“Tôi không biết tôi là chiến sĩ cộng sản”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33170/co%20tu%20trao.jpg" style="height:336px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Đăng Hữu Gi&ecirc;n (đứng thứ hai từ phải sang)</span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y đ&oacute;, ở khu t&ocirc;i ở người ta gọi l&agrave; x&oacute;m Gi&agrave;, bởi n&oacute; đ&atilde; tồn tại rất l&acirc;u đời v&agrave; ở c&aacute;i x&oacute;m n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i Nam - Bắc sống chung với nhau h&ograve;a thuận, v&igrave; sau năm 1954 người Bắc v&agrave;o đ&acirc;y rất nhiều. Tuổi thơ t&ocirc;i cứ &ecirc;m đềm tr&ocirc;i qua với những bữa đ&oacute;i, bữa no b&ecirc;n mẹ nu&ocirc;i của t&ocirc;i &ndash; người D&igrave; ruột c&ugrave;ng với những tiếng ro ro của m&aacute;y bay tr&ecirc;n đầu.</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y đ&oacute;, ở x&oacute;m t&ocirc;i c&oacute; một anh t&ecirc;n l&agrave; Đồng Thức Trinh &ndash; chiến sỹ c&aacute;ch mạng người d&acirc;n tộc. M&agrave; hồi đ&oacute; t&ocirc;i chỉ biết anh l&agrave; một người c&ocirc;ng nh&acirc;n Ba Son m&agrave; th&ocirc;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cuối năm 1949, anh Đồng Thức Trinh rủ t&ocirc;i đi l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n Ba Son. V&agrave;o thời điểm đ&oacute; t&ocirc;i chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Mẹ nu&ocirc;i t&ocirc;i x&oacute;t con kh&ocirc;ng cho đi. Nhưng khi nghe anh Đồng Thức Trinh kể l&agrave; đi c&ocirc;ng nh&acirc;n sẽ đấu tranh cho người ngh&egrave;o, gi&agrave;nh lại quyền lợi cho d&acirc;n ch&uacute;ng... trong l&ograve;ng t&ocirc;i s&ocirc;i sục h&agrave;o kh&iacute; của tuổi trẻ muốn l&agrave;m việc nghĩa hiệp, chứ thực ra t&ocirc;i kh&ocirc;ng hề biết t&ocirc;i đi l&agrave; để phục vụ cho c&aacute;ch mạng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i kh&ocirc;ng hề hay biết đ&acirc;y l&agrave; qu&atilde;ng thời gian tổ chức đang theo d&otilde;i v&agrave; thử th&aacute;ch t&ocirc;i để từ một người quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; trở th&agrave;nh một người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; Phan Trung Ki&ecirc;n l&agrave; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 2 (thời bấy giờ) đ&atilde; căn cứ hoạt động của t&ocirc;i ng&agrave;y đ&oacute; để x&aacute;c nhận ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng &ndash; t&ocirc;i mới biết t&ocirc;i l&agrave; đảng vi&ecirc;n được kết nạp ng&agrave;y đ&oacute;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 1/1/1950, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nổ ra, ch&iacute;nh t&ocirc;i l&agrave; người cầm biểu ngữ tham gia v&agrave;o đo&agrave;n biểu t&igrave;nh. Cảnh s&aacute;t cầm s&uacute;ng bắn xối xả v&agrave;o đo&agrave;n biểu t&igrave;nh nhưng kh&ocirc;ng v&igrave; đ&oacute; m&agrave; l&agrave;m nao l&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i h&ocirc; h&agrave;o tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước. Những h&agrave;nh động đ&oacute; xuất ph&aacute;t từ l&ograve;ng y&ecirc;u nước, thương n&ograve;i l&agrave; truyền thống vốn c&oacute; l&acirc;u đời nhất của x&atilde; hội lo&agrave;i người. Ai cũng sinh ra trong một gia đ&igrave;nh, d&ograve;ng tộc, bộ tộc, quốc gia nhất định. Qu&aacute; tr&igrave;nh lao động, sản xuất duy tr&igrave; sự sống, cải thiện cuộc sống mỗi con người đều gắn liền với một ho&agrave;n cảnh cụ thể của kh&ocirc;ng gian v&agrave; thời gian.