Kiên tâm, bền chí để trở thành đảng viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&oacute; lẽ với trường hợp đặc biệt, th&acirc;n nh&acirc;n ở nước ngo&agrave;i, gia đ&igrave;nh c&oacute; nhiều người theo Kit&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; Hồi gi&aacute;o, một số người sẽ kh&ocirc;ng ki&ecirc;n t&acirc;m, bền ch&iacute; để phấn đấu trở th&agrave;nh người Đảng vi&ecirc;n. T&ocirc;i kh&ocirc;ng như thế!</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33169/1.jpg" style="height:381px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>M&aacute; t&ocirc;i &ndash; người thầy đầu ti&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i quyết t&acirc;m x&aacute;c định cho m&igrave;nh một động cơ trong s&aacute;ng để trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết t&acirc;m của t&ocirc;i xuất ph&aacute;t từ M&aacute; t&ocirc;i &ndash; người thầy đầu ti&ecirc;n dạy t&ocirc;i sống trở th&agrave;nh người tử tế v&agrave; tinh thần dấn th&acirc;n v&igrave; cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&aacute; hơn 20 năm l&agrave; tổ trưởng tổ d&acirc;n phố. Do nh&agrave; c&oacute; hai m&aacute; con, những ng&agrave;y c&ograve;n nhỏ, t&ocirc;i đ&atilde; theo M&aacute; họp Ban điều h&agrave;nh Khu phố. T&ocirc;i được nghe những l&uacute;c c&ocirc;, ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban điều h&agrave;nh Khu phố thảo luận về chuyện l&agrave;ng, chuyện x&oacute;m, chuyện vận động b&agrave; con g&oacute;p c&ocirc;ng, g&oacute;p sức l&agrave;m đường, đắp bờ k&egrave; ngăn triều cường. C&oacute; khi ph&ograve;ng kh&aacute;ch nh&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi c&ocirc; b&aacute;c trong x&oacute;m họp tổ d&acirc;n phố v&agrave; hăng say thảo luận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Như một lẽ tự nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng biết từ khi n&agrave;o, b&agrave;i học lớn về l&ograve;ng d&acirc;n đ&atilde; được hun đ&uacute;c trong tr&aacute;i tim t&ocirc;i. Đến tận khi học đại học, t&ocirc;i mới biết ch&iacute;nh x&aacute;c đ&oacute; l&agrave; phương ch&acirc;m của Đảng: &ldquo;D&acirc;n biết, d&acirc;n b&agrave;n, d&acirc;n l&agrave;m, d&acirc;n kiểm tra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở tuổi 50, M&aacute; vinh dự trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm l&agrave;m tổ trưởng tổ d&acirc;n phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i lớn l&ecirc;n trong t&igrave;nh l&agrave;ng, nghĩa x&oacute;m, những lớp học thực tế từ những buổi ra chợ c&ugrave;ng M&aacute;, những buổi họp tổ d&acirc;n phố, họp Ban điều h&agrave;nh Khu phố. Ng&agrave;y M&aacute; được kết nạp Đảng, M&aacute; n&oacute;i với t&ocirc;i: <em>&ldquo;T&agrave;i sản của M&aacute; để lại cho con kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i một l&yacute; lịch trong sạch v&agrave; tấm l&ograve;ng qu&yacute; mến của c&ocirc; b&aacute;c trong x&oacute;m&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Học được tinh thần lớn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quyết t&acirc;m của t&ocirc;i c&ograve;n bắt nguồn từ tấm gương của c&aacute;c anh, chị c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tiền bối. T&ocirc;i cảm phục người chị b&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố người Hoa sau hơn 8 năm phấn đấu vượt qua những kh&oacute; khăn đ&atilde; vinh dự trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i tr&acirc;n qu&yacute; t&igrave;nh cảm thầy B&iacute; thư Đo&agrave;n trường đại học lu&ocirc;n bảo ban, định hướng nhận thức ch&iacute;nh trị cho t&ocirc;i những ng&agrave;y c&ograve;n l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;. Đến khi thầy l&agrave; l&atilde;nh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư một tỉnh, hằng năm hay hỏi t&ocirc;i: &ldquo;Hồ sơ của em tới đ&acirc;u rồi!