Ngày vào Đảng: Ngày tôi được sinh ra lần thứ hai

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>T&ocirc;i viết b&agrave;i n&agrave;y khi đang tr&ecirc;n chuyến t&agrave;u trở về tỉnh Quảng Trị sau những th&aacute;ng ng&agrave;y miệt m&agrave;i với b&agrave;i vở, c&ocirc;ng việc ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33190/lOCLINH.jpg" style="height:421px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Thị Lộc Linh (đứng thứ hai từ tr&aacute;i sang) - Ảnh: NVCC</em></span></p> <p style="text-align: justify;">Chuyến t&agrave;u tr&ocirc;i, đưa t&ocirc;i mi&ecirc;n man về những k&yacute; ức ng&agrave;y ấy, k&yacute; ức về những năm th&aacute;ng tuổi học tr&ograve; hồn nhi&ecirc;n thơ mộng tại m&aacute;i trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (Quảng Trị), nơi đ&oacute;, t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; những năm th&aacute;ng tuổi trẻ rực rỡ với m&agrave;u xanh của &aacute;o Đo&agrave;n, đặc biệt, ở m&aacute;i trường th&acirc;n thương tại mảnh đất hoa lửa ấy, c&oacute; k&yacute; ức về một trong những ng&agrave;y quan trọng nhất của cuộc đời t&ocirc;i - Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng - Ng&agrave;y m&agrave; t&ocirc;i được sinh ra lần thứ hai trong cuộc đời!</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Em l&agrave; b&uacute;p măng non, em lớn l&ecirc;n trong m&ugrave;a c&aacute;ch mạng. Sướng vui c&oacute; Đảng tiền phong, c&oacute; Đảng như &aacute;nh th&aacute;i dương sống y&ecirc;n vui trong t&igrave;nh y&ecirc;u thương, cuộc đời ng&agrave;n năm bừng s&aacute;ng&hellip;&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; những c&acirc;u h&aacute;t m&agrave; từ khi t&ocirc;i biết nhận thức về thế giới xung quanh m&igrave;nh, ba t&ocirc;i thường mở cho t&ocirc;i nghe, đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; những lời ru m&agrave; &ocirc;ng nội đ&atilde; h&aacute;t ru t&ocirc;i từ thuở t&ocirc;i lọt l&ograve;ng. T&ocirc;i lớn l&ecirc;n trong một gia đ&igrave;nh c&aacute;ch mạng. &Ocirc;ng nội t&ocirc;i l&agrave; đảng vi&ecirc;n, người đ&atilde; cầm s&uacute;ng chiến đấu để bảo vệ cho sự độc lập, tự do của Tổ quốc. Ba t&ocirc;i th&igrave; học xong đại học, nhưng kh&ocirc;ng được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Tuy vậy, nhưng t&igrave;nh y&ecirc;u Đảng trong ba t&ocirc;i lu&ocirc;n nồng n&agrave;n, ba tập đọc cho t&ocirc;i từ l&uacute;c t&ocirc;i c&ograve;n học lớp chồi. Ng&agrave;y l&ecirc;n lớp một, tủ s&aacute;ch của t&ocirc;i đ&atilde; được lấp k&iacute;n bởi những cuốn s&aacute;ch như &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Đất rừng Phương Nam&rdquo; của Đo&agrave;n Giỏi, &ldquo;Tuổi thơ dữ dội&rdquo; của Ph&ugrave;ng Qu&aacute;n, tập thơ &ldquo;Nhật k&yacute; trong t&ugrave;&rdquo; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh,&hellip; Những lời văn, c&acirc;u thơ, những lời kể của nội v&agrave; những c&acirc;u chuyện của ba đ&atilde; thổi v&agrave;o t&ocirc;i một t&igrave;nh y&ecirc;u Đảng từ thuở ấu thơ.</p> <p style="text-align: justify;">L&ecirc;n 10 tuổi, ba t&ocirc;i mất do tai nạn, &ocirc;ng b&agrave; nội t&ocirc;i đ&atilde; gi&agrave;, như đ&egrave;n treo trước gi&oacute;, em g&aacute;i t&ocirc;i v&agrave; t&ocirc;i c&ograve;n qu&aacute; nhỏ, tất cả mọi lo to&agrave;n đổ dồn tr&ecirc;n đ&ocirc;i vai gầy của mẹ t&ocirc;i. L&agrave; chị lớn trong nh&agrave;, lại gặp biến cố từ thủa nhỏ, buộc t&ocirc;i phải gi&agrave; hơn tuổi của m&igrave;nh, t&ocirc;i phải tạm biệt những niềm vui của con trẻ m&agrave; phải chững chạc hơn, để mẹ t&ocirc;i bớt đi những nỗi lo tr&ecirc;n đ&ocirc;i mắt đầy những ưu tư, trăn trở.