Côn Đảo - Linh thiêng một mảnh đất anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;T&ocirc;i lớn l&ecirc;n khi đất nước kh&ocirc;ng c&ograve;n chia Bắc &ndash; Nam</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Chẳng biết chiến tranh l&agrave; g&igrave;, chỉ được nghe trong những c&acirc;u chuyện của Cha&hellip;&rdquo;</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lời b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;L&aacute; cờ&rdquo; vốn đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động mạnh với t&ocirc;i từ l&acirc;u, nhưng khi được trở về với C&ocirc;n Đảo &ndash; v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc, những giai điệu của ca kh&uacute;c c&agrave;ng l&agrave;m t&ocirc;i thấm th&iacute;a v&ocirc; c&ugrave;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;lần thứ nhất năm 2020 (từ ng&agrave;y 10 đến ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 6 năm 2020) tại th&agrave;nh phố Vũng T&agrave;u v&agrave; huyện C&ocirc;n Đảo (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u)&nbsp;l&agrave; một vinh dự, một dấu mốc trong cuộc đời t&ocirc;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i được tham gia chuỗi hoạt động &yacute; nghĩa như lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương, tham quan di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc&rdquo;; tọa đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, l&yacute; luận của Đảng&rdquo;; thăm v&agrave; trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c h&ograve;n, c&aacute;c trạm, tổ kiểm l&acirc;m thuộc hạt kiểm l&acirc;m Vườn Quốc gia C&ocirc;n Đảo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33515/1ee2920170088d56d419.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương (C&ocirc;n Đảo)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>L&ograve;ng son trước mọi thử th&aacute;ch</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chuỗi hoạt động của Li&ecirc;n hoan đ&atilde; c&oacute; bao cung bậc cảm x&uacute;c trong mỗi ch&uacute;ng t&ocirc;i. Từ x&uacute;c động, tự h&agrave;o, cảm phục đến r&ugrave;ng m&igrave;nh, phẫn nộ. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; l&uacute;c bật kh&oacute;c khi nghe những c&acirc;u chuyện, nh&igrave;n cảnh đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; bị tra tấn, giam cầm trong điều kiện v&ocirc; c&ugrave;ng khắc nghiệt, nhất l&agrave; những nữ t&ugrave; ch&iacute;nh trị đ&atilde; phải chịu đựng những trận đ&ograve;n roi d&atilde; th&uacute;, sống trong điều kiện tồi tệ để rồi c&oacute; chị bị ảnh hưởng đến sức khỏe, t&acirc;m l&yacute; thậm ch&iacute; c&oacute; chị bị tước đi thi&ecirc;n chức l&agrave;m mẹ. Thật cảm phục v&agrave; x&oacute;t xa v&ocirc; c&ugrave;ng!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">113 năm tồn tại (1862 &ndash; 1975) của &ldquo;địa ngục trần gian&rdquo; C&ocirc;n Đảo kh&ocirc;ng hề dập tắt được kh&iacute; tiết của con người Việt Nam, người Cộng sản Việt Nam. Ngược lại, cảnh lao t&ugrave; nghiệt ng&atilde; ch&iacute;nh l&agrave; nơi trui r&egrave;n kh&iacute; tiết, l&agrave; trường học c&aacute;ch mạng của những người chiến sĩ c&aacute;ch mạng l&ograve;ng son trước mọi thử th&aacute;chv&agrave; cũng l&agrave; nơi tố c&aacute;o bản chất phi nghĩa, v&ocirc; nh&acirc;n đạo của chủ nghĩa thực d&acirc;n, đế quốc. C&ocirc;n Đảo ch&iacute;nh l&agrave; nơi hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute; cứu nước, cứu d&acirc;n, giải ph&oacute;ng đất nước của những nh&acirc;n vật đ&atilde; đi v&agrave;o trang v&agrave;ng của lịch sử c&aacute;ch mạng Việt Nam như cụ Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, cụ Phan Chu Trinh, c&aacute;c đồng ch&iacute; L&ecirc; Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, T&ocirc;n Đức Thắng, L&ecirc; Duẩn, Phạm H&ugrave;ng, L&ecirc; Đức Thọ, Ng&ocirc; Gia Tự, V&otilde; Thị S&aacute;u, V&otilde; Thị Thắng,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Huyền thoại Việt Nam&rdquo;, &ldquo;tấm gương Việt Nam&rdquo; trong những năm th&aacute;ng kh&oacute;i lửa chiến tranh vốn đ&atilde; được bạn b&egrave; y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới biết đến, nhưng để c&oacute; thể hiểu s&acirc;u sắc v&igrave; sao Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, những chiến sĩ cộng sản Việt Nam lại ki&ecirc;n cường v&agrave; giỏi chịu đựng gian khổ đến thế th&igrave; chỉ khi đến với C&ocirc;n Đảo, nhất l&agrave; tham quan Nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, ch&uacute;ng ta mới nhận ra một c&aacute;ch thấm th&iacute;a.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33515/20200611152120__MG_2176.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sức mạnh của niềm tin</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i lu&ocirc;n tự hỏi v&igrave; sao đồng b&agrave;o ta v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ cộng sản lại chịu đựng được những h&igrave;nh thức tra tấn man rợ đến thế? Đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; bị t&ugrave; đ&agrave;y nơi C&ocirc;n Đảo lấy đ&acirc;u ra động lực, sức mạnh để chịu đựng, để mạnh mẽ sống, truyền cảm hứng cho nhau về một ng&agrave;y đất nước được h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất giữa &ldquo;địa ngục trần gian&rdquo; n&agrave;y?