Tự hào “Người Cộng Sản trẻ” tri thức, kiên định và bản lĩnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chương tr&igrave;nh giao lưu &quot;Tự h&agrave;o Người Cộng sản trẻ&quot; v&agrave; tuy&ecirc;n dương </strong><strong>55 </strong><strong>B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2019 đ&atilde; diễn ra tại khu di t&iacute;ch địa đạo Tam Gi&aacute;c Sắt (Bến C&aacute;t, B&igrave;nh Dương).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33027/2%20(6).jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa&nbsp;giao lưu&nbsp;truyền lửa c&ugrave;ng c&aacute;c B&iacute; thư Chi đo&agrave;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung Ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh Phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33027/IMG_8180.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh Phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại lễ tuy&ecirc;n dương, bạn Nguyễn Minh Thiện, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khối Y học cổ truyền 18, Đo&agrave;n Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận thấy việc quan trọng nhất khi học ng&agrave;nh y l&agrave; thực h&agrave;nh. Do đ&oacute;, Thiện đề xuất c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng kết hợp với Hội Chữ thập đỏ phường 8, Quận Ph&uacute; Nhuận để mở c&aacute;c lớp tập huấn về sơ cấp cứu, về c&ocirc;ng t&aacute;c hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, vệ sinh ph&ograve;ng bệnh,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n cũng như Thiện được trau dồi, t&ocirc;i luyện bản th&acirc;n, gi&uacute;p &iacute;ch cho cộng đồng. Đồng thời nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch r&otilde; n&eacute;t hơn bản th&acirc;n l&agrave; người b&iacute; thư chi đo&agrave;n phải nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, Nguyễn Minh Thiện chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một trong 55 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Ti&ecirc;u biểu, đồng ch&iacute; Thượng &uacute;y B&ugrave;i Đức Sang, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đo&agrave;n Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An, Đo&agrave;n Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến với m&ocirc; h&igrave;nh Lớp đ&agrave;o tạo nghề cắt t&oacute;c d&agrave;nh cho 35 học vi&ecirc;n l&agrave; người d&acirc;n, chiến sỹ tr&ecirc;n đảo. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; Thạnh An l&agrave; một x&atilde; đảo nằm xa trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn nhất định trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n nhưng theo đồng ch&iacute; B&ugrave;i Đức Sang chia sẻ, bản th&acirc;n sẽ biến kh&oacute; khăn v&agrave; gian khổ th&agrave;nh động lực v&agrave; ph&aacute;t huy khả năng của m&igrave;nh. Như c&acirc;u n&oacute;i anh vẫn thường t&acirc;m niệm: &ldquo;D&ugrave; đi bất cứ nơi đ&acirc;u, nhận bất cứ nhiệm vụ g&igrave; cũng phải ho&agrave;n th&agrave;nh tốt những g&igrave; m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; thế hệ đi trước, đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung Ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước kỳ vọng thanh ni&ecirc;n trong thế hệ mới phải l&agrave;m được hai điều quan trọng. &ldquo;Một l&agrave; ki&ecirc;n định với con đường ch&uacute;ng ta đ&atilde; chọn, với l&yacute; tưởng của những người cộng sản trẻ tuổi. Ch&uacute;ng ta phải chấp nhận hy sinh khi đi tr&ecirc;n con đường đ&oacute;, nếu thước đo hy sinh của người chiến sỹ trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến l&agrave; giữa sự sống v&agrave; c&aacute;i chết th&igrave; trong thời kỳ h&ograve;a b&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; lợi &iacute;ch chung của tổ quốc v&agrave; của ri&ecirc;ng mỗi người, l&agrave;m sao để lựa chọn v&agrave; đặt đ&uacute;ng chỗ. Đặc biệt, &ldquo;Người Cộng Sản trẻ&rdquo; trong thời kỳ 4.0 phải c&oacute; tri thức, tr&iacute; tuệ, biết vươn l&ecirc;n để bắt kịp tư duy chung của thế giới&rdquo;, đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng quan điểm, đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh Phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho rằng: &ldquo;C&aacute;c b&iacute; thư chi đo&agrave;n trẻ đ&atilde; chọn cho m&igrave;nh con đường n&agrave;y th&igrave; phải ki&ecirc;n định, ph&aacute;t huy v&agrave; thực hiện cho đến thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n. Con đường c&aacute;c bạn đi c&ograve;n rất d&agrave;i, phải l&agrave;m sao giữ được nhiệt huyết để thực hiện l&yacute; tưởng của người cộng sản trẻ trong thế hệ mới.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33027/IMG_8263.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh Bia lưu niệm V&ugrave;ng Căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Việt Nam Khu đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định. Hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần V năm 2019 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 &ndash; 3/2/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;