Quận 7: Kết nạp Đảng viên, Đoàn viên mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Ng&agrave;y 09/10/2019, Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho 10 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến ưu t&uacute; đến từ Trường THPT L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n v&agrave; Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới.&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Chương tr&igrave;nh kết nạp Đo&agrave;n ấn tượng được diễn ra tại Nh&agrave; tưởng niệm B&aacute;c Hồ. </span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại tượng đ&agrave;i Hồ Chủ tịch.&nbsp;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Trong Chương tr&igrave;nh, Chi bộ Quận Đo&agrave;n cũng tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">. Tham dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - QUV, Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Đảng Đo&agrave;n thể, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư chi bộ v&agrave; to&agrave;n thể đảng vi&ecirc;n tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Thay mặt Chi bộ, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - QUV, Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Đảng Đo&agrave;n thể, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ đ&atilde; trao Quyết định kết nạp Đảng v&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Hồ Huỳnh Mỷ Linh - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n sau một thời gian phấn đấu, r&egrave;n luyện đ&atilde; được vinh dự đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của đảng vi&ecirc;n mới, y&ecirc;u cầu đồng ch&iacute; Hồ Huỳnh Mỷ Linh tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm trong việc tu dưỡng, r&egrave;n luyện, phấn đấu, học tập, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị v&agrave; năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh v&agrave; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt quy định về những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32882/0d10e7a3c6c8209679d9.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span><br /> Q&ugrave;a ch&uacute;c mừng của Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Dưới cờ Tổ quốc v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; đĐng vi&ecirc;n mới đ&atilde; tuy&ecirc;n thệ, gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c đĐng vi&ecirc;n đi trước đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, d&igrave;u dắt những lớp đảng vi&ecirc;n kế cận v&agrave; xin hứa sẽ nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32882/a3bfd1a5f6ce109049df.jpg" style="height:667px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32882/0afed76bf600105e4911.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n nh&acirc;n đợt hoạt động&nbsp;kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m cho chi bộ một đảng vi&ecirc;n trẻ, c&oacute; tr&igrave;nh độ, c&oacute; năng lực, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh l&atilde;nh đạo của Đảng đối với đơn vị. Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng n&agrave;y, sau khi đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới ph&aacute;t biểu cảm x&uacute;c v&agrave; trao niềm tin cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n mới kết nạp th&igrave; đại diện cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cũng ph&aacute;t biểu tiếp thu v&agrave; xin hứa sẽ lu&ocirc;n phấn đấu ho&agrave;n thiện hơn nữa trong m&agrave;u &aacute;o xanh của Đo&agrave;n. Thế hệ c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cũng vinh dự được kết nạp trong ng&agrave;y c&agrave;ng tự h&agrave;o hơn nữa, quyết t&acirc;m cố gắng học tập, r&egrave;n luyện để tiếp bước trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tiếp tục đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">HỒ LINH</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;