150 thí sinh trúng tuyển Công chức vị trí công tác Đoàn Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>150 th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển C&ocirc;ng chức vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33360/2-ket%20qua%20thi%20cong%20chuc.png" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Top 10 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng tuyển dụng c&ocirc;ng chức khối Đảng, đo&agrave;n thể TPHCM năm 2019, ng&agrave;y 13/4/2020 ra th&ocirc;ng b&aacute;o ph&ecirc; duyệt kết quả thi tuyển c&ocirc;ng chức khối Đảng, đo&agrave;n thể Th&agrave;nh phố năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng nhận kết quả 324 th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển; trong đ&oacute; c&oacute; 150 vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;<a href="https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/130420202DBD2504/Quyet%20dinh%203564.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; outline: none;">(Xem kết quả tại đ&acirc;y)</a>. Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n (B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 10) c&oacute; số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng kết quả thi&nbsp;vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp b&aacute;ch ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, Hội đồng tuyển dụng đề nghị c&aacute;c th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển nộp bổ sung c&aacute;c giấy tờ sau qua&nbsp;<strong>dịch vụ Bưu điện</strong>&nbsp;để l&agrave;m cơ sở xem x&eacute;t tuyển dụng, xếp lương v&agrave; bổ nhiệm ngạch c&ocirc;ng chức:</span></div> <p><span style="font-size:14px">Hợp đồng lao động,</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&aacute;c quyết định lương (nếu c&oacute;),</span></p> <p><span style="font-size:14px">Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động,</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hợp đồng l&agrave;m việc hoặc quyết định giải quyết th&ocirc;i việc,</span></p> <p><span style="font-size:14px">Bản sao Sổ bảo hiểm x&atilde; hội c&oacute; ghi nhận qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c,</span></p> <p><span style="font-size:14px">L&yacute; lịch mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ,</span>..</p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Địa chỉ nhận hồ sơ</strong>: Ph&ograve;ng C&aacute;n bộ (Ph&ograve;ng 2.06) Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy,&nbsp;127 Trương Định, Phường 7, Quận 3.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Li&ecirc;n hệ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tiếp nhận hồ sơ</strong>: Nguyễn Văn T&agrave;i, điện thoại: 0931501491.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hội đồng tuyển dụng th&ocirc;ng b&aacute;o, trong thời hạn 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y ra th&ocirc;ng b&aacute;o, qu&aacute; thời hạn n&ecirc;u tr&ecirc;n, th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển kh&ocirc;ng nộp bổ sung hồ sơ theo th&ocirc;ng b&aacute;o, Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy kết quả tr&uacute;ng tuyển.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><a href="https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/130420202DBD2504/Thong%20bao%20so%208.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; outline: none;">Xem chi tiết th&ocirc;ng b&aacute;o tại đ&acirc;y.</a></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">Theo Website Th&agrave;nh ủy</span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;