</p> <p style="text-align: justify;">Học hết cấp hai ở trường l&agrave;ng (thuộc huyện Vĩnh Linh), t&ocirc;i khăn g&oacute;i, đi xe đạp 30 c&acirc;y số v&agrave;o Đ&ocirc;ng H&agrave; để &ocirc;n thi trường chuy&ecirc;n của tỉnh. Trời kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng người c&oacute; t&acirc;m, sau qu&atilde;ng thời gian miệt m&agrave;i &ocirc;n thi, kh&oacute; khăn, vất vả ở trọ, đạp xe đi về 30 c&acirc;y số với cuộc sống kh&oacute; khăn, t&ocirc;i cũng đ&atilde; đậu v&agrave;o ng&ocirc;i trường m&igrave;nh mơ ước. Ở ng&ocirc;i trường n&agrave;y, t&ocirc;i được vinh dự l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n của một tập thể đo&agrave;n kết, l&agrave; học sinh của một người thầy chủ nhiệm cũng từng l&agrave; một người chiến sĩ quả cảm nơi chiến trường miền Nam những ng&agrave;y bom đạn khốc liệt. Những năm th&aacute;ng miệt m&agrave;i học tập, d&agrave;nh học bổng mỗi kỳ để đỡ đần cho mẹ, hoạt động Đo&agrave;n s&ocirc;i nổi để Chi đo&agrave;n t&ocirc;i lu&ocirc;n l&agrave; l&aacute; cờ đầu của trường v&agrave; những giải thưởng Nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp th&agrave;nh phố, những giải học sinh giỏi tỉnh đ&atilde; mang lại cho t&ocirc;i cơ hội được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng v&agrave;o năm t&ocirc;i 18 tuổi.</p> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n ng&agrave;y h&ocirc;m ấy, ng&agrave;y t&ocirc;i được đứng trước cờ Đảng, đọc lời tuy&ecirc;n thệ, đọc xong, t&ocirc;i thấy sống mũi m&igrave;nh cay cay, l&uacute;c đ&oacute;, t&ocirc;i chỉ ước, gi&aacute; như ba t&ocirc;i c&ograve;n sống, chắc người sẽ tự h&agrave;o về t&ocirc;i biết bao! T&ocirc;i biết, ngay từ ph&uacute;t gi&acirc;y n&agrave;y, t&ocirc;i phải kh&aacute;c, phải gương mẫu, phải sống sao cho những người y&ecirc;u thương t&ocirc;i, những người tin tưởng t&ocirc;i v&agrave; những người xung quanh t&ocirc;i lu&ocirc;n vững tin về t&ocirc;i khi đ&atilde; trao cho t&ocirc;i cơ hội được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng!</p> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i v&agrave;o Đảng trước ng&agrave;y t&ocirc;i đi thi tuyển sinh đại học 10 ng&agrave;y. Đi thi đại học với t&acirc;m thế l&agrave; một Đảng vi&ecirc;n khiến t&ocirc;i hết sức tự h&agrave;o v&agrave; quyết t&acirc;m. T&ocirc;i đ&atilde; may mắn đạt được điểm cao v&agrave; đỗ v&agrave;o trường Đại học Kinh tế - Luật. Ở đ&acirc;y, t&ocirc;i được sinh hoạt tại Chi bộ sinh vi&ecirc;n 1, được đồng ch&iacute; B&iacute; thư v&agrave; c&aacute;c đồng đội hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh, lu&ocirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh chỉ ra lỗi sai để t&ocirc;i khắc phục, r&egrave;n luyện v&agrave; phấn đấu.</p> <p style="text-align: justify;">Thời gian tr&ocirc;i thật nhanh, mới đ&oacute; m&agrave; đ&atilde; gần 3 năm kể từ ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng. Nh&igrave;n lại những chặng đường đ&atilde; đi qua, t&ocirc;i thấy thấm th&iacute;a lời dạy của &ocirc;ng nội t&ocirc;i ng&agrave;y đ&oacute;: &ldquo;Thao trường đổ mồi h&ocirc;i, chiến trường bớt đổ m&aacute;u&rdquo;, &ldquo;Lửa thử v&agrave;ng, gian nan thử sức&rdquo;. Qua hai trận đ&aacute;nh Ph&aacute;p, Mỹ khốc liệt, nhưng Đảng ta vẫn ki&ecirc;n định, nh&acirc;n d&acirc;n ta, gi&agrave;, trẻ, g&aacute;i, trai, tr&ecirc;n dưới một l&ograve;ng, anh dũng ra trận chiến đấu. Chống giặc ngoại x&acirc;m gian khổ l&agrave; vậy, nhưng Đảng ta, d&acirc;n ta vẫn chiến thắng, vậy n&ecirc;n, dăm ba kh&oacute; khăn trong đời t&ocirc;i b&acirc;y giờ, kh&ocirc;ng g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng thể vượt qua được.</p> <p style="text-align: justify;">Lời dạy của &ocirc;ng nội t&ocirc;i ng&agrave;y n&agrave;o lu&ocirc;n khắc s&acirc;u trong t&ocirc;i, đưa t&ocirc;i đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, để d&ugrave; c&oacute; gặp trở ngại, t&ocirc;i vẫn lu&ocirc;n cố gắng vượt qua, cố gắng ki&ecirc;n tr&igrave; đến c&ugrave;ng, v&igrave; t&ocirc;i l&agrave; đảng vi&ecirc;n, v&igrave; t&ocirc;i l&agrave; một người con của d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Thế giới ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, khoa học c&ocirc;ng nghệ ng&agrave;y một đổi mới, nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n ng&agrave;y nay l&agrave; phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n nỗ lực, kh&ocirc;ng những trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng m&agrave; c&ograve;n trong học tập, l&agrave;m việc, n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; tr&igrave;nh độ để ph&aacute;t triển bản th&acirc;n, g&oacute;p phần ph&aacute;t triển đất nước, ph&aacute;t triển Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>TRƯƠNG THỊ LỘC LINH</strong><br /> <em>Đo&agrave;n&nbsp;Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;