Cán bộ Đoàn thanh niên Lào giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh giao lưu, học tập kinh nghiệm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại Quận 4 - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tỉnh A - Ta - Pư, tỉnh Chăm - Pa - Sắc v&agrave; Th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng Chăng Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; cơ hội nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam - L&agrave;o. Qua đ&oacute; hỗ trợ đơn vị bạn x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n về kiến thức l&yacute; luận, phương ph&aacute;p v&agrave; kỹ năng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động tập hợp thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33029/IMG_6456.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong chương tr&igrave;nh về ph&iacute;a Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; th&ocirc;ng qua b&aacute;o c&aacute;o tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận trong suốt thời gian qua đ&atilde; gặt h&aacute;i được những th&agrave;nh tựu, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p tối ưu mang lại nhiều kết quả đ&aacute;ng ghi nhận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn Phanpasong Xayyavongsa, đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p của Quận Đo&agrave;n 4 rất thực tế gắn với nhu cầu của x&atilde; hội. Trong thời gian sắp tới sẽ mang những b&agrave;i học v&agrave; kinh nghiệm bổ &iacute;ch n&agrave;y để c&oacute; thể &aacute;p dụng tại cơ sở Đo&agrave;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Hatanong Khaomixay - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Sa mắc -Tỉnh Đo&agrave;n A- ta- pư</em> cho biết, những th&agrave;nh t&iacute;ch cũng như l&agrave; những nỗ lực đ&atilde; đạt được của Quận Đo&agrave;n 4 cũng ch&iacute;nh l&agrave; những mong muốn m&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n tỉnh A - ta - pư rất cần c&oacute; trong thời gian tới. Kh&oacute; khăn hiện tại của tỉnh l&agrave; thiếu nh&acirc;n sự c&oacute; năng khiếu về mọi mặt, kh&oacute; khăn thứ hai l&agrave; địa điểm tập trung thanh thiếu nhi c&ograve;n gặp nhiều hạn chế. Nhưng d&ugrave; c&oacute; gặp kh&oacute; khăn ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng ghi nhận lại những th&agrave;nh tựu m&agrave; ph&iacute;a Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; trao đổi để c&oacute; thể về &aacute;p dụng địa phương v&agrave; hy vọng c&oacute; thể đạt được những kết quả tốt nhất, th&agrave;nh tựu to lớn nhất trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33029/IMG_6504%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh, tối c&ugrave;ng ng&agrave;y ở K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; tập thể sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang theo học v&agrave; lưu tr&uacute; tại k&yacute; t&uacute;c x&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;TH&Uacute;Y NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;