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong ho&agrave;n cảnh đ&oacute;, t&igrave;nh y&ecirc;u của con người đối với thế giới hiện thực được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; lớn l&ecirc;n, trong đ&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc l&agrave; t&igrave;nh cảm thi&ecirc;ng li&ecirc;ng nhất, hệ trọng nhất. Tuổi trẻ sinh ra trong ho&agrave;n cảnh đất nước loạn lạc, chỉ mong gi&agrave;nh lại h&ograve;a b&igrave;nh, mang b&igrave;nh y&ecirc;n đến cho người d&acirc;n chứ thực t&igrave;nh l&uacute;c bấy giờ t&ocirc;i kh&ocirc;ng kh&aacute;i niệm được cộng sản l&agrave; g&igrave;? Hoạt động c&aacute;ch mạng l&agrave; l&agrave;m sao? Mặc d&ugrave; thời điểm đ&oacute; đồng ch&iacute; đại &uacute;y qu&acirc;n b&aacute;o n&oacute;i cho t&ocirc;i biết l&agrave; &ldquo;sứ mệnh&rdquo; l&uacute;c đ&oacute; của t&ocirc;i l&agrave; đang hoạt động c&aacute;ch mạng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 10/1956, t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c anh em bị bắt giam tại nh&agrave; lao Tam Hiệp, kh&ocirc;ng được bao l&acirc;u th&igrave; bị đ&agrave;y ra C&ocirc;n Đảo. Ch&uacute;ng t&ocirc;i bị giải l&ecirc;n một khoang t&agrave;u bị đ&oacute;ng k&iacute;n như bưng, trong khoang t&agrave;u tối đen như mực, kh&ocirc;ng được ăn uống. Trong hai ng&agrave;y li&ecirc;n tục ở tr&ecirc;n t&agrave;u, gặp phải ng&agrave;y s&oacute;ng lớn, ch&uacute;ng t&ocirc;i nằm ở trong đ&oacute; bị s&oacute;ng đ&aacute;nh qua đ&aacute;nh lại, như những quả trứng lăn l&ocirc;ng lốc, anh em t&ocirc;i thay nhau &oacute;i mửa, l&uacute;c đ&oacute; t&ocirc;i chỉ nghĩ l&agrave; chết hay tiếp tục &oacute;i&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ở trong t&ugrave;, t&ocirc;i tham gia đấu tranh cho c&aacute;c anh em ở trong t&ugrave;, được l&agrave;m trưởng ph&ograve;ng trật tự v&agrave; cũng lo vấn đề y tế cho anh em. T&ocirc;i được bạn t&ugrave; y&ecirc;u thương qu&yacute; mến, quy định mỗi ng&agrave;y mỗi người chỉ được 1 lượng nước đựng trong lon sữa b&ograve; để uống v&agrave; sinh hoạt; những ng&agrave;y t&ocirc;i bệnh đau, anh em đ&atilde; nhường lại cho t&ocirc;i 4 lon nước v&agrave; c&ograve;n kiếm dầu c&ugrave; l&agrave; xoa người cho t&ocirc;i. T&igrave;nh cảm ấm &aacute;p chất chứa nghĩa t&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;m sao t&ocirc;i qu&ecirc;n được.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 17/6/1960, ch&uacute;ng t&ocirc;i được thả ra t&ugrave;, ch&uacute;ng n&oacute; bắt t&ocirc;i cầm khẩu hiệu v&agrave; h&ocirc; to: &ldquo;Đả đảo Hồ Ch&iacute; Minh, ủng hộ Ng&ocirc; Tổng thống&rdquo;, t&ocirc;i c&atilde;i lại: &ldquo;Tại sao lại n&oacute;i Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; kh&ocirc;ng n&oacute;i Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm?