Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ : Trao tặng dung dịch sát khuẩn cho chung cư Hòa Bình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15/3, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ (Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; chuyển 253 can dung dịch s&aacute;t khuẩn anolyte <em>(mỗi can dung t&iacute;ch </em><em>5</em><em> l&iacute;t)</em> đến c&aacute;c hộ d&acirc;n đang c&aacute;ch ly tại Chung cư H&ograve;a B&igrave;nh &ndash; phường 14, Quận 10 với th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa &quot;Chung cư H&ograve;a B&igrave;nh cố l&ecirc;n&quot;. Dung dịch cho đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33279/5a499806311fca41930e.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Dung dịch s&aacute;t khuẩn anolyte được chuẩn bị để chuyển&nbsp;đến c&aacute;c hộ d&acirc;n đang c&aacute;ch ly tại Chung cư H&ograve;a B&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33279/867f1853b14a4a14135b.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Đức Sự - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung T&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận 10 đến trao tặng dung dịch s&aacute;t khuẩn cho b&agrave; con tại chung cư.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33279/bbc8d4d709cef290abdf.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Đức Sự - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung T&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận 10 trao tặng dung dịch s&aacute;t khuẩn</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Điểm rửa tay s&aacute;ng tạo từ vật dụng t&aacute;i chế của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phường 2, Quận 3 nhằm phục vụ người d&acirc;n đến li&ecirc;n hệ c&ocirc;ng t&aacute;c tại Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n phường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33279/4c8419c5a7dc5c8205cd.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;M&ocirc; h&igrave;nh Điểm rửa tay s&aacute;ng tạo</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33279/7cd15364ec7d17234e6c.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; th&aacute;ng Thanh thanh ni&ecirc;n năm 2020 với&nbsp;nhiều tuyến&nbsp;nội dung&nbsp;&yacute; nghĩa, thiết thực, trong đ&oacute; tập trung c&aacute;c tuyến nội dung về tuy&ecirc;n truyền&nbsp;ph&ograve;ng, chống dịch Covid -&nbsp;19.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Y&Ecirc;N LAM</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;