Nhân lên lòng yêu nước và ý thức giữ gìn chủ quyền biển, đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vượt t&agrave;u qua 97 hải l&yacute; xa x&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đến thăm C&ocirc;n Đảo &ndash; nơi được mệnh danh l&agrave; &ldquo;Trường học lớn của c&aacute;ch mạng&rdquo; để tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vốn dĩ một số th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n cũng c&oacute; rất nhiều dự định cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh, suy nghĩ sẽ &ldquo;check-in&rdquo; chỗ n&agrave;o, địa danh n&agrave;o để tạo ra những tấm ảnh ưng &yacute; đăng tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n để &ldquo;khoe&rdquo; với bạn b&egrave;. Nhưng rồi khi vừa đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n đảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại thấy những suy nghĩ đ&oacute; hết sức thiếu s&oacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đi C&ocirc;n Đảo kh&ocirc;ng phải l&agrave; một chuyến du lịch, m&agrave; đ&oacute; l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh học lịch sử để những người trẻ c&ugrave;ng nhau &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của c&aacute;ch mạng, qua Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử nh&agrave; t&ugrave; Ph&uacute; Hải, nh&agrave; t&ugrave; Ph&uacute; Thọ, cầu t&agrave;u 914,... Đ&oacute; l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m s&aacute;ng l&ecirc;n t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc, sự hy sinh v&agrave; kh&iacute; tiết c&aacute;ch mạng của bao thế hệ đi trước.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33524/b41b24c4.jpg" style="height:438px; width:665px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Cầu t&agrave;u 914 lịch sử. Ảnh: Đinh Hữu Ngợt, theo tuoitre.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i được đặt ch&acirc;n đến thật gần với lịch sử, được chạm, được nghe v&agrave; được nh&igrave;n thấy sự hy sinh oanh liệt của h&agrave;ng ngh&igrave;n c&aacute;c chiến sĩ, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&agrave;ng th&ecirc;m thấu hiểu c&acirc;u n&oacute;i của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: <em>&ldquo;M&aacute;u đ&agrave;o của c&aacute;c liệt sỹ đ&atilde; nhuộm l&aacute; cờ c&aacute;ch mạng c&agrave;ng th&ecirc;m đỏ ch&oacute;i&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại C&ocirc;n Đảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i được tham dự buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với biển đảo Tổ quốc&rdquo;. L&uacute;c n&agrave;y, tất cả đo&agrave;n đều trăn trở những c&acirc;u hỏi: <em>&ldquo;L&agrave;m sao để gi&aacute;o dục truyền thống v&agrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho giới trẻ?&rdquo;, &ldquo;L&agrave;m sao để giới trẻ th&ecirc;m y&ecirc;u nước v&agrave; biến đ&oacute; trở th&agrave;nh h&agrave;nh động cụ thể?&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i c&ograve;n nhớ m&atilde;i lời của Trung tướng Phạm Văn Dĩ &ndash; nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7: &ldquo;<em>Ch&uacute;ng ta ngồi ở đ&acirc;y, n&oacute;i với nhau chuyện y&ecirc;u nước chỉ c&oacute; trăm mấy người nghe, vậy c&ograve;n những người ngo&agrave;i kia th&igrave; sao? Ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; để họ cũng c&oacute; những suy nghĩ như ch&uacute;ng ta?&rdquo;.</em> Chỉ với một c&acirc;u n&oacute;i ngắn gọn th&ocirc;i nhưng cũng đủ n&oacute;i l&ecirc;n biết trăn trở của ch&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy rằng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; phải h&agrave;nh động cho thật xứng đ&aacute;ng với những kỳ vọng của thế hệ cha anh, chứ kh&ocirc;ng phải chỉ n&oacute;i rồi bắt người kh&aacute;c phải nghe v&agrave; l&agrave;m theo m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung tướng Phạm Văn Dĩ cũng n&oacute;i với ch&uacute;ng t&ocirc;i về vị tr&iacute; chiến lược của C&ocirc;n Đảo về quốc ph&ograve;ng - an ninh, nằm trong v&ugrave;ng biển Đ&ocirc;ng Nam của Tổ quốc, l&agrave; trận địa ph&ograve;ng thủ từ xa của Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; cả nước.&nbsp;C&ocirc;n Đảo hội tụ đầy đủ c&aacute;c yếu tố đặc th&ugrave; về vị tr&iacute; địa l&yacute;, điều kiện tự nhi&ecirc;n, di t&iacute;ch lịch sử, con người v&agrave; được v&iacute; như &ldquo;H&igrave;nh ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i đến viếng, d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương. Nghĩa trang H&agrave;ng Dương với h&agrave;ng ng&agrave;n nấm mộ c&oacute; t&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng t&ecirc;n l&agrave; bằng chứng h&ugrave;ng hồn về tội &aacute;c của đế quốc, thực d&acirc;n đối với d&acirc;n tộc ta. Đ&oacute; l&agrave; nơi y&ecirc;n nghỉ của h&agrave;ng ng&agrave;n người con ưu t&uacute; của d&acirc;n tộc ta, đ&atilde; đối mặt với kẻ th&ugrave; giữa lao t&ugrave;, xiềng x&iacute;ch, trong cuộc đấu trang v&igrave; độc lập, tự do v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội. C&ocirc;n Đảo được v&iacute; như &ldquo;B&agrave;n thờ của Tổ quốc&rdquo;, bởi sự linh thi&ecirc;ng v&agrave; bi h&ugrave;ng như thế!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những người trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i h&ocirc;m nay sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n khi chiến tranh đ&atilde; l&ugrave;i xa, đất nước đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n thống nhất, Bắc Nam sum họp một nh&agrave;. D&ugrave; kh&ocirc;ng phải đến đ&acirc;y lần đầu, nhưng qua những c&acirc;u chuyện được kể tại C&ocirc;n Đảo, tự đ&aacute;y l&ograve;ng m&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng trang lứa lu&ocirc;n chan chứa một niềm tự h&agrave;o lớn lao, m&atilde;nh liệt về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta, về sự nghiệp c&aacute;ch mạng vĩ đại của Nh&acirc;n d&acirc;n ta dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; B&aacute;c Hồ mu&ocirc;n v&agrave;n k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33524/a9b95f0aad2750790936.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lưu lại kỷ niệm tại Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n đại biểu th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đều tr&acirc;n qu&yacute; v&agrave; &yacute; thức được tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n trong bảo vệ v&agrave; giữ g&igrave;n chủ quyền biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc, lu&ocirc;n khắc ghi lời dạy của B&aacute;c Hồ:<em> &ldquo;Ng&agrave;y trước ta chỉ c&oacute; đ&ecirc;m v&agrave; rừng. Ng&agrave;y nay, ta c&oacute; ng&agrave;y, c&oacute; trời, c&oacute; biển. Bờ biển ta d&agrave;i, tươi đẹp, ta phải biết giữ g&igrave;n lấy n&oacute;&rdquo;. </em>Để mỗi ng&agrave;y qua đi đều phải thật xứng đ&aacute;ng với thế hệ cha anh đi trước.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐẶNG NGUYỄN KIỀU VY</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>----</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ &ldquo;Tiếng n&oacute;i Thanh ni&ecirc;n&rdquo; Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;