HCMUE: Ươm mầm hạt giống đỏ từ “cái nôi” Ánh sáng văn hoá hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 03/02/2020, tại ph&ograve;ng C.207, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới cho quần ch&uacute;ng Đo&agrave;n Thị Yến Nhi.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/_MAP7781.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Yến Nhi l&agrave; sinh vi&ecirc;n kho&aacute; 42 khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học. Yến Nhi hiện đang l&agrave; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học, &nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Ban Điều h&agrave;nh dự &aacute;n &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; của Đo&agrave;n khoa v&agrave; l&agrave; đội ph&oacute; Đội h&igrave;nh &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/dsct.jpg" style="width:100%" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; tưởng ph&aacute;t triển văn ho&aacute; đọc s&aacute;ch cho học sinh ngay từ bậc học tiểu học - ch&iacute;nh l&agrave; bậc học m&agrave; sau n&agrave;y bản th&acirc;n sẽ tham gia giảng dạy trực tiếp, Yến Nhi đ&atilde; c&ugrave;ng Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khoa l&ecirc;n &yacute; tưởng, x&acirc;y dựng nội dung thực hiện v&agrave; triển khai đến c&aacute;c Trường tiểu học với t&ecirc;n gọi &ldquo;Dự &aacute;n Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo;. Dự &aacute;n &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi theo chủ đề m&agrave; hoạt động nổi bật của mỗi chủ đề gắn với một quyển s&aacute;ch. Th&ocirc;ng qua việc hướng dẫn cho học sinh tại c&aacute;c trường tiểu học đọc s&aacute;ch, từ đ&oacute; t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin trong s&aacute;ch để tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/nhinhiu.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp theo đ&oacute;, dự &aacute;n được ph&aacute;t triển th&agrave;nh đội h&igrave;nh Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 26 năm 2019. Đội h&igrave;nh đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng 14 s&acirc;n chơi &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; v&agrave; 01 ng&agrave;y hội &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; trong 4 tuần diễn ra chiến dịch, thu h&uacute;t hơn 2500 lượt thiếu nhi tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/_MAP7736.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Yến Nhi cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động như Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện, Tiếp sức M&ugrave;a thi, Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, &hellip;. Trong năm học 2018 - 2019, Yến Nhi được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tặng giấy kh&ecirc;n v&igrave; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; Yến Nhi c&ograve;n đạt danh hiệu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội xuất sắc v&agrave; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp Trường. Kh&ocirc;ng những thế, Nhi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng nể khi xếp loại học lực giỏi nhiều học kỳ li&ecirc;n tiếp, điểm trung b&igrave;nh 3.69/4.0 trong năm học 2018 - 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/_MAP7769.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; hoạt động Đo&agrave;n, Hội n&oacute;i chung ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện cho mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện, nổ lực, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh. Từ đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n thể hiện tinh thần xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute;, kh&ocirc;ng ngại khổ. T&ocirc;i hy vọng rằng, t&acirc;n Đảng vi&ecirc;n được kết nạp ng&agrave;y h&ocirc;m nay sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch đi đầu đ&oacute;, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được Đảng giao ph&oacute;, khẳng định vai tr&ograve; của đảng vi&ecirc;n trẻ tại nơi l&agrave;m việc v&agrave; nơi ở&rdquo; - Đồng ch&iacute; L&acirc;m Thanh Minh - Đảng uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 nhấn mạnh tại Lễ kết nạp</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/_MAP7770.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33155/_MAP7710.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;