TTCTXH: May 12.000 khẩu trang vải tặng người có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với mong muốn&nbsp;gi&uacute;p đỡ những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; k&ecirc;u gọi, vận động c&aacute;c nguồn lực may 12.000 khẩu trang miễn ph&iacute; tặng người ngh&egrave;o, người v&ocirc; gia cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh may khẩu trang vải tặng người d&acirc;n được Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố khởi xướng từ ng&agrave;y 22/03/2020, tại&nbsp;số 5 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, phường Đa Kao, Quận 1 với số lượng&nbsp;12.000 khẩu trang vải d&agrave;nh tặng người v&ocirc; gia cư, người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33312/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 23/3 đến nay, mỗi ng&agrave;y Trung t&acirc;m đ&atilde; trao tặng khoảng 300 đến 500 phần khẩu trang đến những người v&ocirc; gia cư v&agrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mỗi phần gồm hai chiếc khẩu trang v&agrave; một chai rửa tay s&aacute;t khuẩn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia may khẩu trang, ngo&agrave;i th&agrave;nh vi&ecirc;n Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; một số người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Tất cả&nbsp;đều l&agrave;m việc bằng tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i với mong muốn c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33312/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Dương Ngọc Tuấn - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cho biết, chương tr&igrave;nh may khẩu trang vải l&agrave; một trong&nbsp;những hoạt động m&agrave; Trung t&acirc;m thực hiện trong m&ugrave;a dịch Covid-19 với mong muốn gi&uacute;p đỡ những người v&ocirc; gia cư, người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cố gắng vận dụng sức trẻ của m&igrave;nh để chung tay c&ugrave;ng cộng đồng đẩy l&ugrave;i dịch Covid-19. Nếu tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục chương tr&igrave;nh may khẩu trang để tặng những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong x&atilde; hội&rdquo;, đồng ch&iacute; Tuấn n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33312/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh may khẩu trang kh&ocirc;ng giới hạn giờ giấc, tất cả mọi người đều c&oacute; thể đến phụ may, xếp khẩu trang. To&agrave;n bộ những chiếc khẩu trang sau khi may xong sẽ được s&aacute;t khuẩn sạch sẽ, đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; gửi tặng đến những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, Trung t&acirc;m đ&atilde; phối hợp tặng 10.000 khẩu trang y tế v&agrave; 10.000 chai dung dịch s&aacute;t khuẩn cho c&aacute;c trung t&acirc;m dưỡng l&atilde;o, người v&ocirc; gia cư, người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuy&ecirc;n truyền, phối hợp tặng bồn rửa tay để hỗ trợ người d&acirc;n ph&ograve;ng, chống dịch Covid - 19.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;KIM S&Aacute;NG </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;