TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;12 ứng vi&ecirc;n cuối c&ugrave;ng được chọn từ 72 hồ sơ đề cử của c&aacute;c đơn vị đ&atilde; được chọn trở th&agrave;nh &#39;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&#39; 2019.</span></strong></span></h2> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/hop-hoi-dong-cdt-15766805336881614415129.jpeg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Hội đồng bình chọn thảo luận ý kiến trước khi bỏ phiếu bầu &quot;Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM&quot; 2019 - Ảnh: Q.NG."><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_adb317d0-21a4-11ea-9f6e-a76c2d78d775" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/hop-hoi-dong-cdt-15766805336881614415129.jpeg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 1." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Hội đồng b&igrave;nh chọn thảo luận &yacute; kiến trước khi bỏ phiếu bầu &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&quot; 2019 - Ảnh: Q.NG.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kết quả n&agrave;y được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM c&ocirc;ng bố sau khi hội đồng b&igrave;nh chọn với 19 th&agrave;nh vi&ecirc;n đại diện c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể của TP.HCM vừa họp v&agrave; bỏ phiếu bầu.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&ldquo;C&aacute;c gương mặt năm nay đều xứng đ&aacute;ng để được trao danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&rdquo; v&igrave; rất xuất sắc tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, t&iacute;ch cực tham gia hoạt động x&atilde; hội, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; nghĩa cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố ở nhiều lĩnh vực: m&ocirc;i trường, tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, khởi nghiệp, dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...&quot; -&nbsp;</span></span></em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&agrave; Phạm Phương Thảo (nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND TP.HCM, th&agrave;nh vi&ecirc;n hội đồng b&igrave;nh chọn)</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trước đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; 30.205 lượt b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online</em>&nbsp;d&agrave;nh cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n n&agrave;y, t&iacute;nh từ trưa 11-12 đến 12h ng&agrave;y 17-12, l&agrave; một trong c&aacute;c k&ecirc;nh tham khảo của hội đồng b&igrave;nh chọn.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/17/binh-chon-cong-dan-tre-2019-1576559169541455657988.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Kết quả thăm dò ý kiến &quot;Ai xứng đáng là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019&quot; trên Tuổi Trẻ Online từ 11-12 đến 12h ngày 17-12. Đây là một kênh tham khảo của hội đồng bình chọn"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_53948740-208a-11ea-96d4-7b22ebaa5841" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/17/binh-chon-cong-dan-tre-2019-1576559169541455657988.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kết quả thăm d&ograve; &yacute; kiến &quot;Ai xứng đ&aacute;ng l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM 2019&quot; tr&ecirc;n Tuổi Trẻ Online từ 11-12 đến 12h ng&agrave;y 17-12. Đ&acirc;y l&agrave; một k&ecirc;nh tham khảo của hội đồng b&igrave;nh chọn</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kết quả sau v&ograve;ng bỏ phiếu, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n hội đồng b&igrave;nh chọn thống nhất cao với việc trao danh hiệu&nbsp;<em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM</em>&nbsp;2019 cho 12 ứng vi&ecirc;n trong danh s&aacute;ch cuối c&ugrave;ng. Cụ thể l&agrave;:</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Sinh vi&ecirc;n Ho&agrave;ng Trung Hiếu (22 tuổi) - tốt nghiệp &aacute; khoa lớp cử nh&acirc;n t&agrave;i năng khoa c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n (Đại học Quốc gia TP.HCM) - sở hữu nhiều b&agrave;i b&aacute;o c&ocirc;ng bố tại hội nghị khoa học, kỳ thi quốc tế về tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, thị gi&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng ng&ocirc;i trường tr&ecirc;n, PGS.TS Đ&agrave;o Nguy&ecirc;n Kh&ocirc;i (34 tuổi) - hiện l&agrave; ph&oacute; trưởng khoa m&ocirc;i trường - đ&atilde; c&ocirc;ng bố khoảng 60 b&agrave;i b&aacute;o trong nước v&agrave; quốc tế về c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học, trong đ&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh li&ecirc;n quan đến lĩnh vực m&ocirc;i trường.