Nữ tân binh duy nhất của Quận 8 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh năm 1997, l&agrave; người con của v&ugrave;ng đất Long An trung dũng ki&ecirc;n cường, Cẩm T&uacute; hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n Khu phố 6 Phường 15, Quận 8.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ nhỏ, T&uacute; lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức tự gi&aacute;c trong r&egrave;n luyện bản th&acirc;n v&agrave; trong học tập với một th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể: học sinh giỏi 12 năm liền, top điểm cao danh s&aacute;ch thi đầu v&agrave;o Khoa Quản l&yacute; Nh&agrave; nước ( Học viện h&agrave;nh ch&iacute;nh quốc gia &ndash; Cơ sở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), tốt nghiệp đại học loại kh&aacute;; kh&ocirc;ng những thế, h&agrave;nh trang của Cẩm T&uacute; khi l&ecirc;n đường nhập ngũ c&ograve;n l&agrave; những ng&agrave;y th&aacute;ng tham gia sinh hoạt Đo&agrave;n &ndash; Hội ở trường v&agrave; địa phương với những chiến dịch t&igrave;nh M&ugrave;a h&egrave; xanh, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, chiến dịch Hoa nh&acirc;n &aacute;i, những buổi sinh hoạt c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n khu phố nơi T&uacute; sinh sống. T&uacute; chia sẻ &ldquo; Ch&iacute;nh m&ocirc;i trường hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng đ&atilde; r&egrave;n luyện m&igrave;nh bản lĩnh vững v&agrave;ng, linh hoạt xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống, biết y&ecirc;u thương v&agrave; quan t&acirc;m đến mọi người, sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c khi c&oacute; kh&oacute; khăn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trả lời c&acirc;u hỏi &ldquo;V&igrave; sao T&uacute; viết đơn t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường nhập ngũ&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được một nụ cười thật tươi của T&uacute; k&egrave;m lời&nbsp;chia sẻ rất mộc mạc &ldquo;Được phục vụ trong Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh với ng&ocirc;i sao v&agrave;ng tr&ecirc;n n&oacute;n l&agrave; ước mơ từ khi ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường của em,&nbsp;hơn nữa, l&agrave; một c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ, em muốn được cống hiến tuổi thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh cho Tổ quốc, m&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; việc rất b&igrave;nh thường thường m&agrave; bất cứ bạn trẻ n&agrave;o cũng c&oacute; thể l&agrave;m được&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/84928501_181474509731945_5474687493863374848_n.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/85083216_181474136398649_7770213828423319552_n.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/84069088_181474076398655_8366805629314007040_n.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/3a965e02a1f659a800e7.jpg" style="height:70%; width:70%" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33183/5a412aabd55f2d01744e.jpg" style="height:70%; width:70%" /></span></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;