Thủ tướng phê chuẩn PGS,TS Dương Anh Đức làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PGS,TS Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, được ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33361/mhx.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"> <p><em><span style="font-size:12px">PGS.TS Dương Anh Đức tặng qu&agrave;, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh,&nbsp;Ảnh: L&ecirc; Tuyết, theo vnuhcm.edu.vn</span></em></p> </div> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo b&aacute;o Tuổi Trẻ, s&aacute;ng 16-4, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; trao Quyết định của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ, B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n chia sẻ, kể từ giờ ph&uacute;t n&agrave;y c&oacute; một người gi&uacute;p việc cho Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave;&nbsp;mong muốn thời gian tới, &ocirc;ng Đức tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Nh&acirc;n Nh&acirc;n cho biết thời gian qua, Ban c&aacute;n sự Đảng Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;d&ugrave; thiếu một ph&oacute; chủ tịch nhưng lu&ocirc;n gồng g&aacute;nh l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ được giao, kinh tế - x&atilde; hội tăng trưởng kh&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế lớn nhất cả nước v&agrave; cũng l&agrave; một trong hai trung t&acirc;m khoa học - c&ocirc;ng nghệ lớn nhất cả nước.&nbsp;Nhiều năm qua, nhiều ứng dụng khoa học - c&ocirc;ng nghệ lu&ocirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Nh&acirc;n cho rằng &ocirc;ng Đức nhận nhiệm vụ trong giai đoạn đặc biệt, khi th&agrave;nh phố&nbsp;quyết liệt triển khai đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh.&nbsp;Trước đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Dương Anh&nbsp;Đức gi&uacute;p chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh, chỉ đạo gi&aacute;m s&aacute;t, nay phải trực tiếp chỉ đạo v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm nhiều hơn, cả khối đ&ocirc; thị, cả khối văn x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong m&ugrave;a dịch COVID-19, B&iacute; thư Nh&acirc;n cho rằng đồng ch&iacute; Đức c&ograve;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề hơn nhưng cũng rất vẻ vang. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n&nbsp;mong với nhiệm vụ mới đồng ch&iacute; Dương Anh Đức&nbsp;sẽ c&oacute; sức mạnh mới, quyết t&acirc;m mới để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, &ocirc;ng Dương Anh Đức cảm ơn&nbsp;sự t&iacute;n nhiệm của Th&agrave;nh ủy, của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; hứa bằng tất cả tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh cố gắng đo&agrave;n kết với tập thể UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;thực hiện tốt chức tr&aacute;ch nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;kh&oacute;a IX, ng&agrave;y 27-3 đ&atilde; bầu đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Anh Đức l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS,TS Dương Anh Đức sinh năm 1968, từng kinh qua c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Hiệu trưởng trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&nbsp;- ĐHQG-HCM, Ph&oacute;&nbsp;Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM,,..</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L.D (Tổng hợp</span></span></strong>)</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo Tuoitre.vn</span></em></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;