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/hoang-trung-hieu-va-dao-nguyen-khoi-1576680671834437315847.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Sinh viên Hoàng Trung Hiếu và PGS.TS Đào Nguyên Khôi"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_ffa9c250-21a4-11ea-9f94-8350793f52d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/hoang-trung-hieu-va-dao-nguyen-khoi-1576680671834437315847.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 4." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Sinh vi&ecirc;n Ho&agrave;ng Trung Hiếu v&agrave; PGS.TS Đ&agrave;o Nguy&ecirc;n Kh&ocirc;i</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Phạm Quang Th&ocirc;ng (33 tuổi) - khoa giải phẫu bệnh (Bệnh viện Chợ Rẫy) - với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu v&agrave; b&agrave;i b&aacute;o khoa học về ung thư, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều th&ocirc;ng tin khoa học cho qu&aacute; tr&igrave;nh chẩn đo&aacute;n bệnh ung thư trong giai đoạn đầu.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&ocirc; học sinh Phạm Tường V&acirc;n Kh&aacute;nh (14 tuổi) - li&ecirc;n đội ph&oacute; Trường THCS An Lạc (Q.B&igrave;nh T&acirc;n) - t&aacute;m năm liền l&agrave; học sinh giỏi, lu&ocirc;n nằm trong top 5 học sinh c&oacute; kết quả học tập tốt nhất trường, đồng thời l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển cờ tướng của TP.HCM với nhiều huy chương tại c&aacute;c giải thi đấu trẻ to&agrave;n quốc.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/pham-quang-thong-va-phan-tuong-van-khanh-15766807155491590035328.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Phạm Quang Thông và học sinh Phạm Tường Vân Khánh"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_19b7d560-21a5-11ea-8729-add39314a455" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/pham-quang-thong-va-phan-tuong-van-khanh-15766807155491590035328.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 5." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Phạm Quang Th&ocirc;ng v&agrave; học sinh Phạm Tường V&acirc;n Kh&aacute;nh</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Anh L&ecirc; Đức Anh (33 tuổi) - ph&oacute; gi&aacute;m đốc xưởng chế biến thực phẩm (C&ocirc;ng ty Cholimex) - đạt giải thưởng &quot;Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc&quot;, &quot;giải thưởng T&ocirc;n Đức Thắng&quot; v&agrave; l&agrave; chủ nh&acirc;n c&aacute;c s&aacute;ng kiến, cải tiến nổi bật với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi cho doanh nghiệp hơn 2,5 tỉ đồng/năm.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Anh Ng&ocirc; Quốc Anh (32 tuổi) - c&ocirc;ng t&aacute;c tại ph&ograve;ng kinh tế Q.B&igrave;nh Thạnh - c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p hỗ trợ người d&acirc;n trong việc đăng k&yacute; kinh doanh, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&oacute; giải ph&aacute;p đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, hướng dẫn người d&acirc;n thực hiện dịch vụ c&ocirc;ng mức độ 3, 4 vượt chỉ ti&ecirc;u do th&agrave;nh phố đề ra.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/le-duc-anh-va-ngo-quoc-anh-15766807503761842948457.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Anh Lê Đức Anh và anh Ngô Quốc Anh"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_2e8c2b80-21a5-11ea-8729-add39314a455" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/le-duc-anh-va-ngo-quoc-anh-15766807503761842948457.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 6." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Anh L&ecirc; Đức Anh v&agrave; anh Ng&ocirc; Quốc Anh</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Chị Nguyễn Ngọc Hương (28 tuổi) - C&ocirc;ng ty TNHH Xuất nhập khẩu Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Việt - với sản phẩm khởi nghiệp l&agrave; c&aacute;c loại bột rau sấy lạnh (rau m&aacute;, t&iacute;a t&ocirc;, diếp c&aacute;, ch&ugrave;m ng&acirc;y...), vừa đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp s&aacute;ng tạo thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n to&agrave;n quốc năm 2019.