Phấn đấu trở thành những người kế thừa “vừa hồng, vừa chuyên”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chiều 3/2, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM phối hợp Th&agrave;nh đo&agrave;n TP tổ chức tọa đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ TPHCM sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;. Đến dự c&oacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM V&otilde; Thị Dung; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy Phan Nguyễn Như Khu&ecirc;; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33160/1%20(2).jpg" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP V&otilde; Thị Dung trao đổi với c&aacute;c đại biểu.</em></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tr&igrave; buổi tọa đ&agrave;m c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND TP, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n; Dương Thế Trung, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP; Phạm Hồng Sơn, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng cho thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại tọa đ&agrave;m, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh: Tuổi trẻ TPHCM lu&ocirc;n một l&ograve;ng, một dạ ki&ecirc;n trung với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng, v&agrave;o mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc Đổi mới của đất nước. V&igrave; vậy, niềm tin của tuổi trẻ TP l&agrave; lu&ocirc;n h&agrave;nh động c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm. Cụ thể th&ocirc;ng qua những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc s&aacute;ng tạo, hiệu quả để g&oacute;p sức v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ TP, đất nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">G&oacute;p &yacute; cho hoạt động của tuổi trẻ TP, nhiều &yacute; kiến cho rằng Thành đo&agrave;n c&acirc;̀n xây dựng hoạt động liên tịch với ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm, liên hệ, nâng cao trách nhiệm của gia đình trong giáo dục, quản lý thanh niên, xây dựng gia đình hạnh phúc, coi đó là môi trường quan trọng hình thành nhân cách, giáo dục ý thức công dân. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; &yacute; kiến đề nghị cần đa dạng hoá loại hình tập hợp đ&ecirc;̉ thu hút rộng rãi các đ&ocirc;́i tượng thanh niên nhằm tăng cường tỉ lệ tập hợp thanh niên, h&ocirc;̃ trợ thanh niên trong học ngh&ecirc;̀, dạy ngh&ecirc;̀, giải quy&ecirc;́t việc làm, &ocirc;̉n định cuộc s&ocirc;́ng với ý thức lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho mình, cho xã hội và cho đ&acirc;́t nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy quận Ph&uacute; Nhuận H&agrave; Thanh Hương cho rằng để hoàn thành xu&acirc;́t sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, người thanh niên phải có lý tưởng và đạo đức cách mạng chân chính; có l&ocirc;́i s&ocirc;́ng văn hoá, lành mạnh; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học v&acirc;́n, giỏi v&ecirc;̀ chuyên môn, ngh&ecirc;̀ nghiệp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, phải l&agrave; tấm gương t&ocirc;́t của thi&ecirc;́u nhi v&agrave; người có uy tín trong tập th&ecirc;̉ thanh niên và cộng đ&ocirc;̀ng dân cư.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thẳng thắn nh&igrave;n nhận một bộ phận giới trẻ đi v&agrave;o v&ograve;ng xo&aacute;y của cuộc sống, để rồi c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng dường như c&oacute; l&uacute;c xa lạ, B&iacute; thư Quận đo&agrave;n Quận 3 Ng&ocirc; Thị Hiền cho rằng thế hệ trẻ cần thể hiện r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; &yacute; thức của m&igrave;nh, n&ecirc;n thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước bằng những việc l&agrave;m thiết thực v&agrave; hữu &iacute;ch, ph&ecirc; ph&aacute;n ti&ecirc;u cực, chống lại c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc, v&agrave; giữ n&eacute;t văn h&oacute;a truyền thống của d&acirc;n tộc Việt Nam. Mỗi c&aacute; nh&acirc;n những người chủ tương lai của đất nước phải lu&ocirc;n c&oacute; suy nghĩ những c&aacute;ch l&agrave;m hay, việc l&agrave;m thiết thực, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của TP.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33160/2%20(2).jpg" style="height:493px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP Dương Thế Trung ph&aacute;t biểu tại tọa đ&agrave;m.</em></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến TP Nguyễn Trọng Xuất nhận định niềm tin của thanh ni&ecirc;n với Đảng trong thời đại 4.0 hiện nay c&oacute; những c&aacute;i kh&oacute; hơn thế hệ trước rất nhiều. Trước đ&acirc;y l&agrave; dũng kh&iacute; để vượt qua những kh&oacute; khăn gian khổ, sống chết. &ldquo;Để giữ vững l&ograve;ng tin son sắt với Đảng th&igrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n cần trang bị cho tuổi trẻ hiện nay lu&ocirc;n hiểu rằng l&yacute; tưởng của Đảng để cho m&ocirc;̃i thanh niên c&oacute; nhận thức về t&igrave;nh y&ecirc;u T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c, đ&ocirc;̀ng bào; c&oacute; chân lý, luôn gắn bó vận mệnh đất nước, d&acirc;n tộc&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND TP Phạm Ch&aacute;nh Trực cho rằng đo&agrave;n hiện nay cần phải dẫn dắt, nắm vững, thuyết phục được thanh ni&ecirc;n, đi s&acirc;u v&agrave;o l&ograve;ng người, đấu tranh chống lại những quan điểm đi ngược lại. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cần gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng cho thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t huy ước mơ ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; định hướng cho thanh ni&ecirc;n, nhất l&agrave; phải học tập l&yacute; luận, chủ nghĩa M&aacute;c, L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, qua đ&oacute;, gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n đi v&agrave;o con đường c&aacute;ch mạng, l&yacute; tưởng cộng sản.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33160/3%20(2).jpg" style="height:302px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND TP Phạm Ch&aacute;nh Trực ph&aacute;t biểu tại tọa đ&agrave;m.</em></span></span></div> <p style="text-align:left"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tạo m&ocirc;i trường, cơ hội cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết luận tại tọa đ&agrave;m, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP Dương Thế Trung nhấn mạnh: Với vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o, hoạt động, tổ chức Đo&agrave;n cần thể hiện tốt vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt trong tập hợp, vận động, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n; tăng cường chăm lo bồi dưỡng, gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo thế hệ trẻ về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn h&oacute;a, sức khỏe, nghề nghiệp. Đồng thời, bản th&acirc;n mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP lu&ocirc;n đặt niềm tin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, nhận thức s&acirc;u sắc gi&aacute; trị của độc lập d&acirc;n tộc; sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, với x&atilde; hội; t&iacute;ch cực học tập, r&egrave;n luyện; phấn đấu trở th&agrave;nh những người kế thừa &ldquo;vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n&rdquo;, những c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch, những người c&aacute;ch mạng trung với nước, hiếu với d&acirc;n, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; Tổ quốc, v&igrave; cộng đồng, xứng đ&aacute;ng l&agrave; c&aacute;nh tay đắc lực của Đảng.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP Dương Thế Trung đề nghị cần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Đồng thời, c&aacute;c cấp ủy Đảng, thủ trưởng c&aacute;c cơ quan, đơn vị cần tạo m&ocirc;i trường, cơ hội, sẵn s&agrave;ng giao nhiệm vụ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được thử th&aacute;ch, r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ c&aacute;c hoạt động thực tiễn, c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33160/4%20(2).jpg" style="height:512px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến TP Nguyễn Trọng Xuất ph&aacute;t biểu tại tọa đ&agrave;m.</em></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng theo Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP Dương Thế Trung, cần ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục tuyền thống, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n; cụ thể h&oacute;a c&aacute;c nội dung gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng, đạo đức c&aacute;ch mạng bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, ph&ugrave; hợp với từng đối tượng, từng loại h&igrave;nh; đổi mới v&agrave; đa dạng h&oacute;a phương thức tiếp cận của Đo&agrave;n trong thanh ni&ecirc;n; s&aacute;ng tạo về h&igrave;nh thức v&agrave; n&acirc;ng chất về nội dung c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng y&ecirc;u nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin truyền thống, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cần t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng v&agrave; hoạt động tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội như: Facebook, Youtube&hellip;; sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức mới trong thiết kế ấn phẩm truyền th&ocirc;ng như infographic, motion graphic&hellip; để truyền tải c&aacute;c nội dung gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng, đạo đức c&aacute;ch mạng. Ngo&agrave;i ra, cần x&acirc;y dựng, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n cung cấp th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề, tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">LONG HỒ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</span></span></em></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;