Cao Thị Hải Vân giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc năm 2019. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh chung kết xếp hạng, tổng kết, trao giải v&agrave; bế mạc Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ II, năm 2019 với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33031/IMG_8632.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n (Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị)</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua V&ograve;ng B&aacute;n kết, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; lựa chọn ra 6 th&iacute; sinh xuất sắc nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&rdquo;. Tại đ&acirc;y, s&aacute;u&nbsp;th&iacute; sinh lần lượt trải qua 2 v&ograve;ng thi &ldquo;Người truyền lửa&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thanh vận kh&eacute;o&rdquo; để chọn ra 3 th&iacute; sinh bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 3.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với phần b&aacute;o c&aacute;o đầy thuyết phục c&ugrave;ng với khả năng xử l&yacute; tốt c&aacute;c t&igrave;nh huống do Ban tổ chức đưa ra, 3 th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n (Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị), Vũ Thị Th&uacute;y H&ograve;a (Th&agrave;nh Đo&agrave;n Đ&agrave; Nẵng) v&agrave; Nguyễn Anh Tuấn (Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An) đ&atilde; bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 3 &ndash; &ldquo;Thử t&agrave;i tranh biện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ giữ vững phong độ qua từng v&ograve;ng thi, kh&eacute;o l&eacute;o xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống do Ban tổ chức đưa ra, b&igrave;nh tĩnh phản biện lại những &yacute; kiến của đối thủ, th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n (Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị) đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc năm nay. Th&iacute; sinh Vũ Thị Th&uacute;y H&ograve;a v&agrave; Nguyễn Anh Tuấn đạt giải Nh&igrave;. Ba th&iacute; sinh Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hắc Ngọc T&agrave;i đạt giải Ba của Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33031/IMG_9017.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tổng kết Hội thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương (B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức Li&ecirc;n hoan) nhận x&eacute;t: &ldquo;Qua từng v&ograve;ng thi th&igrave; độ kh&oacute;, sự hấp dẫn, gay cấn tăng l&ecirc;n từng v&ograve;ng. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; chung hết sức s&ocirc;i động, hấp dẫn cho Li&ecirc;n hoan. C&aacute;c nội dung b&aacute;o c&aacute;o rất s&aacute;t với thực tế, mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục v&agrave; định hướng cao. Nhiều chuy&ecirc;n đề của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n nếu được chọn lọc, nghi&ecirc;n cứu kỹ th&igrave; sẽ c&oacute; gi&aacute; trị rất cao về mặt l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn, c&oacute; t&iacute;nh tham khảo tốt cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, l&agrave; nguồn tư liệu qu&yacute; c&oacute; thể tuy&ecirc;n truyền sau n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương cũng tin tưởng li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất qu&yacute; để bồi đắp niềm tin, l&yacute; tưởng, trang bị những kiến thức mới cho c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n. Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương, Li&ecirc;n hoan cũng l&agrave; một diễn đ&agrave;n quan trọng để mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; điều kiện giao lưu, học hỏi, tương t&aacute;c, hợp t&aacute;c, chia sẻ để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng đạt chất lượng cao v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;