Tuyên dương 90 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12/10, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương 90 gương c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những điển h&igrave;nh xuất sắc - được lựa chọn từ 115 hồ sơ đề cử x&eacute;t giải từ 28 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc - đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực, phấn đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, năng động, s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng; cũng như c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, s&aacute;ng kiến cải tiến quy tr&igrave;nh nghiệp vụ, phục vụ người d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32888/2.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Phạm Văn Linh, Giải thưởng c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện được khởi xướng từ năm 2010 tr&ecirc;n cơ sở tuy&ecirc;n dương c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ h&agrave;ng năm, nhằm biểu dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, qua đ&oacute; nhằm thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch trong việc thực hiện hiệu quả chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; từng bước g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, đ&atilde; c&oacute; 347 gương ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32888/4%20(4).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, B&iacute; thư Đo&agrave;n khối cũng ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c Cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; đạt được. Đồng thời đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c Cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải quan t&acirc;m, đầu tư c&aacute;c nội dung. Thứ nhất, thực hiện c&oacute; hiệu quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh kết hợp thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban B&iacute; thư về &ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030&rdquo;. Thứ hai, tập trung đổi mới, n&acirc;ng chất phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; tập trung đề xuất c&aacute;c s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng việc, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng phương ph&aacute;p l&agrave;m việc khoa học, hiệu quả&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cần phải x&aacute;c định việc tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của từng CBCCVC trẻ, từng Cơ sở Đo&agrave;n trong tiến tr&igrave;nh hội nhập, ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố&rdquo;, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Phạm Văn Linh nhấn mạnh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương l&agrave; hoạt động nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y truyền thống c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), 37 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2019), hướng tiến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;