Tiếp bước theo Bác - sáng mãi màu áo blouse

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Bệnh viện Đại học Y Dược th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; một &quot;đ&oacute;a hoa&quot; rất mực t&agrave;i năng, một tấm gương y đức s&aacute;ng ngời, ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, chị đ&atilde; v&agrave; đang cống hiến tuổi trẻ của m&igrave;nh cho người bệnh: Thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh.</span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/HINH%20TUYEN%20DUONG.jpg" style="height:531px; width:730px" /></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hết l&ograve;ng v&igrave; người bệnh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại khoa Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh lu&ocirc;n được bệnh nh&acirc;n v&agrave; đồng nghiệp tin tưởng, y&ecirc;u mến bởi kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, sự tận t&acirc;m, năng động, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; h&ograve;a đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hằng ng&agrave;y ngo&agrave;i việc thăm kh&aacute;m, điều trị cho bệnh nh&acirc;n, b&aacute;c sĩ Nguyệt Anh lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu để đổi mới c&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị. Đến nay chị đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; được nghiệm thu đưa v&agrave;o ứng dụng tại bệnh viện 02 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu kh&oacute;a học l&agrave; <strong><em>&ldquo;X&aacute;c định gi&aacute; trị ngưỡng v&agrave; t&iacute;nh khả lặp của ph&eacute;p đo mức di lệch m&acirc;m ch&agrave;y ra trước tr&ecirc;n khớp gối b&igrave;nh thường người Việt Nam</em></strong> <strong><em>bằng dụng cụ KT &ndash; 1000</em></strong><strong><em>&rdquo; </em></strong>v&agrave; <strong><em>&ldquo;Phẫu thuật nội soi khớp c&ocirc;̉ ch&acirc;n sử dụng dụng cụ khớp g&ocirc;́i: t&iacute;nh khả thi, an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả&rdquo;</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/Ch%E1%BB%8B%20NA.jpg" style="height:355px; width:729px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&aacute;c sĩ Nguyệt Anh thực hiện thử nghiệm nghi&ecirc;n cứu khoa học</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng với đề t&agrave;i <strong><em>&ldquo;</em></strong><strong><em>X&aacute;c định gi&aacute; trị ngưỡng v&agrave; t&iacute;nh khả lặp của ph&eacute;p đo mức di lệch m&acirc;m ch&agrave;y ra trước tr&ecirc;n khớp gối b&igrave;nh thường người Việt Nam bằng dụng cụ KT &ndash; 1000&rdquo;, </em></strong>đ&acirc;y l&agrave; nghi&ecirc;n cứu đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam x&aacute;c định được mức di lệch m&acirc;m ch&agrave;y ra trước tr&ecirc;n khớp gối khỏe mạnh của người Việt Nam trưởng th&agrave;nh, đồng thời đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;nh khả lặp của ph&eacute;p đo bằng m&aacute;y KT &ndash; 1000. Từ đ&oacute; l&agrave; nền tảng tham chiếu cho thực tế l&acirc;m s&agrave;ng cũng như nhiều nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c về chẩn đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; chọn lựa phương ph&aacute;p điều trị tối ưu nhẩt cho người bệnh tổn thương d&acirc;y chằng ch&eacute;o trước.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Năng động trong hoạt động Đo&agrave;n - Hội</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n được biết đến ai tr&ograve; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, ngo&agrave;i những giờ l&agrave;m việc v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, chị thường c&ugrave;ng những đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Bệnh viện tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia như: phối hợp Quận Đo&agrave;n 5 tổ chức thăm kh&aacute;m v&agrave; phụng dưỡng c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o như Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c hội thao, c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, c&aacute;c chương tr&igrave;nh kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ. Chị c&ograve;n thường xuy&ecirc;n d&agrave;nh thời gian nghỉ cuối tuần để tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute;t thuốc t&igrave;nh nguyện do Hội Thầy Thuốc trẻ tổ chức.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/33434.jpg" style="height:487px; width:730px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tham gia kh&aacute;m ph&aacute;t thuốc t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM tổ chức.