tặng vợ đến khi v&ocirc; t&igrave;nh nằm tr&ecirc;n tay Mi&ecirc;n v&agrave; cuối c&ugrave;ng cũng quay trở về với Tiến. H&agrave;nh tr&igrave;nh ấy l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh của những biến cố đau thương khi con người ta lỡ g&acirc;y ra tội lỗi v&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh đi đến sự hạnh ph&uacute;c khi con người ta nhận ra ph&eacute;p m&agrave;u của l&ograve;ng vị tha v&agrave; sự y&ecirc;u thương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thay đổi nhiều n&eacute;t diễn với c&aacute;c biểu cảm trạng th&aacute;i t&acirc;m l&yacute; phức tạp của một người mẹ nghiện ma t&uacute;y, NSƯT Ngọc Trinh đ&atilde; thực sự lột tả được hết những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương ch&acirc;n th&agrave;nh của một người mẹ d&agrave;nh cho con, từ bi kịch của cuộc đời đến những lầm lỗi g&acirc;y ra đề rồi phải v&ocirc; t&ugrave; chịu &aacute;n. Nhưng sau tất cả bằng t&igrave;nh y&ecirc;u của người mẹ v&agrave; sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o Tiến, Mi&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;m thấy tia s&aacute;ng của một tương lai tốt đẹp hơn. Chị đ&atilde; ở lại cải tạo v&agrave; được trở về trong v&ograve;ng tay y&ecirc;u thương của &ocirc;ng Sơn v&agrave; b&agrave; Hải, đặc biệt chị được đo&agrave;n tụ với đứa con th&acirc;n y&ecirc;u của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Con b&uacute;p b&ecirc; như một sợi d&acirc;y kết nối những con người kh&ocirc;ng quen biết để rồi ho&agrave;n cảnh đưa đẩy họ v&ocirc; t&igrave;nh gặp nhau v&agrave; cuối c&ugrave;ng họ nhận ra rằng sau bao chuyện xảy ra tr&ecirc;n đời điều duy nhất c&ograve;n lại l&agrave; t&igrave;nh thương giữa những con người với nhau. D&ugrave; ở những ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau, d&ugrave; trong l&ograve;ng c&oacute; những mối hận th&ugrave; với đối phương. Nhưng bằng t&igrave;nh thương, sự đồng cảm, c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o Vũ Minh Tiến đ&atilde; chấp nhận tha thứ cho Mi&ecirc;n, anh đ&atilde; đưa tay ra để cứu lấy cuộc đời chị để chị vẫn được sống tiếp những th&aacute;ng ng&agrave;y ph&iacute;a trước v&agrave; nh&acirc;n văn hơn l&agrave; con của chị vẫn c&ograve;n c&oacute; mẹ ở b&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở ph&iacute;a c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o, anh đ&atilde; mở l&ograve;ng bỏ qua hết những th&ugrave; hằn mang nặng bao năm trong m&igrave;nh để nh&igrave;n về những điều t&iacute;ch cực hơn v&agrave; anh cũng hiểu ra rằng khi ta gửi đi những y&ecirc;u thương trong l&ograve;ng ta cũng nở ra những b&ocirc;ng hoa của sự hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&ocirc;ng điệp ch&iacute;nh m&agrave; vở kịch gửi đến kh&aacute;n giả l&agrave; mọi người n&ecirc;n c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n cởi mở&nbsp; hơn với những phạm nh&acirc;n lỡ sa ch&acirc;n v&agrave;o&nbsp; chốn lao t&ugrave;, h&atilde;y tha thứ v&agrave; tạo cho họ những cơ hội được cải tạo v&agrave; l&agrave;m lại cuộc đời.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vở kịch thực sự đ&atilde; chạm được đến cảm x&uacute;c của người xem, đ&atilde; c&oacute; những giọt nước mắt x&oacute;t thương cho số phận của những nh&acirc;n vật c&oacute; cảnh đời trớ tr&ecirc;u, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; cả những tiếng cười d&iacute; dỏm l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi kịch trở n&ecirc;n thoải m&aacute;i hơn.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33682/1.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh theo d&otilde;i vở kịch</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong xuy&ecirc;n suốt vở diễn c&aacute;c hoạt cảnh li&ecirc;n tục được thanh đổi từ hiện tại trở về qu&aacute; khứ,... với nhiều đạo cụ được đầu tư c&ocirc;ng phu cho thấy sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong l&agrave;m nghề v&agrave; cả sự cống hiến hết m&igrave;nh cho những vai diễn tr&ecirc;n s&acirc;n khấu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;B&uacute;p b&ecirc; kh&ocirc;ng biết kh&oacute;c&quot; (t&aacute;c giả L&ecirc; Thanh Tăng) l&agrave; kịch bản đoạt giải về đề t&agrave;i V&igrave; an ninh Tổ quốc v&agrave; b&igrave;nh y&ecirc;n cuộc sống. Vở diễn c&oacute; sự tham gia của NSƯT Ngọc Trinh, c&aacute;c diễn vi&ecirc;n:&nbsp;Đ&igrave;nh To&agrave;n, Quang Thảo, Phi Nga, Thanh H&agrave;, Nghinh Lộc, Việt Trang, Ch&iacute; Nam, Dao Chi, Kiết Ngọc,...</span></p> <p style="text-align:center"><em><strong><span style="font-size:16px"><a href="https://streamable.com/v2oju7">Xem đoạn phỏng vấn NSƯT Ngọc Trinh</a></span></strong></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TIẾN DƯƠNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Tổng kinh phí hoạt động cấp thành hơn 484.000.000 đồng nhằm kịp thời chăm lo, động viên về mặt vật chất và tinh thần cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đang điều trị COVID-19, thiếu nhi trong khu vực cách ly, phong tỏa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Agile Việt Nam
;