“Chào đồng chí, người đảng viên trẻ…”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Ch&agrave;o đồng ch&iacute;, người đảng vi&ecirc;n trẻ, kể từ ng&agrave;y h&ocirc;m nay ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave; những người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; lời của người bạn vừa vinh dự c&ugrave;ng t&ocirc;i nhận quyết định kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới từ Chi ủy Chi bộ sinh vi&ecirc;n của Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o năm 2012.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến năm 2020, th&igrave; t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; 9 năm v&agrave;o Đảng, c&oacute; thể kh&ocirc;ng thể gọi l&agrave; đảng vi&ecirc;n trẻ, nhưng t&ocirc;i nhớ rất r&otilde; khoảnh khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng khi đứng tuy&ecirc;n thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u. Căn ph&ograve;ng V.2 của t&ograve;a nh&agrave; V trong trường khi ấy đ&atilde; trở th&agrave;nh một niềm tự h&agrave;o v&agrave; l&agrave; một nơi nu&ocirc;i dưỡng cho biết bao l&yacute; tưởng những người đảng vi&ecirc;n trẻ sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n, học hỏi v&agrave; r&egrave;n luyện trong học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm t&ocirc;i 7 tuổi, khuya 5 giờ s&aacute;ng thức giấc, ngồi tr&ecirc;n chiếc v&aacute;n (chiếc giường được gh&eacute;p nhiều tấm v&aacute;n lại với nhau) t&ocirc;i lại say sưa nghe ngoại kể cho mẹ t&ocirc;i nghe những c&acirc;u chuyện về những người cộng sản, &ldquo;mấy ổng về trong đ&ecirc;m, họp rồi lại đi, m&aacute; đ&oacute;n ở b&igrave;a rừng rồi đưa xuống hầm tr&uacute; nếu c&oacute; động, nh&agrave; n&agrave;o cũng c&oacute; một c&aacute;i hầm th&ocirc;ng ra b&igrave;a rừng&hellip;&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c ngoại vừa chăm bếp l&ograve; củi cho mẹ t&ocirc;i tr&aacute;ng b&aacute;nh tr&aacute;ng, vừa ngồi kể những c&acirc;u chuyện từ thời kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, l&uacute;c nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ, l&uacute;c bị địch c&agrave;n qu&eacute;t, l&uacute;c bị n&eacute;m bom, l&uacute;c bị dời về ấp chiến lược. Mỗi ng&agrave;y ngoại t&ocirc;i lại kể một c&acirc;u chuyện kh&aacute;c, nhưng từ những c&acirc;u chuyện đ&oacute; h&igrave;nh tượng về những người cộng sản khi xưa đ&atilde; trở th&agrave;nh một biểu tượng trong l&ograve;ng t&ocirc;i về sự ch&iacute;nh trực, oai h&ugrave;ng v&agrave; dũng cảm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mẹ t&ocirc;i l&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n lịch sử cấp hai, năm th&aacute;ng tuổi thơ của t&ocirc;i l&agrave; những trang s&aacute;ch h&agrave;o h&ugrave;ng về lịch sử v&agrave; phong tr&agrave;o kh&aacute;ng chiến v&agrave; về sự hi sinh của những người anh h&ugrave;ng, những tấm gương đảng vi&ecirc;n c&ograve;n rất trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n tường nh&agrave; t&ocirc;i khi ấy, mỗi năm đều được tặng một quyển lịch do Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n trao tặng. Mỗi ng&agrave;y, t&ocirc;i lu&ocirc;n l&agrave; người xung phong x&eacute; từng tờ lịch tr&ecirc;n ấy, t&ocirc;i sẽ c&oacute; v&agrave;i c&acirc;u hỏi linh tinh v&agrave; ngoại lại kể cho t&ocirc;i nghe về Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; B&aacute;c Hồ, t&ocirc;i nằm tr&ecirc;n v&aacute;n nh&igrave;n l&ecirc;n tấm Hu&acirc;n chương của ngoại, trong l&ograve;ng dấy l&ecirc;n sự quyết t&acirc;m lạ kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Rồi đến một ng&agrave;y, những chiếc &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện m&agrave; t&ocirc;i được nh&igrave;n thấy tr&ecirc;n quyển lịch treo tường ở nh&agrave; t&ocirc;i cũng xuất hiện. M&ugrave;a h&egrave; năm ấy, những anh chị sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện về qu&ecirc; tổ chức hoạt động dạy học, l&agrave;m đường, x&acirc;y nh&agrave;&hellip; C&aacute;c con đường nhỏ ở qu&ecirc; bỗng x&ocirc;n xao hơn khi mỗi trưa bọn trẻ con như t&ocirc;i lại r&iacute;u r&iacute;t đạp xe rủ nhau đi sinh hoạt h&egrave; ở x&atilde;. Những buổi sinh hoạt vui tươi, những giai điệu b&agrave;i h&aacute;t h&agrave;o h&ugrave;ng về Đảng, về Đo&agrave;n đ&atilde; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ecirc;m những tri thức, tinh thần r&egrave;n luyện để nu&ocirc;i dưỡng ước mơ trở th&agrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những năm th&aacute;ng cấp ba, t&ocirc;i tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường v&agrave; trở th&agrave;nh người thủ lĩnh của hoạt động phong