Chiến sĩ Xuân tình nguyện Quận 4 vui tết cùng bộ đội biên phòng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện năm 2020, s&aacute;ng 11/1, tại trạm Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu Kh&aacute;nh Hội đ&atilde; diễn ra Ng&agrave;y hội&nbsp;Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện do Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 4 phối hợp tổ chức c&ugrave;ng trạm Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu Kh&aacute;nh Hội tổ chức.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu l&agrave;&nbsp;Chương tr&igrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh với biển đảo với&nbsp;chủ đề &ldquo;Xu&acirc;n chiến sĩ&rdquo;, chương tr&igrave;nh&nbsp;đ&atilde; trao những phần qu&agrave;&nbsp;&yacute; nghĩa nhằm chăm lo đến con em bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tại trạm Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu Kh&aacute;nh Hội nh&acirc;n dịp Tết đến, xu&acirc;n về.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33138/3%20(11).JPG" style="height:266px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao những phần qu&agrave;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&yacute; nghĩa nhằm chăm lo đến con em bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tại trạm Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu Kh&aacute;nh Hội nh&acirc;n dịp Tết đến, xu&acirc;n về</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n c&oacute; cơ hội tham quan, t&igrave;m hiểu đời sống lao động của c&aacute;c anh chiến sĩ bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; tham gia c&aacute;c phần thi: chiến sĩ t&igrave;nh nguyện vui xu&acirc;n, tết ngọt ng&agrave;o, tết sum vầy. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33138/4%20(8).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trổ t&agrave;i l&agrave;m b&aacute;nh t&eacute;t v&agrave; mứt tết</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh v&agrave; c&aacute;c anh chiến sĩ bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng sẽ trổ t&agrave;i tham gia l&agrave;m 6kg mứt dừa v&agrave; g&oacute;i 40 đ&ograve;n b&aacute;nh t&eacute;t. Số mứt dừa v&agrave; b&aacute;nh t&eacute;t sẽ được c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện quận 4 d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em học sinh, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; đanh tặng cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n, bệnh nhi tại c&aacute;c bệnh viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa nhằm chăm lo v&agrave; gửi tặng những m&oacute;n qu&agrave; tết đến cho người d&acirc;n, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh nhằm tạo điều kiện gi&aacute;o dục cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh tinh thần y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước v&agrave; truyền thống anh h&ugrave;ng của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh cho c&aacute;c bạn học sinh THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 4 c&oacute; cơ hội được ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, chăm lo cho c&aacute;c bạn học sinh, người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh c&ograve;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận vui tết Canh T&yacute; năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;