100 Thủ lĩnh sinh viên tham gia tranh tài sáng tạo và hiểu biết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>100 c&aacute;n bộ Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng B&aacute;n kết 1 &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; Lần thứ 5 - Năm 2019 diễn ra chiều 17/11 tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong v&ograve;ng thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh được chia đều th&agrave;nh năm ph&ograve;ng thi trải qua hai v&ograve;ng thi đấu bao gồm: &ldquo;Hồ sơ s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33026/IMG_6314%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở phần thi &ldquo;Hồ sơ s&aacute;ng tạo&rdquo;, th&iacute; sinh chuẩn bị một hồ sơ giới thiệu về bản th&acirc;n với h&igrave;nh thức s&aacute;ng tạo, trong đ&oacute; thể hiện th&ocirc;ng điệp của th&iacute; sinh khi tham gia hội thi điểm được chấm tr&ecirc;n thang điểm 50.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm về một vấn đề x&atilde; hội m&agrave; Ban tổ chức đ&atilde; đặt ra trong phần thi &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Thang điểm được t&iacute;nh ở v&ograve;ng thi n&agrave;y được t&iacute;nh&nbsp;15 điểm cho phần lập luận, 15 điểm cho phần minh chứng v&agrave; 20 điểm ở phần phong c&aacute;ch</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi lượt thi gồm bốn th&iacute; sinh, hai th&iacute; sinh đầu ti&ecirc;n sẽ c&oacute; 10 ph&uacute;t (mỗi th&iacute; sinh 05 ph&uacute;t) để tr&igrave;nh b&agrave;y phần thi &ldquo;Hồ sơ s&aacute;ng tạo&rdquo;, kết th&uacute;c phần thi hai th&iacute; sinh sẽ nhận được c&acirc;u hỏi t&igrave;nh huống &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n sinh vi&ecirc;n&rdquo; do Ban Gi&aacute;m khảo đặt ra. Hai th&iacute; sinh sẽ c&oacute; 10 ph&uacute;t để suy nghĩ trước khi trả lời c&acirc;u hỏi của Ban Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33026/IMG_6359.jpg" style="height:374px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; điều kiện gi&uacute;p c&aacute;c th&iacute; sinh ph&aacute;t huy những khả năng s&aacute;ng tạo vốn c&oacute;, đồng thời thể hiện khả năng h&ugrave;ng biện th&ocirc;ng qua những kiến thức m&agrave; bản th&acirc;n t&iacute;ch lũy được</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra 20 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết 2 tiếp tục tham gia tranh t&agrave;i tại hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;TH&Uacute;Y NHI </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;