Ra mắt buồng khử khuẩn di động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trước bối cảnh dịch bệnh COVID &ndash; 19 đang c&oacute; những diễn biến phức tạp, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ &ndash; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;c nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia trường Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM nghi&ecirc;n cứu thực hiện buồng khử khuẩn nhằm hạn chế l&acirc;y lan, ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID &ndash; 19 trong cộng đồng.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33285/BUONG.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ ra mắt Buồng khử Khuẩn to&agrave;n th&acirc;n di động đ&atilde; diễn ra v&agrave;o chiề ng&agrave;y 18/3/2020 tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố,&nbsp;PGS.TS Nguyễn Danh Thảo, Ph&oacute; hiệu trưởng trường Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG-HCM,&nbsp;PGS. TS. Nguyễn Tấn Tiến, Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm trọng điểm Quốc gia, tại trường ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG-HCM, ThS&nbsp;Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Trẻ, TS Đỗ Việt H&agrave;, Ph&oacute; Trưởng Ban quản l&yacute; Khu N&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đợt ra mắt sẽ c&oacute; 3 buồng khử khuẩn được đưa v&agrave;o sử dụng tại: Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Viện Y dược học D&acirc;n tộc TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gi&aacute;m đốc TST Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh chia sẻ: &quot;Buồng khử khuẩn dễ d&agrave;ng lắp r&aacute;p, di động n&ecirc;n thuận tiện di chuyển, c&oacute; thể đặt tại bất cứ đ&acirc;u, đặc biệt những nơi đ&ocirc;ng người như si&ecirc;u thị, nh&agrave; ga, bến xe, trường học... v&agrave; cũng kh&ocirc;ng chiếm qu&aacute; nhiều diện t&iacute;ch.Trước mắt mới ho&agrave;n th&agrave;nh 3 sản phẩm, đặt tại v&agrave;i địa điểm. Nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu sẽ tiếp tục cải tiến, ho&agrave;n thiện để c&oacute; thể sản xuất với quy m&ocirc; lớn sắp tới, nhất l&agrave; trong điều kiện ưu ti&ecirc;n ph&ograve;ng chống l&acirc;y lan dịch như hiện nay.&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33285/TRI%20THUC%20TRE.jpg" style="height:1022px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33285/TRI%20THUC%20TRE%202.jpg" style="height:1023px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buồng khử khuẩn sẽ được sản xuất quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; thể đ&aacute;p ứng 100 buồng/ tuần để phục vụ nhu cầu ph&ograve;ng dịch cấp b&aacute;ch của th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam. Ngo&agrave;i phục vụ cho c&aacute;c địa điểm c&aacute;ch ly v&agrave; c&oacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm cao, c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="color:#D3D3D3"><strong><span style="background-color:#FF0000">TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN KHOA HỌC V&Agrave; C&Ocirc;NG NGHỆ TRẺ</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#696969"><strong><em><span style="font-size:14px">Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Ngh&eacute;, Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#696969"><strong><em><span style="font-size:14px">Điện thoại: 028.73.087.007 (401) &ndash; 0918.347.956, </span></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#696969"><strong><em><span style="font-size:14px">Email: khoahoctre@gmail.com, website www.khoahoctre.com.vn</span></em></strong></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: HẠNH HOA</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Đồ họa: ĐỨC QUY</strong></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;