</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i trăn trở, suy tư v&agrave; tự t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời: Sức mạnh phi thường ấy, bản lĩnh phi thường ấy chỉ c&oacute; được khi người ta sống c&oacute; l&yacute; tưởng, c&oacute; niềm tin, c&oacute; tổ chức soi đường, dẫn dắt v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&oacute; l&atilde;nh tụ Hồ Ch&iacute; Minh truyền cảm hứng thần kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quả thực, để c&oacute; thể giữ vững được &yacute; ch&iacute; chiến đấu, giữ vững được ho&agrave;i b&atilde;o cứu nước cứu d&acirc;n trong chốn t&ugrave; ngục man rợ, t&agrave;n bạo, khủng khiếp ấy đ&ograve;i hỏi người t&ugrave; phải c&oacute; ch&iacute; lớn, kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng v&agrave; một niềm tin m&atilde;nh liệt v&agrave;o ch&iacute;nh m&igrave;nh, v&agrave;o con đường m&igrave;nh đang đi, v&agrave;o tổ chức v&agrave; l&atilde;nh tụ, v&agrave;o sức mạnh v&ocirc; địch của to&agrave;n thể d&acirc;n tộc Việt Nam, thất bại chỉ l&agrave; tạm thời, ch&iacute;nh nghĩa thuộc về Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, nhất định ch&uacute;ng ta sẽ lấy lại được địa vị xứng đ&aacute;ng của d&acirc;n tộc m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Văng vẳng trong t&ocirc;i l&agrave; kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng trong b&agrave;i thơ &ldquo;Đập đ&aacute; C&ocirc;n L&ocirc;n&rdquo; của nh&agrave; y&ecirc;u nước nổi tiếng Phan Chu Trinh trước uy vũ kẻ th&ugrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;L&agrave;m trai đứng giữa đất C&ocirc;n L&ocirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Lừng lẫy l&agrave;m cho lở n&uacute;i non</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>X&aacute;ch b&uacute;a đ&aacute;nh tan năm bảy đống</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Ra tay đập vỡ mấy trăm h&ograve;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Th&aacute;ng ng&agrave;y bao quản th&acirc;n s&agrave;nh sỏi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Mưa nắng c&agrave;ng bền dạ sắt son</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Những kẻ v&aacute; trời khi lỡ bước</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Gian nan chi kể chuyện con con&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&igrave;nh cảnh người t&ugrave; d&ugrave; c&oacute; khốn đốn, t&iacute;nh mạng d&ugrave; c&oacute; mong manh giữa sự sống v&agrave; c&aacute;i chết, c&agrave;ng bị g&ocirc;ng c&ugrave;m, xiềng x&iacute;ch, người y&ecirc;u nước Việt Nam c&agrave;ng tỏa s&aacute;ng kh&iacute; ph&aacute;ch, bản lĩnh anh h&ugrave;ng, trở th&agrave;nh tấm gương cho lớp lớp thế hệ mai sau soi v&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh bốn ng&agrave;y kh&ocirc;ng qu&aacute; d&agrave;i nhưng đủ để lớp trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ra nhiều b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; cho qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; cống hiến hiện tại v&agrave; tương lai của m&igrave;nh. Với t&ocirc;i, b&agrave;i học s&acirc;u sắc nhất m&agrave; t&ocirc;i r&uacute;t ra cho m&igrave;nh sau h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với C&ocirc;n Đảo l&agrave; b&agrave;i học về niềm tin sắt son, một l&ograve;ng một dạ với l&yacute; tưởng đ&atilde; chọn. L&yacute; tưởng của ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; kh&aacute;t vọng được đ&oacute;ng g&oacute;p một phần nhỏ b&eacute; v&agrave;o sự nghiệp trồng người, v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc kiến thiết con người Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xin cảm ơn những mất m&aacute;t, đau thương v&agrave; hy sinh v&ocirc; bờ bến của c&aacute;c đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;! Xin khắc ghi v&agrave; nguyện đ&aacute;p đền xứng đ&aacute;ng với sự hy sinh to lớn ấy để ngọn cờ độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; theo đuổi m&atilde;i được giương cao!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tạm biệt C&ocirc;n Đảo, tạm biệt v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của d&acirc;n tộc&hellip;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tr&ecirc;n bước đường c&aacute;ch mạng đầy ch&ocirc;ng gai nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhớ về đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, những tiền bối c&aacute;ch mạng nơi C&ocirc;n Đảo xa x&ocirc;i để được tiếp lửa, truyền th&ecirc;m động lực, niềm tin ch&iacute;nh trị mỗi ng&agrave;y.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>T&Ocirc; THỊ HẠNH NH&Acirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>___</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>* Thạc sĩ, Giảng vi&ecirc;n Khoa Gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ​ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;