Phú Nhuận: tuyên dương các tập thể - cá nhân tiêu biểu "Làm theo lời Bác" và Gia đình ba thế hệ "Chung ngọn cờ hồng" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020), tối 04/10, Quận Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; quận v&agrave; Hội Cựu chiến binh quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể - c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; gia đ&igrave;nh ba thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo; năm 2019.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Trọng Kim &ndash; UVBTV,&nbsp;Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Dung &ndash; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; quận; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Triệu &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32849/Tap%20the%20va%20ca%20nhan%20tieu%20bieu%202019.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổng kết đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, từ quận đến cơ sở đ&atilde; đầu tư nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, đối với hoạt động cấp quận ti&ecirc;u biểu c&oacute; Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Ph&uacute; Nhuận nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, tọa đ&agrave;m &ldquo;Học theo B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;, Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng v&agrave; tiếng h&aacute;t ba thế hệ &ldquo;B&agrave;i ca tiếp nối&rdquo;; to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n cũng s&ocirc;i nổi với 02 đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị th&aacute;ng 5 v&agrave; th&aacute;ng 9 năm 2019 th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng, nh&agrave; lưu niệm gắn với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c hội thi t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c phẩm của B&aacute;c, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia. Từ những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, thiết thực v&agrave; hiệu quả đ&atilde; nổi bật l&ecirc;n những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong chương tr&igrave;nh Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh v&agrave; biểu dương 62 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật nhất, r&otilde; n&eacute;t nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong năm qua, cũng như c&oacute; những nội dung, phần việc &yacute; nghĩa gắn với đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của B&aacute;c. Đồng thời, C&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến &ndash; hưu tr&iacute; quận, Hội Cựu Chiến binh quận v&agrave; Quận Đo&agrave;n cũng phối hợp tuy&ecirc;n dương 15 Gia đ&igrave;nh ba thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; những hạt giống đỏ của đất nước, với truyền thống đầy vẻ vang v&agrave; tự h&agrave;o. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay sẽ viết tiếp trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc bằng việc đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a &ndash; hiện đại h&oacute;a đất nước, g&oacute;p phần&nbsp; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, x&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;