“Ngày hội an toàn giao thông gắn với an sinh xã hội” tại huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng&nbsp;15/3,&nbsp;tại Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao x&atilde; Nhơn Đức, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng gắn với an sinh x&atilde; hội&rdquo; lần I năm 2020.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33273/nhi%204.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33273/Nhi%202.jpg" style="height:412px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại chương tr&igrave;nh, C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn Đ&ocirc;ng (Cửa h&agrave;ng B&aacute;n xe v&agrave; dịch vụ Do Honda ủy nhiệm) đ&atilde; trao tặng <strong>50</strong> n&oacute;n bảo hiểm, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh trao tặng <strong>20</strong> phần qu&agrave; cho người d&acirc;n, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Nhơn Đức, Phước Lộc, Phước Kiển; Chi Đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng Nam S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng PC08 hỗ trợ trao tặng <strong>04</strong> phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn x&atilde; Phước Lộc; Chi đo&agrave;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng Đường thủy &ndash; C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố trao tặng <strong>20</strong> &aacute;o phao cho thiếu nhi di chuyển đi lại tr&ecirc;n Bến đ&ograve; ngang x&atilde; Phước Lộc; Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Huyện trao hỗ trợ trao tặng <strong>04</strong> phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn x&atilde; Phước Kiển với tổng kinh ph&iacute; hơn <strong>25.000.000</strong> đồng được trao tặng tại chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33273/IMG_1206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33273/9686a1064a19b147e808.jpg" style="height:406px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Do t&igrave;nh h&igrave;nh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ng&agrave;y hội diễn ra với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi nhưng đồng thời cũng đảm bảo yếu tố an to&agrave;n, hạn chế tụ tập qu&aacute; đ&ocirc;ng ngươi, cụ thể với nhiều nội dung cụ thể được ph&acirc;n t&aacute;n như:&nbsp;<em>Tổ chức diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; thăm tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; người th&acirc;n qua đời v&igrave; tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị trấn Nh&agrave; B&egrave;, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n do Cụm thi đua số 1 Huyện Đo&agrave;n tổ chức; Tuy&ecirc;n truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Ch&iacute;nh Phủ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tại nơi đ&ocirc;ng người tại Hội qu&aacute;n thanh ni&ecirc;n x&atilde; Nhơn Đức v&agrave; khu nh&agrave; trọ ấp 5 x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; Tuy&ecirc;n truyền, hướng dẫn, vận động nh&acirc;n d&acirc;n tải v&agrave; sử dụng phần mềm &ldquo;Nh&agrave; B&egrave; trực tuyến&rdquo; kết hợp tuy&ecirc;n truyền dịch bệnh Corona cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n bến đ&ograve; ngang x&atilde; Phước Lộc, tặng &aacute;o phao cho thiếu nhi qua đ&ograve;; Tổ chức chương tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng 01 tuyến hẻm giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại Hẻm 2054/11/12 Ấp 4, x&atilde; Nhơn Đức&hellip;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify">​<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y hội l&agrave; một trong chuỗi c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025, gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2020 -&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; B&egrave; t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; cộng đồng&rdquo;</em>; g&oacute;p phần h&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; ra sức thi đua, hăng h&aacute;i lập th&agrave;nh t&iacute;ch với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa, thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020) v&agrave; 89 ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>MT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;