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nữ cầu thủ Huỳnh Như (28 tuổi) - Trung t&acirc;m Thể dục thể thao Q.1 - đội trưởng đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam vừa đoạt huy chương v&agrave;ng SEA Games 30, v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; nữ Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; 2019, vộ địch b&oacute;ng đ&aacute; nữ quốc gia c&ugrave;ng đội tuyển TP.HCM.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/nguyen-ngoc-huong-va-huynh-nhu-15766807793751132924450.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Chị Nguyễn Ngọc Hương và nữ cầu thủ Huỳnh Như"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_3fccfaa0-21a5-11ea-ab56-0fb9e15ccceb" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/nguyen-ngoc-huong-va-huynh-nhu-15766807793751132924450.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 7." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Chị Nguyễn Ngọc Hương v&agrave; nữ cầu thủ Huỳnh Như</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ&ocirc;i diễn vi&ecirc;n xiếc Nguyễn Thị Hoa (29 tuổi) v&agrave; Tchiu Hiển Phước (28 tuổi) - Nh&agrave; h&aacute;t nghệ thuật Phương Nam - với tiết mục &quot;Khoảnh khắc t&igrave;nh y&ecirc;u&quot; gi&agrave;nh nhiều giải cao tại c&aacute;c li&ecirc;n hoan xiếc quốc tế tại Việt Nam v&agrave; một số quốc gia:&nbsp;T&acirc;y Ban Nha, Nga, Kazakhstan, Ph&aacute;p.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/tchiu-hien-phuoc-va-nguyen-thi-hoa-1576680831502157304734.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đôi diễn viên xiếc Tchiu Hiển Phước và Nguyễn Thị Hoa"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_5e958880-21a5-11ea-ab56-0fb9e15ccceb" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/tchiu-hien-phuoc-va-nguyen-thi-hoa-1576680831502157304734.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 8." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ&ocirc;i diễn vi&ecirc;n xiếc Tchiu Hiển Phước v&agrave; Nguyễn Thị Hoa</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nữ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Nguyễn Thị Thu Diễm (28 tuổi) - b&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Phước (Q.9) - đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến điều h&agrave;nh tốt hoạt động Đo&agrave;n, đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu n&acirc;ng chất lượng hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thượng &uacute;y Trần L&ecirc; Bảo (28 tuổi) - ph&ograve;ng PC04 (C&ocirc;ng an TP.HCM) - trinh s&aacute;t đội điều tra tội phạm về ma t&uacute;y - đ&atilde; c&ugrave;ng đồng đội ph&aacute; nhiều chuy&ecirc;n &aacute;n ma t&uacute;y, thu giữ số lượng lớn heroin, ma t&uacute;y đ&aacute;, thuốc lắc tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phồ thời gian qua. Tuy nhi&ecirc;n, do y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c, h&igrave;nh ảnh ri&ecirc;ng của thượng &uacute;y Bảo kh&ocirc;ng được ph&eacute;p c&ocirc;ng bố dịp n&agrave;y.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/18/nguyen-thi-thu-diem-va-tran-le-bao-15766808689691258053713.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Nữ cán bộ Đoàn Nguyễn Thị Thu Diễm và thượng úy Trần Lê Bảo"><img alt="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 9." class="lightbox-content" id="img_752a5350-21a5-11ea-9f94-8350793f52d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/18/nguyen-thi-thu-diem-va-tran-le-bao-15766808689691258053713.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="TP.HCM có 12 công dân trẻ tiêu biểu 2019 - Ảnh 9." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nữ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Nguyễn Thị Thu Diễm v&agrave; thượng &uacute;y Trần L&ecirc; Bảo</span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Dự kiến lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao tặng danh hiệu&nbsp;<em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM</em>&nbsp;2019 sẽ được tổ chức v&agrave;o dịp đầu năm mới 2020.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Q.LINH</span></strong></p> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; width: 585.99px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;