&rdquo;. T&ocirc;i đấu tranh từng ch&uacute;t một, từng ch&uacute;t một như thế. T&ocirc;i bị ch&uacute;ng đ&aacute;nh với l&iacute; do t&ocirc;i đeo mắt k&iacute;nh, rất giống với tri thức bị Cộng sản mua chuộc. T&ocirc;i n&oacute;i, t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết Cộng sản l&agrave; g&igrave;, cũng kh&ocirc;ng biết ch&iacute;nh quyền l&agrave; g&igrave;, t&ocirc;i chỉ đứng về ch&iacute;nh nghĩa, đứng về lẽ phải, c&aacute;c anh nhốt ch&uacute;ng t&ocirc;i hơn một trăm người trong một căn ph&ograve;ng chật hẹp, ch&uacute;ng t&ocirc;i như những con c&aacute; m&ograve;i xếp lớp nhau trong c&aacute;i ph&ograve;ng u tối, ẩm thấp từ ng&agrave;y n&agrave;y qua th&aacute;ng kh&aacute;c. C&ograve;n c&aacute;c anh em rất thương t&ocirc;i, nhường t&ocirc;i từng lon nước, từng miếng dầu khi bệnh đau. Thử hỏi nếu l&agrave; c&aacute;c anh, c&aacute;c anh sẽ chọn ai? V&agrave; sau đ&oacute;, t&ocirc;i lại phải v&agrave;o t&ugrave; th&ecirc;m một năm nữa.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 17/6/1961, t&ocirc;i được ra t&ugrave;, tiếp tục hoạt động l&agrave; c&aacute;n bộ hoạt động th&agrave;nh thuộc Bộ Tư&nbsp; lệnh Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia định, l&agrave; Đại đội bậc ph&oacute; biệt động th&agrave;nh A20, ph&acirc;n hiệu B12 BTL Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định, được học tập kiểm điểm xử l&yacute; v&agrave; được t&iacute;nh tuổi Đảng li&ecirc;n tục từ ng&agrave;y kết nạp 3/2/1955. L&uacute;c n&agrave;y cảm x&uacute;c của t&ocirc;i thật kh&oacute; tả, sau khi được tổ chức gi&aacute;c ngộ, t&ocirc;i mới thật sự &yacute; thức được tư tưởng, con đường m&igrave;nh đang đi. Khi được b&agrave; S&aacute;u Dung (c&ograve;n gọi l&agrave; S&aacute;u Kẹo) vỗ vai ch&uacute;c mừng t&ocirc;i, bất chợt những giọt nước mắt n&oacute;ng hổi chảy d&agrave;i tr&ecirc;n g&ograve; m&aacute;. Mặc d&ugrave; những năm th&aacute;ng đấu tranh ở xưởng Ba Son hay trong c&aacute;c nh&agrave; t&ugrave;, đề lao cũng kh&ocirc;ng hề l&agrave;m t&ocirc;i nao l&ograve;ng. T&ocirc;i cảm thấy sự hy sinh của t&ocirc;i nhỏ b&eacute; qu&aacute;&hellip; Từ gi&acirc;y ph&uacute;t đ&oacute;, t&ocirc;i nguyện dốc hết sức m&igrave;nh cho Tổ quốc, cho đồng b&agrave;o, cho c&aacute;ch mạng. Sau đ&oacute; được điều động về Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, trải qua nhiều chức vụ kh&aacute;c nhau cho đến khi được nghỉ hưu...</span></p> <p><span style="font-size:14px">N&oacute;i thật, t&ocirc;i cảm thấy sống được đến b&acirc;y giờ m&igrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng may mắn, kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động mỗi khi nhắc lại những năm th&aacute;ng khốc liệt thời kỳ kh&aacute;ng chiến. C&aacute;m ơn Đảng, B&aacute;c Hồ đ&atilde; đem lại cho ta tất cả. T&ocirc;i thầm nghĩ c&ograve;n sống, c&ograve;n sức khỏe, sẽ cống hiến trọn đời cho Đảng.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐẶNG HỮU GI&Ecirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Hội vi&ecirc;n Hội Cựu chiến binh Quận G&ograve; Vấp, </span></em></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng</span></em></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;