Nữ tân binh duy nhất của Quận 8 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh năm 1997, l&agrave; người con của v&ugrave;ng đất Long An trung dũng ki&ecirc;n cường, Cẩm T&uacute; hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n Khu phố 6 Phường 15, Quận 8.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ nhỏ, T&uacute; lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức tự gi&aacute;c trong r&egrave;n luyện bản th&acirc;n v&agrave; trong học tập với một th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể: học sinh giỏi 12 năm liền, top điểm cao danh s&aacute;ch thi đầu v&agrave;o Khoa Quản l&yacute; Nh&agrave; nước ( Học viện h&agrave;nh ch&iacute;nh quốc gia &ndash; Cơ sở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), tốt nghiệp đại học loại kh&aacute;; kh&ocirc;ng những thế, h&agrave;nh trang của Cẩm T&uacute; khi l&ecirc;n đường nhập ngũ c&ograve;n l&agrave; những ng&agrave;y th&aacute;ng tham gia sinh hoạt Đo&agrave;n &ndash; Hội ở trường v&agrave; địa phương với những chiến dịch t&igrave;nh M&ugrave;a h&egrave; xanh, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, chiến dịch Hoa nh&acirc;n &aacute;i, những buổi sinh hoạt c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n khu phố nơi T&uacute; sinh sống. T&uacute; chia sẻ &ldquo; Ch&iacute;nh m&ocirc;i trường hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng đ&atilde; r&egrave;n luyện m&igrave;nh bản lĩnh vững v&agrave;ng, linh hoạt xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống, biết y&ecirc;u thương v&agrave; quan t&acirc;m đến mọi người, sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c khi c&oacute; kh&oacute; khăn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trả lời c&acirc;u hỏi &ldquo;V&igrave; sao T&uacute; viết đơn t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường nhập ngũ&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được một nụ cười thật tươi của T&uacute; k&egrave;m lời&nbsp;chia sẻ rất mộc mạc &ldquo;Được phục vụ trong Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh với ng&ocirc;i sao v&agrave;ng tr&ecirc;n n&oacute;n l&agrave; ước mơ từ khi ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường của em,&nbsp;hơn nữa, l&agrave; một c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ, em muốn được cống hiến tuổi thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh cho Tổ quốc, m&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; việc rất b&igrave;nh thường thường m&agrave; bất cứ bạn trẻ n&agrave;o cũng c&oacute; thể l&agrave;m được&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/84928501_181474509731945_5474687493863374848_n.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/85083216_181474136398649_7770213828423319552_n.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/84069088_181474076398655_8366805629314007040_n.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/3a965e02a1f659a800e7.jpg" style="height:70%; width:70%" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/5a412aabd55f2d01744e.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;