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>&ldquo;</em><span style="font-size:14px"><em>Tham gia hội, m&igrave;nh đi c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc từ thiện cho b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, tư vấn gi&aacute;o dục sức khỏe cộng đồng. Trong một lần tư vấn v&agrave; hướng dẫn xử tr&iacute; khi bị g&atilde;y xương cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n năm 2016, m&igrave;nh ph&aacute;t hiện một điều l&agrave; phần lớn t&igrave;nh huống xảy ra c&aacute;c bạn đều đ&atilde; gặp nhưng kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch xử tr&iacute;, c&oacute; khi muốn gi&uacute;p người kh&aacute;c nhưng l&agrave;m sai n&ecirc;n đ&acirc;m ra hại người ta. Những t&igrave;nh huống như vậy l&agrave;m m&igrave;nh c&agrave;ng t&acirc;m huyết với c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n hội hơn, v&agrave; l&agrave;m nhiều việc c&oacute; &iacute;ch cho mọi người. Vậy l&agrave; m&igrave;nh vui rồi&rdquo;</em> - chị Nguyệt Anh chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nữ b&aacute;c sĩ v&agrave; giấc mơ quả b&oacute;ng tr&ograve;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n th&acirc;n h&igrave;nh nhỏ nhắn trong chiếc &aacute;o Blouse, &iacute;t ai c&oacute; thể nghĩ rằng chị Nguyệt Anh lại c&oacute; niềm đam m&ecirc; với m&ocirc;n Futsal (B&oacute;ng đ&aacute; trong nh&agrave;). Từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n đến khi ra trường về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bệnh viện Đại học Y Dược th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;c sĩ Nguyệt Anh đ&atilde; tham gia nhiều giải Futsal của th&agrave;nh phố v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể. Ti&ecirc;u biểu nhất chị v&agrave; đồng đội đ&atilde; d&agrave;nh được huy chương đồng tại Đại hội Thể dục thể thao th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018. Hiện tại b&aacute;c sĩ Nguyệt Anh vẫn đang l&agrave; trụ cột dẫn dắt đội b&oacute;ng đ&aacute; nữ Bệnh viện tham tha c&aacute;c giải đấu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cầm tr&ecirc;n tay chiếc huy chương đặt trang trọng tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc chị n&oacute;i: <em>&ldquo;C&oacute; thể n&oacute;i b&oacute;ng đ&aacute; l&agrave; liều thuốc gi&uacute;p m&igrave;nh c&acirc;n bằng cuộc sống. Cảm gi&aacute;c chạy theo đường lăn của quả b&oacute;ng gi&uacute;p m&igrave;nh x&oacute;a đi hết mệt mỏi v&agrave; &aacute;p lực trong c&ocirc;ng việc&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/60619562_162551048094661_5340228985701793792_n.jpg" style="height:487px; width:730px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&aacute;c sĩ Nguyệt Anh (H&agrave;ng ph&iacute;a sau, đứng thứ 2 b&ecirc;n phải sang) c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội tuyển Bệnh viện.</em></p> <p><span style="font-size:14px">Với sự nỗ lực trong c&ocirc;ng việc v&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh đ&atilde; c&oacute; cho m&igrave;nh một bảng th&agrave;nh t&iacute;ch kh&aacute; đ&aacute;ng nể như Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2019, 2020 d&agrave;nh cho thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu; danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c Th&agrave;nh phố năm 2020 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng; huy chương Đồng đồng đội giải Futsal nữ Đại hội Thể dục thể thao TP. HCM lần VIII năm 2018; giấy khen C&ocirc;ng đo&agrave;n khối cơ sở Bộ Y tế: hạng Nhất (năm 2019), hạng Nh&igrave; (năm 2018) m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; nữ hội thao c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức lao động; giấy khen của Đo&agrave;n ĐH Y Dược TP.HCM năm 2018, 2019 đạt danh hiệu &ldquo;Blouse trắng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;....</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/8.jpg" style="height:431px; width:730px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&aacute;c sĩ Nguyệt Anh (H&agrave;ng đầu ti&ecirc;n, thứ 5 b&ecirc;n tr&aacute;i sang) được nhận tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2020.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 9 năm hoạt động trong ng&agrave;nh y tế, thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh đ&atilde; v&agrave; đang cống hiến kh&ocirc;ng ngừng, lu&ocirc;n lu&ocirc;n nỗ lực để xứng đ&aacute;ng với l&ograve;ng tin của người bệnh, xứng đ&aacute;ng với sự ủng hộ, sự tin tưởng v&agrave; tự h&agrave;o của Ban Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. C&aacute;c danh hiệu, giải thưởng đạt được l&agrave; &ldquo;hoa thơm quả ngọt&rdquo; m&agrave; chị đ&atilde; gặt h&aacute;t được sau một qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực phấn đấu, đồng thời chị cũng g&oacute;p phần mang h&igrave;nh ảnh người thầy thuốc trẻ &ldquo;đủ t&agrave;i đức - vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo; &nbsp;đến gần hơn với người bệnh, cộng đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TẤN LỰC - TH&Ugrave;Y LINH</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch Hành Quân Xanh.

Agile Việt Nam
;