&rdquo;,&ldquo;Cố gắng l&ecirc;n nh&eacute; em!&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quyết t&acirc;m đ&oacute; c&ograve;n được &ldquo;h&agrave; hơi, tiếp sức&rdquo; bởi người chị, người anh B&iacute; thư Quận đo&agrave;n lu&ocirc;n tạo m&ocirc;i trường cho t&ocirc;i phấn đấu, trưởng th&agrave;nh, lu&ocirc;n chỉ ra những mặt hạn chế, ph&ecirc; b&igrave;nh những điểm t&ocirc;i l&agrave;m chưa tốt, để t&ocirc;i thấy v&agrave; khắc phục. T&ocirc;i học được ở c&aacute;c anh, chị về tinh thần y&ecirc;u thương đồng ch&iacute;, đồng đội, tinh thần ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh. Đảng với t&ocirc;i &ldquo;l&agrave; đạo đức&rdquo;, &ldquo;l&agrave; văn minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hai lần học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n đại học v&agrave; khi l&agrave; c&ocirc;ng chức), t&ocirc;i vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ những chiến sĩ c&aacute;ch mạng trong đội ti&ecirc;n phong của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng, t&ocirc;i l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng v&agrave; cũng l&agrave; một tuần nữa diễn ra Đại hội Đo&agrave;n tại quận nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đọc lời tuy&ecirc;n thệ của đảng vi&ecirc;n mới, giơ nắm tay phải v&agrave; h&ocirc; lớn &ldquo;xin thề&rdquo;, t&ocirc;i cảm thấy đ&oacute; mới chỉ l&agrave; một dấu ấn quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện của m&igrave;nh. H&agrave;nh tr&igrave;nh đ&oacute; sẽ tiếp diễn với sự nỗ lực, quyết t&acirc;m v&agrave; cả niềm tin ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ kết nạp vừa xong, tất cả đảng vi&ecirc;n chi bộ đều phải tất bật tỏa đi c&aacute;c nơi để chuẩn bị t&agrave;i liệu, chuẩn bị c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức Đại hội Đo&agrave;n. Ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;, t&ocirc;i sửa dự thảo văn kiện đến tận 4 giờ s&aacute;ng. Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng, t&ocirc;i học được tinh thần lớn, tinh thần TR&Aacute;CH NHIỆM. V&agrave;o Đảng, kh&ocirc;ng phải để l&agrave;m &ldquo;quan&rdquo; c&aacute;ch mạng, hay l&agrave; để n&oacute;i ch&iacute;nh trị su&ocirc;ng m&agrave; ra sức l&agrave;m tốt v&agrave; thật tốt hơn nữa c&ocirc;ng việc m&igrave;nh đang l&agrave;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng, t&ocirc;i lu&ocirc;n khắc ghi c&acirc;u n&oacute;i của L&ecirc;nin &ndash; người thầy l&yacute; luận v&agrave; đạo đức c&aacute;ch mạng: <em>&ldquo;Bạn chỉ c&oacute; thể trở th&agrave;nh một người Cộng sản khi n&agrave;o bạn l&agrave;m gi&agrave;u tr&iacute; &oacute;c của m&igrave;nh bằng tất cả c&aacute;c kho b&aacute;u tri thức m&agrave; nh&acirc;n loại đ&atilde; tạo ra&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&ocirc;i, đ&oacute; vẫn l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh tiếp tục l&agrave;m gi&agrave;u vốn tri thức, m&agrave;i giũa tư duy l&yacute; luận, tu dưỡng đạo đức để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, với kỳ vọng của M&aacute; v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n tiền bối.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;