tr&agrave;o, thường xuy&ecirc;n mặc &aacute;o xanh Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, được tham gia nhiều lễ m&iacute;t tinh, tuy&ecirc;n dương, hoạt động cấp huyện. &Yacute; thức về truyền thống cha &ocirc;ng, về lịch sử d&acirc;n tộc lớn dần theo từng hoạt động v&agrave; nhiệm vụ m&agrave; Huyện Đo&agrave;n v&agrave; Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n giao ph&oacute;. V&agrave; cũng ch&iacute;nh từ những hoạt động khi ấy, đ&atilde; cho t&ocirc;i một bản lĩnh v&agrave; sự tự tin để những ng&agrave;y th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n đến với giảng đường đại học, t&ocirc;i trở th&agrave;nh một trong những thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n, khi mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động phong tr&agrave;o, tham mưu nhiều buổi học tập ch&iacute;nh trị của Đo&agrave;n trường. Để rồi từ Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, t&ocirc;i v&agrave;o Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, nh&igrave;n c&aacute;c anh chị đi trước phấn đấu v&agrave; bước ch&acirc;n v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, t&ocirc;i thấy tự h&agrave;o l&acirc;y v&agrave; s&ocirc;i sục trong l&ograve;ng quyết t&acirc;m, để trở th&agrave;nh một người đảng vi&ecirc;n trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2010, t&ocirc;i được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đ&oacute; l&agrave; những kiến thức v&agrave; h&agrave;nh trang qu&yacute; b&aacute;u để t&ocirc;i r&egrave;n luyện trong ch&iacute;nh con đường học tập v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n của t&ocirc;i về sau. Sau nhiều thử th&aacute;ch v&agrave; nỗ lực trong nhiệm vụ được tổ chức ph&acirc;n c&ocirc;ng, ng&agrave;y 03/02/2012 t&ocirc;i v&agrave; một người bạn c&ugrave;ng trường được kết nạp v&agrave;o Đảng. Khi b&agrave;n tay nắm chặt đặt l&ecirc;n ngực tr&aacute;i v&agrave; khi h&ocirc; vang &ldquo;xin thề&rdquo;, h&igrave;nh ảnh về tờ lịch khi xưa trong ng&ocirc;i nh&agrave; t&ocirc;i ở qu&ecirc; lại hiện l&ecirc;n rất r&otilde;. T&ocirc;i tự h&agrave;o với ngoại, với mẹ t&ocirc;i v&igrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n trẻ. T&ocirc;i thấy lo lắng v&agrave; &aacute;p lực, v&igrave; &yacute; thức về chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện ph&iacute;a trước c&ograve;n nhiều thử th&aacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều năm qua, t&ocirc;i lại c&oacute; cơ hội được c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; cống hiến theo l&yacute; tưởng, ho&agrave;i b&atilde;o trong m&ocirc;i trường gi&agrave;u truyền thống c&aacute;ch mạng v&agrave; lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố. Những phần việc được ph&acirc;n c&ocirc;ng, những b&agrave;i học về tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh thực sự c&oacute; gi&aacute; trị to lớn đối với bản th&acirc;n t&ocirc;i trong đời sống cũng như qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc. Nhờ m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện của tổ chức Đo&agrave;n, những buổi sinh hoạt Chi bộ, t&ocirc;i đ&atilde; trưởng th&agrave;nh nhiều hơn, &yacute; thức s&acirc;u sắc hơn về những gi&aacute; trị v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm người đảng vi&ecirc;n trẻ phải thực hiện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 03/02/2020 l&agrave; một dịp kỷ niệm đặc biệt, t&ocirc;i sẽ bước sang tuổi Đảng vi&ecirc;n thứ 9, cũng l&agrave; dịp nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những khoảnh khắc về qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện v&agrave; gi&acirc;y ph&uacute;t thi&ecirc;ng li&ecirc;ng khi trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam trong t&ocirc;i vẫn sục s&ocirc;i v&agrave; kh&iacute; thế. &ldquo;L&agrave; thanh ni&ecirc;n, l&agrave; đảng vi&ecirc;n trẻ lu&ocirc;n xung k&iacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận v&agrave; sẵn s&agrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố, đất nước d&ugrave; l&agrave; h&agrave;nh động nhỏ nhất&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i học lớn m&agrave; t&ocirc;i vẫn lu&ocirc;n thực hiện cho đến h&ocirc;m nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; t&ocirc;i l&agrave; người đảng vi&ecirc;n trẻ tự h&agrave;o tiếp bước cha &ocirc;ng để c&ugrave;ng thế hệ h&ocirc;m nay tiếp tục t&ocirc; thắm chặng đường lịch sử&nbsp; 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒ MINH QU&Acirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh C&ocirc;ng ty 24H SERVICE CO.,LTDa</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;